Farmakologisk behandling av cytomegalovirusinfektioner - 2023

Behandlingsrekommendationen för cytomegalovirus (CMV) har uppdaterats efter ett expertmöte som anordnades den 24 maj 2022 av Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). För utförlig information inom respektive område hänvisas till bakgrundsdokumentationen.

De viktigaste förändringarna i denna nya version är:

• Den rekommenderade behandlingstiden för symtomatisk kongenital CMV infektion har förlängts till 6 månader

• Det finns två nya läkemedel mot CMV:

   - Letermovir har godkänts för profylax till seropositiva patienter som genomgår allogen stamcellstransplantation

   - Maribavir är godkänt för behandling av refraktär/resistent CMV infektion hos transplanterade patienter

Behandlingsrekommendation (PDF-dokument)

Bakgrundsinformation (PDF-dokument)