Behandlingsrekommendation cytomegalvirusinfektioner – 2009

Flertalet människor smittas med cytomegalovirus (CMV) under uppväxtåren. I länder och miljöer med hög hygien är primärinfektion vanligt även hos vuxna. De flesta infektioner är subkliniska eller ger upphov till okarakteristisk febersjukdom. Virus etablerar livslång latens efter primärinfektionen.

Reaktiverade CMV-infektioner och sannolikt även reinfektioner är vanligt förekommande och förlöper som regel utan symtom. Hos immunsupprimerade patienter och hos barn som smittas av modern under graviditeten har CMV stor medicinsk betydelse, eftersom sjukdomar av varierande svårighetsgrad ses vid både primära och reaktiverade infektioner. Den senaste uppdatering av behandlingsrekommendationerna gjordes vid ett expertmöte som anordnades i samarbete mellan RAV och Läkemedelsverket den 10 september 2009.

Rekommendationen från 2009 är i behov av uppdatering. En sådan planeras ske 2022. Tills denna finns tillgänglig bör följande speciellt påpekas:

Den rekommenderade behandlingstiden för symtomatisk kongenital CMV infektion har förlängts till 6 månader.

Det finns ett nytt preparat mot CMV, Letermovir, som är godkänt för profylax mot CMV infektion hos CMV seropositiva mottagare av allogen hematopoetisk stamcellstransplantation.

Behandlingsrekommendation (PDF-dokument)

Bakgrundsinformation (PDF-dokument)