Handläggning av BK-virus infektion – Rekommendation 2018

BK-virus (BKV) infektion är vanligt förekommande, och i vuxen ålder har mer än 80% antikroppar mot BKV. Efter den primära infektionen, som oftast är subklinisk, finns virus kvar latent, framför allt i njurens tubulusceller. Vid immunsuppression kan BKV reaktiveras och orsaka inflammation i njurar och urinvägar. BKV associerad nefropati (BKVAN) drabbar huvudsakligen patienter som genomgått njurtransplantation, och kan leda till progredierande graftdysfunktion.  Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation kan BKV orsaka hemorrhagisk cystit, ibland med svåra blödningar.

Den viktigaste åtgärden vid BKVAN är minskad immunsuppression, och vid BKV associerad hemorrhagisk cystit ges i första hand symtomatisk behandling. Det saknas i dagsläget evidens för riktad antiviral behandling mot BKV, men flera olika läkemedel har studerats. Denna behandlingsrekommendation utarbetades vid ett expertmöte som anordnades av Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) 23 januari 2018.

Rekommendationen har granskats och bedömts vara i huvudsak aktuell 2022-02-01.

Behandlingsrekommendation (PDF)

Bakgrundsdokumentation (PDF)