Stadgar

RAV är en oberoende tvärsektionell referensgrupp var styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet.

  • De föreningar inom Svenska Läkaresällskapet som utser styrelseledamöter är: medicinsk mikrobiologi (2), infektionssjukdomar (2), pediatrik (1), obstetrik och gynekologi (1), läkemedelslära (1) och dermatologi & venerologi (1). Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har varsin adjungerad ledamot i styrelsen, men står formellt utanför de ställningstaganden som referensgruppen gör. Varje förening/sektion har att bestämma mandattiden för föreningens representanter, mandattiden bör dock vara två eller tre år. Då en representant avgår meddelar RAV den aktuella föreningen, som har att utse ersättare.
  • RAV utser ordförande och sekreterare inom gruppen.
  • RAV äger frihet att till sammanträden adjungera specialister, experter eller representanter för myndigheter.
  • RAV bör ha minst fyra protokollförda möten per år.
  • För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst 2/3 av styrelsen är närvarande. Vid ev. omröstning angående styrelsebeslut krävs minst 2/3 majoritet av hela styrelsen.