Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Uppdaterad rekommendation för antiretroviral behandling av hivinfektion 2021

RAV har åter uppdaterat rekommendationerna för antiretroviral behandling av hivinfektion. Väsentliga nyheter i 2021 års riktlinjer:

• Till tidigare obehandlade övervägs i första hand emtricitabin/tenofovir (TDF) + dolutegravir alternativt emtricitabin/tenofovir (TDF) + doravirin.

• Byte till dubbelbehandling med dolutegravir/lamivudin bör övervägas till patienter med välbehandlad hivinfektion, förutsatt att det inte finns anamnes på virologisk svikt, resistens för lamivudin/emtricitabin eller integrashämmare, eller kronisk hepatit B.

• Dolutegravir kan ges till gruppen fertila kvinnor, inklusive de som planerar graviditet.

• Dolutegravir är godkänd till barn från 4 veckors ålder och är rekommenderat preparat till barn och ungdomar i alla åldrar däröver.

• Vid diagnos av hiv bör resistens för integrashämmare analyseras, utöver tidigare rekommendation avseende NRTI, NNRTI och PI-klasserna.

• Vid postexpositionsprofylax (PEP) rekommenderas emtricitabin/tenofovir (TDF) + dolutegravir (Tivicay®).  

 

Behandlingsrekommendationen för hepatit C från 2017 har reviderats i maj 2020 och september 2021.

De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare dokument är:

• Läkemedel som inte längre är tillgängliga i Sverige har tagits bort

• Behandling av akut hepatit C rekommenderas nu starkt

• Kortare behandlingstid för glekaprevir/pibrentasvir vid kompenserad cirros

• Vid genotyp 3 och kompenserad cirros har glekaprevir/pibrentasvir blivit ett förstahandsalternativ

• Möjlighet att förenkla uppföljningen under och efter behandling

• Uppdaterad rekommendation angående behandling av barn med hepatit C.

 

Behandling av COVID-19

RAV hänvisar till det uppdaterade Nationella vårdprogrammet för COVID-19

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.