Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Mia Brytting 1964-2022

RAV vill uppmärksamma minnet av Mia Brytting som varit gruppens sekreterare under ca 20 år. Mia var mikrobiolog och chef över enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning vid Folkhälsomyndigheten. Hon inledde sin karriär vid Statens bakteriologiska laboratorium 1989 och har sedan dess även arbetat vid Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten. Hon disputerade 1994 vid Karolinska Institutet med en avhandling om cytomegalovirus. Mia har länge varit en av landets ledande experter på luftvägsvirus med ett särskilt intresse för och kunnande om influensa. Hon har också haft en avgörande roll i uppbyggnaden av system för övervakning av influensa och covid-19 i Sverige. Hennes internationella kontaktnät var omfattande och av stor betydelse för den svenska influensaberedskapen. Mia var verksam in i det sista med arbete såväl vid myndigheten som med uppdatering av behandlingsriktlinjer för influensa i samarbete med Läkemedelsverket. Hon var mycket skicklig i laboratoriet och hade ett stort patos för att omsätta vetenskap till patienternas fromma. Detta återspeglas i hennes stora insats och engagemang i RAVs verksamhet med framtagande av behandlingsriktlinjer för antiviral terapi. Vi som jobbat tillsammans med Mia kommer att minnas hennes professionella engagemang, hennes förmåga att bringa ordning i kaos och framförallt hennes goda humör och glada skratt.

Vi saknar henne djupt.

Vänner och kollegor i RAV

Hiv preexpositionsprofylax (PrEP) – Rekommendation om praktisk handläggning 2023

RAV har uppdaterat riktlinjerna för pre-expositionsprofylax mot hiv (PrEP):

     emtricitabin (FTC)/tenofovirdisoproxilfumarat (TDF) är godkänt för användning som preexpositionsprofylax (PrEP) för att förebygga hiv

     PrEP rekommenderas i första hand till män som har sex med män (MSM) och transpersoner som har en betydande risk för att smittas av hiv, men kan övervägas till andra personer där risk för hivsmitta bedöms vara betydande

     Insättning och uppföljning av PrEP skall alltid ske parallellt med andra smittförebyggande åtgärder

     Hiv-serologi ska kontrolleras inför PrEP-start samt vid receptförnyelse

     STI-provtagning alltid bör göras inför PrEP-start samt vid receptförnyelse.

     PrEP skall inte förskrivas vid nedsatt njurfunktion

     Förskrivning och uppföljning bör ske av, eller i nära samarbete med, Infektionsklinik och/eller STI-mottagning.

Influensa

Behandling och profylax vid influensa

- Behandlingsrekommendation 2022

  • Antiviral behandling ersätter inte vaccination.
  • Tre substanser med likvärdig effekt är godkända för behandling av influensa: oseltamivir och zanamivir (båda neuraminidashämmare) samt sedan 2021 baloxavir (cap-endonukleashämmare).
  • Tidigt insatt antiviral behandling minskar tiden med symtom, utsöndrad mängd virus och risken för komplikationer till influensasjukdom.
  • Antiviral behandling påbörjas så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet, oberoende av vaccinationsstatus och rekommenderas bl.a. till:
    -    Personer i medicinsk riskgrupp
    -    Personer med influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan.
  • Samma substanser som används för behandling kan användas som profylax, med god och likvärdig effekt.