Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn 2023 – Behandlingsrekommendation

Behandlingsrekommendationen för hepatit C har reviderats under vintern 2022–2023 av en grupp experter inom området.

De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare dokument är:

·        Handläggning och behandling av hepatit C ska ske i harmoni med den nationella handlingsplan för eliminering av hepatit C som nyligen lanserats i Sverige och alla patienter med hepatit C ska erbjudas behandling och stöd för att genomföra den.

·        Förenklad regim för utredning och pangenotypisk behandling rekommenderas i utvalda fall där utredning riskerar att äventyra eller fördröja behandling.

·        Läkemedel som inte längre används eller finns tillgängliga i Sverige har tagits bort ur rekommendationen.

Hiv preexpositionsprofylax (PrEP) – Rekommendation om praktisk handläggning 2023

RAV har uppdaterat riktlinjerna för pre-expositionsprofylax mot hiv (PrEP):

     emtricitabin (FTC)/tenofovirdisoproxilfumarat (TDF) är godkänt för användning som preexpositionsprofylax (PrEP) för att förebygga hiv

     PrEP rekommenderas i första hand till män som har sex med män (MSM) och transpersoner som har en betydande risk för att smittas av hiv, men kan övervägas till andra personer där risk för hivsmitta bedöms vara betydande

     Insättning och uppföljning av PrEP skall alltid ske parallellt med andra smittförebyggande åtgärder

     Hiv-serologi ska kontrolleras inför PrEP-start samt vid receptförnyelse

     STI-provtagning alltid bör göras inför PrEP-start samt vid receptförnyelse.

     PrEP skall inte förskrivas vid nedsatt njurfunktion

     Förskrivning och uppföljning bör ske av, eller i nära samarbete med, Infektionsklinik och/eller STI-mottagning.

Influensa

Behandling och profylax vid influensa

- Behandlingsrekommendation 2022

  • Antiviral behandling ersätter inte vaccination.
  • Tre substanser med likvärdig effekt är godkända för behandling av influensa: oseltamivir och zanamivir (båda neuraminidashämmare) samt sedan 2021 baloxavir (cap-endonukleashämmare).
  • Tidigt insatt antiviral behandling minskar tiden med symtom, utsöndrad mängd virus och risken för komplikationer till influensasjukdom.
  • Antiviral behandling påbörjas så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet, oberoende av vaccinationsstatus och rekommenderas bl.a. till:
    -    Personer i medicinsk riskgrupp
    -    Personer med influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan.
  • Samma substanser som används för behandling kan användas som profylax, med god och likvärdig effekt.