Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Behandlingsrekommendation RSV-infektioner hos barn säsongen 2023-2024

Läkemedelsverket har tillsammans med bl.a. RAV utarbetat nya rekommendationer till vården för att förebygga allvarlig RS‍-‍virusinfektion hos barn. Rekommendationen är specifik för kommande virussäsong 2023/2024. En större uppdatering av Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för RS‍-‍virus i sin helhet pågår och väntas bli klar under senvåren 2024.

Farmakologisk behandling av cytomegalovirusinfektioner - 2023

Behandlingsrekommendationen för cytomegalovirus (CMV) har uppdaterats efter ett expertmöte som anordnades den 24 maj 2022 av Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). För utförlig information inom respektive område hänvisas till bakgrundsdokumentationen.

 

De viktigaste förändringarna i denna nya version är:

  •  Den rekommenderade behandlingstiden för symtomatisk kongenital CMV infektion har förlängts till 6 månader
  •  Det finns två nya läkemedel mot CMV:
    • Letermovir har godkänts för profylax till seropositiva patienter som genomgår allogen stamcellstransplantation
    • Maribavir är godkänt för behandling av refraktär/resistent CMV infektion hos transplanterade patienter

Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn 2023 – Behandlingsrekommendation

Behandlingsrekommendationen för hepatit C har reviderats under vintern 2022–2023 av en grupp experter inom området.

De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare dokument är:

·        Handläggning och behandling av hepatit C ska ske i harmoni med den nationella handlingsplan för eliminering av hepatit C som nyligen lanserats i Sverige och alla patienter med hepatit C ska erbjudas behandling och stöd för att genomföra den.

·        Förenklad regim för utredning och pangenotypisk behandling rekommenderas i utvalda fall där utredning riskerar att äventyra eller fördröja behandling.

·        Läkemedel som inte längre används eller finns tillgängliga i Sverige har tagits bort ur rekommendationen.