Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion 2024

Dagens effektiva medicinska behandling mot hivinfektion har medfört en drastiskt minskad sjuklighet och dödlighet hos personer som lever med hiv. Folkhälsomyndigheten har i samråd med en expertgrupp med representanter för RAV, forskarsamhället, infektionsklinikerna och smittskyddsläkarna utifrån det aktuella kunskapsläget på området reviderat kunskapsunderlaget och bedömningarna om smittsamhet vid behandlad hivinfektion.

Kunskapsunderlaget vänder sig till personal inom smittskyddet och hälso- och sjukvården som underlag för bedömningar när de i sin yrkesverksamhet möter personer som lever med hiv. Bedömningarna om smittrisk kan också vara ett stöd för andra samhällssektorer och intressenter som berörs av dessa frågor.

Version 1 av rapporten publicerades i 2019. I version 2 har avsnittet om amning uppdaterats.

Läkemedel vid RSV-infektion – behandlingsrekommendation

RAV har i samarbete med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterat rekommendationerna för Läkemedel vid RSV-infektion. Viktigaste punkterna i rekommendationen:

 • Effektiv antiviral behandling vid etablerad RSV-sjukdom saknas fortsatt.
 • Det finns i dagsläget tre metoder för att förebygga RSV hos riskgrupper:
  • Vaccination av gravida, helst graviditetsvecka 30–36
  • Monoklonala antikroppar till spädbarn
  • Vaccination av äldre och sköra
 • Alla spädbarn kan ha nytta av profylax med nirsevimab. Vid begränsad tillgång på skall barn med störst risk för allvarlig RSV prioriteras.
 • Den långverkande monoklonala antikroppen nirsevimab rekommenderas före den mer kortverkande palivizumab.
 • Hos äldre är vaccination den viktigaste farmakologiska åtgärden för att förbygga allvarlig RSV-sjukdom.

 

Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet 2024 – Behandlingsrekommendation

RAV har uppdaterat rekommendationerna för profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet. Väsentliga nyheter i 2024 års riktlinjer.