Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn – Rekommendation 2019

I november 2018 anordnade Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) ett expertmöte för att uppdatera den svenska behandlingsrekommendationen för hepatit B virusinfektion från 2007. En ny variant av tenofovir (tenofoviralafenamid, TAF) har tillkommit sedan dess och nya principer för behandling och karaktärisering av hepatit B har successivt införts varför en uppdatering är nödvändig.

Antiretroviral behandling av hivinfektion - Rekommendation 2019

RAV har åter uppdaterat rekommendationerna för antiretroviral behandling av hivinfektion. Väsentliga nyheter i 2019 års riktlinjer:

  • Smittrisken vid vaginala/anala samlag bedöms obefintlig vid välinställd behandling.
  • Förstahandsrekommendation till tidigare obehandlade individer är emtricitabin/tenofovir generika + dolutegravir.
  • Till kvinnor i fertil ålder rekommenderas i första hand abakavir + lamivudin (generika) + ritonavir-boostrad darunavir.
  • Preexpositionsprofylax (PrEP) rekommenderas till högriskpersoner.
  • Behandling med endast två läkemedel kan i noggrant utvalda fall vara aktuellt, framförallt vid behandlingsbyte p.g.a. biverkningar.

Handläggning av BK-virus infektion – Rekommendation 2018

BK-virus (BKV) infektion är vanligt förekommande, och i vuxen ålder har mer än 80% antikroppar mot BKV. Efter den primära infektionen, som oftast är subklinisk, finns virus kvar latent, framför allt i njurens tubulusceller. Vid immunsuppression kan BKV reaktiveras och orsaka inflammation i njurar och urinvägar. BKV associerad nefropati (BKVAN) drabbar huvudsakligen patienter som genomgått njurtransplantation, och kan leda till progredierande graftdysfunktion.  Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation kan BKV orsaka hemorrhagisk cystit, ibland med svåra blödningar.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.