Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Farmakologisk behandling av cytomegalovirusinfektioner - 2023

Behandlingsrekommendationen för cytomegalovirus (CMV) har uppdaterats efter ett expertmöte som anordnades den 24 maj 2022 av Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). För utförlig information inom respektive område hänvisas till bakgrundsdokumentationen.

 

De viktigaste förändringarna i denna nya version är:

  •  Den rekommenderade behandlingstiden för symtomatisk kongenital CMV infektion har förlängts till 6 månader
  •  Det finns två nya läkemedel mot CMV:
    • Letermovir har godkänts för profylax till seropositiva patienter som genomgår allogen stamcellstransplantation
    • Maribavir är godkänt för behandling av refraktär/resistent CMV infektion hos transplanterade patienter

Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn 2023 – Behandlingsrekommendation

Behandlingsrekommendationen för hepatit C har reviderats under vintern 2022–2023 av en grupp experter inom området.

De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare dokument är:

·        Handläggning och behandling av hepatit C ska ske i harmoni med den nationella handlingsplan för eliminering av hepatit C som nyligen lanserats i Sverige och alla patienter med hepatit C ska erbjudas behandling och stöd för att genomföra den.

·        Förenklad regim för utredning och pangenotypisk behandling rekommenderas i utvalda fall där utredning riskerar att äventyra eller fördröja behandling.

·        Läkemedel som inte längre används eller finns tillgängliga i Sverige har tagits bort ur rekommendationen.

Hiv preexpositionsprofylax (PrEP) – Rekommendation om praktisk handläggning 2023

RAV har uppdaterat riktlinjerna för pre-expositionsprofylax mot hiv (PrEP):

     emtricitabin (FTC)/tenofovirdisoproxilfumarat (TDF) är godkänt för användning som preexpositionsprofylax (PrEP) för att förebygga hiv

     PrEP rekommenderas i första hand till män som har sex med män (MSM) och transpersoner som har en betydande risk för att smittas av hiv, men kan övervägas till andra personer där risk för hivsmitta bedöms vara betydande

     Insättning och uppföljning av PrEP skall alltid ske parallellt med andra smittförebyggande åtgärder

     Hiv-serologi ska kontrolleras inför PrEP-start samt vid receptförnyelse

     STI-provtagning alltid bör göras inför PrEP-start samt vid receptförnyelse.

     PrEP skall inte förskrivas vid nedsatt njurfunktion

     Förskrivning och uppföljning bör ske av, eller i nära samarbete med, Infektionsklinik och/eller STI-mottagning.