Minimiurval för resistensövervakning

Minimiurvalet togs fram vid en workshop om antibiotikaresistensdata ur ett empiriskt behandlingsperspektiv 7 nov 2017. Vid workshoppen deltog representanter för flertalet svenska mikrobiologiska laboratorier samt lokala/regionala Strama-grupper.

Förslaget är förankrat med Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) och Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM). Minimiurvalet är en rekommendation för de antibiotika som alltid bör ingå vid resistensbestämning för utvalda agens och provtyper.

Minimiurval för resistensövervakning (PDF)