Arkiv för vetenskapliga publikationer

Publicerade vetenskapliga rapporter.

Betalaktamantibiotika och frågan om dosregim vid svår infektion (2015)
Förlängd infusion teoretiskt tilltalande - ännu saknas evidens för klinisk nytta

Nya antibiotika med aktivitet mot multiresistenta tarmbakterier. Kombinationspreparat prövas nu kliniskt (2014)
Litteraturgenomgång av nya betalaktam-betalaktamashämmar-preparat.

Nya riktlinjer för vankomycin vid stafylokockinfektioner (2010) (PDF-dokument)
Vankomycin används i behandling av multiresistenta stafylokocker. Gränserna för känslighet och resistens mot vankomycin har nyligen ändrats. En del av de bakterier som klassas som känsliga behöver behandlas med högre doser.

Penicilin V och hur tre doser blev till två och sedan till tre igen (2010) (PDF-dokument)
RAF har gjort en litteraturöversikt och beskriver historiken bakom behandling av otit, sinuit och faryngotonsillit.

Dags att slopa "husets vin" (2009) (PDF-dokument)
RAF har värderat tillgänglig publicerad litteratur om cefuroxim och vill se ett stopp för okritisk empirisk användning av cefuroxim.