RAF's praktikantrapporter

RAF-praktikanternas publicerade arbeten.

Användning av förlängd och kontinuerlig antibiotikainfusion på IVA (PDF)
Tove Gustafsson

En enkätundersökning om införande och hantering av ATU på svenska laboratorier 2020 (PDF)
Afamia Jabbour

Vid resistensbestämning av bakterier – våga lita på I-gruppen (Läkartidningen.se)
Robin Razmi

Pivmecillinam – ett osäkert alternativ vid pyelonefrit (Läkartidningen.se)
Elisabeth Freyhult

Behandling av Staphylococcus aureus bakteriemier - Vilka evidens föreligger för våra doseringar av cellväggsantibiotika? (PDF)
Malin Hagstrand

Metoder för snabb detektion av ESBL- och ESBL-CARBA-producerande Enterobacteriaceae direkt från positiva blododlingsflaskor (PDF)
Marie Thelander

Icke-registrerade antibiotika – framtida tillgänglighet (PDF)
Daniel Bremell

Inhalationsbehandling med antibiotika vid pneumoni (PDF)
Pontus Nauclér

Betalaktamresistens hos Pseudomonas aeruginosa (PDF)
Susanne Sütterlin

Nya β-laktamashämmare och nya kombinationspreparat (β-laktam/β-laktamashämmare) med effekt även mot multiresistenta bakterier (PDF)
Alexandros Petropoulos

Enkät till laboratorier om servicenivå avseende blododlingar (PDF)
Anna Åkerlund

Acinetobacter - behandlingsalternativ (PDF)
Inga Fröding

Haemophilus influenzae ur klinisk och mikrobiologisk synvinkel - översikt (PDF)  
Simon Athlin

Amoxicillin/klavulansyra vid UVI hos barn och vuxna (PDF)
Maria Isacsson

Leder karbapenem-användning till ökad resistens? (PDF)
Thomas Tängdén

Mykobakterier, resistensbestämning och antibiotika (PDF)
Tomas Schön

Listeriainfektion - behandling (PDF)
Anders Johansson

Enterokocker och trimetoprim (PDF)
Karin Tegmark Wisell

Läs mer

RAF-praktikanter