RAFs arbetsuppgifter

RAF samverkar med andra europeiska brytpunktskommitteer i EUCAST (European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing) för att uppnå en harmonisering av brytpunkter och resistensbestämning i Europa. RAF medverkar i de av EUCAST och EMA utvecklade processerna för bestämmande av brytpunkter för nya antibiotika och i den av EUCAST utvecklade processen för revision av brytpunkter för existerande antibiotika.

RAF sammanställer och uppdaterar kontinuerligt beslutsunderlag för indelning av bakterier i känslighetsgrupper (S, I och R) för antibakteriella medel. RAF verkar för en rationell användning av antibakteriella medel genom att meddela producentobunden information och genom att medverka i policyskapande åtgärder.

Utredningsuppdrag i och expertutlåtande av RAF kan initieras av RAF, Folkhälsomyndigheten eller SLS. Efter överenskommelse mellan RAF och berörd organisation, kan RAF, delar av RAF eller enstaka RAF-medlem påta sig särskilt utredningsuppdrag, t.ex. besvarande av förfrågningar och remisser eller framtagande av kunskapsunderlag. Om särskild tid måste avsättas kan Folkhälsomyndigheten avsätta särskilda medel för uppdraget.