RAF-praktikanter

RAF har sedan 2003 erbjudit plats för två praktikanter per år att delta i RAFs ordinarie arbete. Det har skett via SLS, som genom sina specialistföreningar inom mikrobiologi (FKM) och infektionsmedicin (INF) årligen har utsett en representant vardera bland ST-läkarna. ST-läkare som är intresserade av att bli praktikanter kan kontakta sina specialistföreningar för närmare information.

Över 30 personer har genomgått denna "RAF-utbildning". Praktikanttiden har också innefattat ett fördjupningsarbete som RAF bedömt viktigt för kunskapsuppbyggnaden inom området infektionssjukdomar och behandling, och det har efter avslutad praktikanttid presenterats för RAF och ofta sammanfattats i en rapport.

Ladda ner RAF-praktikanternas publicerade arbeten

RAF-praktikanter och deras fördjupningsarbeten

Tabell. Listan över RAF-praktikanter och deras fördjupningsarbeten.
År RAF-praktikant Specialistförening Arbetsuppgift
2020-2022 Hanna Montelin INF Pågående
2020-2022 Anna Hill FKM Pågående
2019-2020 Tove Gustafsson INF Användning av förlängd och kontinuerlig antibiotikainfusion på IVA
2019-2020 Afamia Jabbour FKM En enkätundersökning om införande och hantering av ATU på svenska laboratorier 2020
2018-2019 Robin Razmi INF Vid resistensbestämning av bakterier – våga lita på I-gruppen
2018-2019 Elisabeth Freyhult FKM Mecillinamresistens hos E. coli i blododlingar
2017-2018 Erika Ahlgren INF Pivmecillinam vid febril UVI och eller gramnegativ bakterimi
2016-2017 Åsa Gylfe FKM Resistensbestämning av ovanliga bakteriearter
2015-2016 Malin Hagstrand INF Behandling av Staphylococcus aureus bakteriemier - Vilka evidens föreligger för våra doseringar av cellväggsantibiotika?
2015-2016 Marie Thelander FMM Metoder för snabb detektion av ESBL- och ESBL-CARBA-producerande Enterobacteriaceae direkt från positiva blododlingsflaskor
2014-2015 Daniel Bremell INF Icke-registrerade antibiotika – framtida tillgänglighet
2014-2015 Anna Lindblom FMM Dosering av betalaktamer vid övervikt
2013-2014 Pontus Nauclér INF Inhalationsbehandling med antibiotika vid HAP/VAP
2013-2014 Susanne Sutterlin FMM Betalaktamresistens hos Pseudomonas aeruginosa
2012-2013 Alexandros Petropoulos INF Betalaktamantibiotika och betalaktamas-inhibitorer - genomgång av nya substanser
2012-2013 Anna Åkerlund FMM Enkät till laboratorier om servicenivå avseende blododlingar
2011-2012 Gunilla Leander INF Kontinuerlig infusion vs intermittent dosering av betalaktamantibiotika - översikt
2011-2012 Karin Liderot FMM Antibiotika mot sällan förekommande patogener (Corynebacterium, Nocardia m fl)?
2010-2011 Cecilia Östblom INF Evidens för aminoglykosid som startdos - vilken dos?
2010-2011 Inga Fröding FMM Acinetobacter - behandlingsalternativ
2009-2010 Simon Athlin INF Haemophilus influenzae ur klinisk och mikrobiologisk synvinkel - översikt
2009-2010 Lisa Helldal FMM Stenotrophomonas maltophilia - litteraturgenomgång
2008-2009 Maria Isacsson INF Amoxicillin/ klavulansyra vid UVI hos barn och vuxna
2008-2009 Martin Sundqvist FMM Hur registrera behandling av MRB och uppföljning av resultat?
2007-2008 Thomas Tängdén INF Leder karbapenem-användning till ökad resistens?
2007-2008 Tomas Schön FMM Mykobakterier, resistensbestämning och antibiotika
2006-2007 Anders Johansson INF Listeriainfektion - behandling
2006-2007 Karin Tegmark Wisell FMM Enterokocker och trimetoprim
2005-2006 Anita Hällgren INF Enterokockinfektioner -översikt, genomgång av RAF-sidan
2005-2006 Christian Giske FMM Betalaktamaser och betalaktamresistens; uppdatering av RAF-sidan
2004-2005 Jesper Eriksson INF Kommentarer (RAFs bedömning) till iv cefalosporiner, karbapenemer
2004-2005 Tinna Åhrén FMM Kommentarer (RAFs bedömning) till iv cefalosporiner, karbapenemer