Organisation

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) är en oberoende expertgrupp vars ledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet (SLS). Därtill har Folkhälsomyndigheten rätt att utse tre adjungerade ledamöter och Läkemedelsverket en ledamot. RAF har verkat sedan 1976. Internationellt anges gruppen som Swedish Reference Group for Antibiotics, SRGA.

De kunskapsunderlag och rekommendationer som RAF tar fram innebär inte något ställningstagande från de myndigheter som är adjungerade representanter till referensgruppen.

För närvarande besätts posterna i RAF enligt följande:

  • Infektion: Daniel Bremell (ordförande från 2019), Thomas Tängdén, Håkan Hanberger
  • Klinisk mikrobiologi: Christian Giske (även ordförande i EUCAST och representant i NordicAST), Anna Åkerlund, Christina Åhrén
  • Pediatrik: Joachim Luthander
  • Allmänmedicin: Katarina Hedin
  • ÖNH: Ann Hermansson
  • Klinisk farmakologi: Erik Eliasson
  • Anestesi och Intensivvård: Johan Petersson

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket deltar med adjungerade representanter och står utanför ett formellt deltagande i referensgruppen. För närvarande är Inga Fröding (mötessekreterare), Anders Ternhag, Charlotta Edlund adjungerade representanter från Folkhälsomyndigheten och Anders Lignell från Läkemedelsverket.

SLS utser årligen bland ST-läkare en representant vardera inom specialiteterna mikrobiologi och infektionsmedicin (mandatperiod ett kalenderår). Mandatperiod för RAF-medlemmar är tre år med möjlighet till förlängning.

RAF utser ordförande inom gruppen. Det står RAF fritt att till sammanträden adjungera specialister eller representanter för myndigheter.

RAF har normalt fyra möten årligen, varav ett lämpligen tillsammans med svenska representanter i NordicAST. Konsensusmodellen är den gällande för beslut i RAF. Verksamhetsberättelse för RAFs verksamhet skall upprättas och görs tillgänglig på RAFs webbplats.

RAFs medlemmar skall till RAF årligen avge jävsdeklaration enligt särskilt formulär.