Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys)

Dosförslagen i detta dokument är avsedda att vara ett stöd vid, men inte en ersättning för, klinisk bedömning av lämplig dosregim i varje enskild situation. Kunskapsunderlaget för dosrekommendationerna är i många fall mycket begränsat.

Förslagen bygger på tillgängliga originalstudier, tidigare rekommendationer och egna erfarenheter. Som tillägg till dosförslagen rekommenderar vi att man i ökad omfattning bestämmer plasmakoncentrationen av antibiotika.

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) (pdf)

Gäller från om med 2024-03-14.