Remissvar: förslag till föreskrifter om ändring i ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2014:9) om prissättning av vissa äldre läkemedel

Till Tandvårds- och läkemedelsverket 2023-07-05

Läs hela remissvaret här.