Remissvar: Socialstyrelsens rapport Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården (S2019/03056)

Till Socialdepartementet 2022-01-18

Läs hela remissvaret här