Ordföranderåd

Ordföranderåden samlar ordföranden i SLS vetenskapliga sektioner. Syftet är att utbyta information och diskutera aktuella professionsgemensamma frågor.

Rapport från SLS ordförandråd februari 2019

Vid Svenska Läkaresällskapets första ordföranderåd i februari 2019 deltog Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell för att diskutera aktuella frågor i Socialstyrelsen ur ett läkarprofessions perspektiv.

Olivia Wigzell inledde med att rikta ett stort tack för gott samarbete och framhöll vikten av utökat samarbete med SLS och dess vetenskapliga sektioner i frågor som rör myndighetens arbete med bl a nationella riktlinjer, när det gäller uppdateringar, utvecklingsarbete samt ökat genomslag. I den efterföljande diskussionen framfördes vikten av att löpande se över riktlinjerna utifrån kunskapsutvecklingen och svårigheten med att implementera dem ute i verksamheterna samt vikten av samarbete med regionerna och förutsättningar för fortbildning.

Britt Skogseid avslutade ordföranderådet med att betona vikten av ett bra samarbete mellan SLS, sektionerna och övriga intressenter för utvecklingen av en god hälso- och sjukvård.

Rapport från ordföranderåd februari 2019

Rapport från SLS ordförandråd oktober 2019

Den 16 oktober samlades Svenska Läkaresällskapets sektioner till höstens ordföranderåd för diskussion om aktuella professionsgemensamma frågor. Specialinbjuden gäst var Sofia Wallström, ny tillträdd generaldirektör för IVO som bland annat berättade om myndighetens uppdrag.

SLS ordförande Britt Skogseid inledde mötet med att lyfta vikten av att läkarkåren samlas i den vetenskapliga och oberoende professionsorganisationen, särskilt i en tid då hälso- och sjukvårdssystemen hotar patient-läkarmötet.

Inbjuden gäst var Sofia Wallström, nytillträdd generaldirektör för IVO som talade om myndighetens uppdrag och utvecklingsarbeten.

SLS nya programverksamhet presenterades av Ola Björgell, ordförande i SLS programkommitté och SLS vetenskaplige sekreterare. De åtta programkoncepten presenteras närmare i SLS program 2019-2020.

Sektionerna välkomnades bidra till programverksamheten och flera förslag på fortbildningsaktiviteter kom upp i bikupor. Sektionerna ombads skicka in sina förslag till program@sls.se

Rapport från ordföranderåd oktober 2019

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.