SLS ordförande i media

Tobias Alfvén, barnläkare vid Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset samt professor vid Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet. Här samlar vi aktuella intervjuer, artiklar, uttalande och debattinlägg med SLS ordförande.

2024-01-11
SVT Morgonstudion
Tobias Alfvén medverkade i ett inslag om luftvägsinfektioner och barn.

Se inslag

2024-01-11
Hälso- och sjukvården måste ta  ansvar i klimatomställningen!
SLS välkomnar uttalande från Statens medicinsk-etiska råd som lyfter vikten av att hälso- och sjukvården kliver fram och tar ansvar i klimatomställningen.
Läs mer

2023-12-28
Vårdcentraler i Stockholm inför Hippokratesrevisioner
Dagens Medicin rapporterar om att Region Stockholm planerar för  Hippokratesrevisioner inom primärvården under 2024.
Läs mer

2023-12-21 Julhälsning
Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén lyfter några av årets höjdpunkter och önskar alla medlemmar en god jul.

Lär mer

2023-12-15 Trots historiskt avtal på COP28 - fortsatt stor oro för klimatförändringarnas påverkan på hälsan
Klimatavtal med utebliven skrivning om utfasning av fossila bränslen ger anledning till fortsatt oro för den globala hälsoutvecklingen till följd av klimatförändringarna.

Läs mer

2023-12-14 Debatt: Regionerna får inte slarva bort läkares fortbildning
Att regeringen tillsatt en utredning om fortbildning är glädjande, men nu krävs mer än papperstigrar. Nu krävs verkstad, skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet i Dagens Medicin.

Läs mer

2023-12-13 Vart tar prioriteringsprinciperna vägen när vården digitaliseras?
Hur kan digitala vårdgivare bli en del av en sammanhållen digifysisk primärvård med god tillgänglighet och kontinuitet? Hur ska samverkan se ut mellan olika aktörer och vilka ersättningsprinciper ska tillämpas för vårdval, utomlänsvård och digital utomlänsvård?

Läs mer

2023-12-12 Debatt: Regeringen straffar världens fattiga när den kapar anslagen till utvecklingsforskningen
Forskning som leder till bättre utveckling i fattiga delar av världen är avgörande. Därför är det oroande att regeringen prioriterar ned utvecklingsforskningen. Det skriver företrädare för flera vårdprofessionsföreningar i Altinget.

Läs mer

2023-12-08 Stora vinster för patienter och samhället om vård som inte bör göras fasas ut
Ny rapport från Socialstyrelsen visar på vikten av att jobba med att identifiera och fasa ut onödig vård. Det är samma utgångspunkt som finns i SLS projekt Kloka Kliniska Val.

Läs mer

2023-12-08 Viktigt att väga in risker kontra nyttan vid direktåtkomst av barns journaluppgifter
Svenska Läkaresällskapet (SLS) identifierar både för- och nackdelar med förslag som syftar till att åtgärda barn och vårdnadshavares direktåtkomst till journaluppgifter.

Läs mer

2023-11-23 Debatt: Utan god forskning kan inte sjukvården utvecklas
Sjukvårdens styrning måste ändras så att vetenskapligt baserad verksamhetsutveckling blir en central del av vårdens uppdrag.

Läs mer

2023-11-21 Ökat professionsinflytande genererar positiv spiral
Ett stärkt professionsinflytande och läkares delaktighet på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården är viktiga grundförutsättningar när vården ska utvecklas och effektiviseras. Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén efterlyser ökad tillit till professionen samt ett större handlingsutrymme och lyfter två goda exempel.

Läs mer

2023-11-10 Svenska Läkaresällskapet fördömer alla former av terroristhandlingar, brott mot krigets lagar, rasism, antisemitism och religionsförföljelse
Kriget mellan Israel och Hamas har pågått i fyra veckor, sedan Hamas terrordåd och gisslantagning, och situationen är katastrofal. Tusentals civila har mist livet på bägge sidor och närmare hälften av dem är barn. Befolkningen i Gaza lever i en humanitär kris. Stora delar av Gaza är sönderbombat och det råder akut brist på vatten, förnödenheter, mediciner och elektricitet. Hälso- och sjukvårdssystemet står inför en kollaps.

Läs mer

2023-10-13 Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell gästade SLS ordföranderåd
SLS ordförande Tobias Alfvén inledde mötet med att återkoppla till tidigare ordföranderåd där SLS verksamhetsplan 2023–2024 diskuterats. Han lyfte även särskilt fram SLS arbetsgrupp Kloka Klinka Val, SLS Hippokratesrevision, arbetet med kunskapsstyrning, fortbildning samt certifiering av fördjupningsområden inom radiologi. Han nämnde även pågående diskussioner kring angiverilag och tillgång till tolk inom hälso- och sjukvård och pågående konflikter i världen.

Läs mer

2023-10-06 Region Stockholm planerar för Hippokratesrevisioner inom primärvården
– Att professionen i stället för managementkonsulter får en central roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Stockholm är fantastiskt, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet. Det är ett kvitto på att vi äntligen blir lyssnade på och att man inser värdet av att låta professionen vara med när verksamheter ska kvalitetsutvecklas. Jag hoppas att detta blir startskottet för fler Hippokratesrevisioner i fler regioner. Det är en klok investering i tider av besparingskrav, då detta är en kostnadseffektiv metod för att säkra kvaliteten och se till att patienterna får bästa möjliga vård för skattepengarna. Jämfört med andra utvärderingsinsatser kan detta verkligen ge förändring tack vare förankringen i professionen. Jag kan inte nog understryka vikten av att involvera oss som faktiskt arbetar i vården när verksamheter ska utvärderas och effektiviseras, avslutar Tobias Alfvén.

Läs mer

2023-10-04 SLS Årshögtid 2023
Tisdagen den 24 oktober ägde årets prisutdelning rum under Svenska Läkaresällskapets Århögtid. På plats i vår vackra Karolina Widerström-sal var SLS pristagare med gäster, medlemmar, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, samt företrädare för organisationer och myndigheter. Enligt tradition håller Läkaresällskapets ordförande ett föredrag under årshögtiden. I år höll SLS ordförande Tobias Alfvén ett gripande föredrag om utmaningarna och möjligheterna i världen och medicinen med budskapet om att vi måste fortsätta arbeta tillsammans för bästa möjliga hälsa för alla.

Läs mer

2023-10-02 2023 års Nobelpristagare i fysiologi eller medicin
Katalin Karikó och Drew Weissman belönas med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2023 för upptäckter kring nukleosidbasmodifieringar som möjliggjort utvecklingen av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19.

Läs mer

2023-09-21 Tuffa tider väntar regionerna trots utlovade extra miljarder i budgetproppen
Inflationen påverkar alla, och hälso- och sjukvården är inget undantag. Att regeringen skjuter till 3 miljarder extra till hälso- och sjukvården är ett bra tillskott, men det räcker inte på långa vägar för att hantera det tuffa läget i regionerna. Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén kommenterar budgetproppen 2024 och några delar som rör hälso- och sjukvården.

Läs mer

2023-09-01 Anmälningsplikt i sjukvården innebär stora hälsorisker
"Regeringen talar om utökad informationsplikt i bland annat hälso- och sjukvården. Låt oss nämna saker vid dess rätta namn: det handlar om anmälningsplikt, vilket är helt befängt. Det är något som går emot allt som vi inom Svenska Läkaresällskapet verkar för, nämligen bästa möjliga hälsa för alla, oavsett rättslig status. Inom hälso- och sjukvården ska vi alltid ha patientens bästa i fokus, och att frångå principen om allas rätt till vård och lika värde är för mig helt främmande" Tobias Alfvén, ordförande."Regeringen talar om utökad informationsplikt i bland annat hälso- och sjukvården. Låt oss nämna saker vid dess rätta namn: det handlar om anmälningsplikt, vilket är helt befängt. Det är något som går emot allt som vi inom Svenska Läkaresällskapet verkar för, nämligen bästa möjliga hälsa för alla, oavsett rättslig status. Inom hälso- och sjukvården ska vi alltid ha patientens bästa i fokus, och att frångå principen om allas rätt till vård och lika värde är för mig helt främmande" Tobias Alfvén, ordförande.

Läs mer

2023-08-23 Kloka Kliniska Val för en förbättrad hälsa och sjukvård
Svenska Läkaresällskapet kommer att verka för att introducera utmönstring av lågvärdevård enligt Choosing Wisely-modellen i Sverige. 

– Hälso- och sjukvårdens begränsade resurser måste värnas och här har vi som läkare ett ansvar både vad gäller över- och underdiagnostik. Att SLS, som läkarkårens oberoende vetenskapliga professionsorganisation, ska vara med och leda arbetet med att införa Kloka Kliniska Val i Sverige känns självklart, men det kommer att krävas extern finansiering och samverkan, säger Tobias Alfvén SLS ordförande..

Läs mer

2023-07-06 Finansiering till utvecklingsforskning dras in
Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén kommenterar regeringens beslut om att dra in alla medel till utvecklingsforskning.

– Global hälsa berör oss alla. Det är genom tvärdisciplinära samarbeten över nationsgränserna som vi kan uppnå målen i Agenda 2030. Det är viktigt med forskning där vi möts länder emellan. Covid-19-pandemin visade tydligt att vi inte kan isolera oss, utan att vi måste arbeta tillsammans mot gemensamma globala hälsohot, så som exempelvis klimatförändringar, antibiotikaresistens, fattigdom, hög sjukdomsbörda. Vi behöver mer forskning – inte mindre.

Läs mer

2023-06-29 Regeringen tillsätter ny utredning om stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård
SLS välkomnar stärkt läkarmedverkan i kommunerna och hoppas få möjlighet att bistå utredningen med expertis.

Läs mer

2023-06-28 SLS ordförande klättrar på Maktlistan
Dagens Medicin listar de 100 mäktigaste inom svensk vård. SLS ordförande Tobias Alfvén hamnar på plats 25 (tidigare plats 29) och med på listan är även två ordförande för SLS medlemsföreningar.

Läs mer

2023-06-26 SLS i Almedalen 2023
Svenska Läkaresällskapet är på plats i Almedalen och arrangerar seminarier/paneldebatter samt deltar i andras program. SLS programpunkter "Kunskapsstöd för kloka kliniska val i hälso- och sjukvården" och "Gör precisionsmedicinen och AI att vi tappar kontrollen över vården?", modereras av Tobias Alfvén. 

Läs mer

2023-06-23 Glad sommar! 
Sommarhälsning från Svenska Läkaresällskapets ordförandeTobias Alfvén.

Läs mer

2023-06-20 Debatt: Investeringarna i medicinsk forskning har minskat
Samtidigt finns ett stort stöd från allmänheten för stärkta investeringar. Det visar en ny opinionsundersökning. Det handlar om att rädda liv och öka livskvalitet, skriver SLS ordförande Tobias Alfvén tillsammans med styrelsen för Forska!Sverige.

Läs mer

2023-06-16 Debatt: Luftföroreningar tar liv – skärp reglerna
Säkra allas rätt att andas frisk luft. Det är dags att undvika onödigt lidande och förtida död på grund av luftföroreningar! Läs debattartikel i Aftonbladet som undertecknas av en rad forskare och organisationer däribland Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer 

2023-06-16 Statlig satsning lyckas inte korta väntetiderna i vården
Svenska Läkaresällskapet starkt kritiskt till de styrmedel staten använder för att minska väntetiderna i sjukvården eftersom de inte fungerar och dessutom styr fel. SLS kommenterar Riksrevisionens granskning av statens satsning för att korta vårdköer.”

Läs mer

2023-06-09 Satsa på kompetensförsörjning för fler vårdplatser
Socialstyrelsen har tagit fram regionala riktvärden för behovet av disponibla vårdplatser på kort sikt. För samtliga regioner utom en pekar riktvärdena på ett behov av att öka antalet disponibla vårdplatser, sammantaget behövs ytterligare cirka 2 360 vårdplatser. Detta framgår av den rapport Socialstyrelsen nyligen publicerade.

Läs mer

2023-05-31 SLS välkomnar ambitionshöjning inom beroendevården
SLS är i stort positiva till de förslag som presenteras i slutbetänkandet för Samsjuklighetsutredningen, men flaggar för nödvändiga resursförstärkningar inom psykiatrin och primärvården.

Läs mer

2023-05-31 Debatt: Vården kan inte vänta på ännu en utredning
Vi har förslag på åtgärder som staten kan agera på redan nu, i stället för att vänta in en gigantisk utredning om huvudmannaskap, skriver Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet på DM debatt.

Läs mer

2023-05-25 Debatt: Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas
"Dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet och respektera vårdens yrkesetik", Svenska Läkaresällskapet är en av de 40 organisationer som går ut i ett gemensamt upprop i Dagens Samhälle.

Läs mer

2023-05-09 Fokus på vårdplatsbristen och nära vården
Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén i tidningen Framtidens Karriär - Läkare "Om politiker och beslutsfattare kraftsamlar för att åtgärda vårdplats­bristen och bygga ut den goda och nära vården så kan vi tillsammans bygga ett fundament för en fungerande sjukvård"

Läs mer

2023-03-31 Kompetensförsörjningen en utmaning i omställningen till god och nära vård
SLS ordförande Tobias Alfvén kommenterar rapport från Vård- och omsorgsanalys som bygger på utvärdering av omställningen till god och nära vård

Läs mer 

2023-03-15 Vi minns Barbro Westerholm
Barbro Westerholm, läkare och tidigare riksdagsledamot, har avlidit 89 år gammal efter en tids sjukdom.
Barbro Westerholm tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1959 och blev 1979 Socialstyrelsens första kvinnliga generaldirektör. Under sin tid på Socialstyrelsen drev Barbro Westerholm bland annat igenom att homosexualitet inte längre skulle ses som psykisk sjukdom. 1988 valdes Barbro Westerholm in i riksdagen där hon blev en känd förespråkare för hbtqi-frågor och bekämpandet av åldersdiskriminering. Sammanlagt tjänstgjorde hon 27 år i riksdagen.

– Barbro Westerholm arbetade under hela sitt liv för människors lika värde och har bidragit till viktiga samhällsförändringar. Hon har betytt oerhört mycket som kollega och varit en viktig inspiration för mig och många andra. Jag kommer att minnas Barbro med stor värme och saknad, säger Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer

2023-02-23 SLS positivt till listningstjänst i primärvården – men ser risker med utformningen
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på reglering av en listningstjänst i primärvården. Sedan 1 juli 2022 gäller att den enskilde gör sitt vårdval i primärvården genom att lista sig hos en utförare. Svenska Läkaresällskapet (SLS) har lämnat synpunkter och är positivt till att förutsättningar för en listningstjänst regleras i föreskrifter, men har en del synpunkter på innehållet.

Läs mer

2023-02-10 Aktuella sjukvårdspolitiska frågor på agendan
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson öppnar upp för närmare dialog med SLS.

Läs mer

2023-02-04 ”Anpassa digitala medier efter barn, inte tvärtom”
Varför ska barn och unga anpassa sig till den digitala världen, hur beroende­framkallande, laglös och skruvad den än är? Skärp i stället reglerna för digitala plattformar, skriver representanter för Svensk förening för socialmedicin och folkhälsa, Svenska Läkaresällskapet och SLS arbetsgrupp kraftsamling för ungas psykiska hälsa med flera på SVD debatt.

Läs mer

2023-01-27 Debatt replik:”Vi kan inte stödja förslag som riskerar patientsäkerheten”
Representanter för Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund bemöter förslag från Sveriges apoteksförening.

Läs mer

2023-01-20 IVO:s granskning understryker vikten av åtgärder för en stärkt kompetensförsörjning
SLS kommenterar nyheten om att Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet får i uppdrag att ta fram en plan för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.

Läs mer

2023-01-19 SLS och SLF uppmanar sjukvårdsministern att agera för att säkra läkares fortbildning
I en gemensam skrivelse till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson anser Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Sveriges läkarförbund (SLF) att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur vårdgivarens ansvar för läkares fortbildning kan förtydligas.
Läs mer

2022-12-30 SLS summerar 2022
Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år i en omvälvande tid. För SLS del så har vi genomfört en stor mängd möten, utbildnings- och fortbildningsaktiviteter, besvarat ett stort antal remisser, släppt flera rapporter, varit aktiva i debatten och genom påverkansarbete verkat för en förbättrad hälso- och sjukvård.

Läs mer

2022-12-30 Förslagen ligger på bordet - nu krävs politisk handlingskraft
SLS uppmanar regeringen att gå vidare med förslagen om bland annat statlig finansiering av ST-tjänster i allmänmedicin.

Läs mer

2022-12-22 Julhälsning
SLS ordförande Tobias Alfvéns önskan inför 2023 är bland annat att regeringen går vidare med satsningen för fler ST-tjänster i allmänmedicin. Omställningen till nära vård kan inte vänta.

Läs mer

2022-12-09 SLS kommenterar rapport från Vårdkompetensrådet
Svenska Läkaresällskapet välkomnar flera av förslagen i rapport från Nationella Vårdkompetensrådet.

Läs mer

2022-11-25 Flickors och kvinnors mänskliga rättigheter måste säkras
Svenska Läkaresällskapet fördömer kraftfullt den iranska regimens våld mot fredliga demonstrationer för mänskliga rättigheter.

Läs mer

2022-11-21 Kritiska läkarröster om tolkrestriktioner
Tolkrestriktioner kommer att göra det både svårare och dyrare för oss inom vården att utföra våra arbetsuppgifter. Förutom lidandet det skapar hos dem som inte känner sig hörda.

Läs mer

2022-11-17 SLS välkomnar förslag för att förbättra vården av äldre
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är positivt till förslag om en stärkt tillgång till läkare och medicinsk kompetens på ledningsnivå, men ser också risker med att detaljerat styra med lag vad läkare ska göra i kommunens primärvård.

Läs mer

2022-11-11 Berömvärd forskning och medicinska framsteg
Tisdagen den 8 november ägde Svenska Läkaresällskapets årshögtid rum. Under kvällen delades bland annat SLS vetenskapliga priser ut under högtidliga former. Särskilt inbjudna gäster från riksdag, myndigheter, akademi, forskarsamhället och SLS föreningar fanns med på plats för att hylla årets pristagare.

Läs mer

2022-11-11 Regeringen bör vidta åtgärder för att säkra barns hälsa och framtid
Företrädare för Svenska Läkaresällskapet, Barnläkarföreningen och Barnläkarföreningens delförening Global Barn- och Ungdomshälsa uppmanar den nya regeringen att ta klimatförändringarna på allvar. I ett brev till berörda ministrar inför COP27 uttrycks en oro för hur klimatförändringarna påverkar barns hälsa.

Läs mer

2022-11-11 Regeringen måste prioritera medicinsk forskning
Utbildning och forskning är avgörande för Sveriges välstånd, skriver Svenska Läkaresällskapet tillsammans med 26 aktörer inom vård, akademi, företag, patienter och professioner i Altinget.

Läs mer

2022-10-21 Svenska Läkaresällskapet lyfter fem områden för vårdens beslutsfattare att prioritera
I Tidöavtalet utlovas politiska reformer för att åtgärda några av problemen i hälso- och sjukvården. Men innan nya utredningar tillsätts: lyssna på läkarprofessionen. SLS tillsammans med ordförandena för 56 av SLS kliniskt verksamma föreningar lyfter på DM debatt fem områden som kräver åtgärder för en välfungerande hälso- och sjukvård.

Läs mer

2022-10-03 Förslag för ökad tillgänglighet i vården styr fel
Svenska Läkaresällskapet (SLS) har lämnat synpunkter på betänkandet Vägen till tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

Läs mer

2022-10-03 Svante Pääbo –årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin
Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelas Svante Pääbo för hans upptäckter rörande utdöda homininers arvsmassa och människans evolution.SLS ordförande kommenterar.

Läs mer

2022-09-15 Vården blir inte bättre utan mer av forskning
Politiska åtgärder för att möta hälsoutmaningarna är allt för viktiga för att hindras av politisk oenighet.

Läs mer

2022-07-07 Ing-Marie Wieselgren avliden
Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykiatrifrågor vid Sveriges Kommuner och Regioner har avlidit efter en knivattack i Visby under Almedalsveckan. Ett fruktansvärt dåd på öppen gata.
SLS ordförande kommenterar.

Läs mer

2022-05-07 Väljare och politiker överens – ändå minskar investeringarna
SLS ordförande Tobias Alfvén tillsammans med styrelsen för Forska! Sverige efterlyser satsningar på hälso- och sjukvårdssystemet, ökade statliga investeringar och delning av hälsodata.

Läs mer

 

2022-06-23 Sommarhälsning
SLS ordförande Tobias Alfvén summerar våren 2022.
Läs mer

Tobias Alfvén SLS ordförande medverkar i TV4 nyhetsmorgon om valets viktigaste frågor, 11 sep 2022


2022-06-22 SLS ordförande klättrar på Maktlista

Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet intar plats 29 av 100 på listan över vårdens mäktigaste.

"Barnläkare som börjar synas och höras mer och mer och skapar opinion. Pratar ganska ofta med statssekreterare Maja Fjaestad. ”Han gör Läkaresällskapet relevant i debatten”, säger en makthavare, vilket andra tycker är på tiden när det gäller en av Europas äldsta läkarorganisationer".

Plats 11–50 på vårdens maktlista

2022-06-17 Professionell autonomi en framgångsfaktor vid krisberedskap
SLS remissvar emissvar slutbetänkandet SOU 2022:6 om hälso- och sjukvårdens beredskap.

Läs mer

2022-06-09 Dyra reformer med bristande underlag
SLS välkomnar Riksrevisionens granskning av beslutsunderlag inför införandet av ”kömiljarden” 2009.
Läs mer

2022-06-03 100 dagar av oerhörda förluster och stort mänskligt lidande
SLS fördömer kraftfullt Rysslands fortsatta angrepp och invasion av Ukraina.

Läs mer

2022-06-03 Klimatförändringar – det största hotet mot folkhälsan
Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén efterlyser ökat fokus på kopplingen mellan klimat och hälsa.

Läs mer

2022-05-20 Stort engagemang för bästa möjliga hälsa och sjukvård
Rapport från SLS Fullmäktigemöte 2022.

Läs mer


För få läkare fortsätter att forska efter disputation – ett hot mot den medicinska forskningen
2022-05-17

Svenska Läkaresällskapets studie visar att antalet läkare med docentkompetens sjunker, vilket resulterar i en brist på mer seniora forskare som kan fungera som erfarna handledare.

Läs mer

"Bristen på seniora forskare hotar den medicinska forskningen" Läkartidningen 2022-05-17
Den kliniska forskningens största bekymmer är att få forskande läkare fortsätter sin forskarkarriär efter disputation. En nyligen publicerad studie från Svenska läkaresällskapet (SLS) [1] visar att antalet läkare med docentkompetens sjunker. Detta är ett direkt hot mot den medicinska forskningen, då det resulterar i en brist på mer seniora forskare som kan fungera som erfarna handledare.

Läs mer

SLS tematidning "Läkares fortbildning" 2022-05-13
SLS tematidning "Läkares fortbildning" skickas ut till Sveriges alla läkare med tidningen Framtidens Karriär-Läkare under maj månad. Tidningen är en del av SLS satsning för att säkra läkares fortbildning.

Läs mer

Pressmeddelande och skrivelse till Socialministern 2022-05-12
Läkaresällskapet och Läkarförbundet uppmanar regeringen att agera om fortbildning
Med anledning av riksdagens tillkännagivande till regeringen om att se över frågan om ett införande av ett krav på - och rätt till - en kontinuerlig fortbildning vill Läkaresällskapet och Läkarförbundet, föreslå regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur nuvarande ledningsföreskrifter kan förtydligas när det gäller vårdgivarnas ansvar för läkares fortbildning.

Läs mer

Framtidens Karriär-Läkare 2022-05-11
Åtgärda systemfelen i sjukvården
SLS ordförande Tobias Alfvén kommenterar i Framtidens Karriär-Läkare undersökningsresultatet att knappt hälften av läkarna har hoppat över medicinska åtgärder på grund av tids- eller personalbrist den senaste månaden.

– Om man tolkar det som ”medicinskt motiverade åtgärder man borde ha utfört” är det chockerande siffror. Jag hoppas verkligen inte att det stämmer. Vi är ju alla tvungna att prioritera; vi kan till exempel inte träffa alla patienter på akuten samtidigt. Men att 43% av kollegorna svarar att de har hoppat över medicinska åtgärder på grund av tids- eller personalbrist den senaste månaden, det är mycket oroande.

Läs mer

Debattartikel Läkartidningen 2022-05-06
Tillsammans säkrar vi läkares fortbildning!
Läkares möjligheter till fortbildning har försämrats över tid. Svenska Läkaresälllkapet och Läkarförbundet agerar nu tillsammans för att säkra läkares fortbildning!

Läs mer

SLS kommentar 2022-05-06
Katastrofal brist på sjukvård och läkemedel i krigsdrabbade Ukraina
Närmare 400 sjukhus och vårdinrättningar har förstörts under kriget.Det som sker är vansinne och helt oacceptabelt. Hjälpen från omvärlden måste nå fram. Befolkningen i de drabbade områdena lider något oerhört, säger Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet i en kommentar.

Läs mer

SLS kommentar 2022-05-05
SLS fördömer dödsdomen mot Ahmadreza Djalali och kräver omedelbar frigivning
I veckan kom uppgifter från den iranska nyhetsbyrån ISNA om att KI-forskaren Ahmadreza Djalali ska avrättas senast i slutet av maj. Svenska Läkaresällskapets (SLS) ordförande Tobias Alfvén tar emot beskedet med bestörtning. SLS fördömer dödsstraffet och kräver att Djalali omedelbart ska friges.

–Det är förfärliga nyheter och mycket oroande, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Djalali är en kollega som blivit utsatt för ett oerhört rättsövergrepp. Svenska Läkaresällskapet fördömer dödsstraffet och kräver att Djalali omedelbart ska friges.

Läs mer

 

SLS kommentar 2022-04-29
SLS positivt till att riksdagen uppmärksammar vårdpersonalens behov av fortbildning
I veckan tog riksdagen beslut om att uppmana regeringen att se över frågan om att införa krav på, och rätt till, kontinuerlig fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården. Läkares fortbildning är viktig för en god och säker hälso- och sjukvård. Det är därför positivt att frågan diskuteras och uppmärksammas av riksdagen.

Läkares fortbildning är en prioriterad fråga för Svenska Läkaresällskapet som under våren lanserat en kampanj för att sätta ökat fokus på frågan. SLS har bland annat utrett om det finns tillräcklig reglering i lag eller föreskrift kring ansvaret för fortbildning och landat i att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur vårdgivarens ansvar kan förtydligas i kvalitets- och ledningsföreskrifterna. Professionen bör delta i ett sådant arbete.

– Att läkare fortbildar sig är viktigt för en god och patientsäker hälso- och sjukvård. Vi välkomnar att frågan diskuteras och uppmärksammas av riksdagen. SLS har landat i att det är vårdgivarens ansvar för personalens fortbildning som behöver förtydligas i regelverket. Läkaren har ett eget ansvar för sin fortbildning, men vårdgivaren måste göra den möjlig genom att skapa utrymme i form av tid och resurser, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. 

Läs mer

 

Ny rapport och debattartikel 2022-04-27
Konkreta mål för att Sveriges befolkning ska få tillgång till precisionshälsa
Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte.
Genom precisionshälsa har vi möjlighet att få bättre prevention och därmed en minskning av sjukdomar i befolkningen, samt skräddarsydd diagnostik, behandling och bot för personer vars sjukdom ej går att undvika. Forska!Sverige och de 34 organisationerna
i ”Agenda för hälsa och välstånd” presenterar ett kunskapsunderlag med konkreta mål för att Sveriges befolkning ska få största möjliga nytta av precisionshälsa.

Läs mer

Allmänmedicin Nr 3-2020
Tobias Alfvén: Samverkan stärker vår profession!
Svenska Läkaresällskapet har luft under vingarna. Nu genomförs en historisk reform där många sektioner blir medlemsföreningar. Borta är den tidigare bilden av ett konservativt sällskap för Stockholmsläkare. Barnläkaren Tobias Alfvén är ny på ordförandeposten och
vill se mer samverkan mellan olika specialiteter.
Läs mer


SLS kommentar 2022-04-26
Primärvården behöver stärkas med fler specialister i allmänmedicin!
Under den senaste tiden har primärvården återigen varit i stort fokus med anledning av SVT nyheters rapportering om en underbemannad primärvård. Specialister i allmänmedicin vittnar om en hög arbetsbelastning och för lite tid för återhämtning. En situation som kan påverka patientsäkerheten. Magnus Isacson, ordförande i Svensk Förening för Allmänmedicin och Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet kommenterar.

Läs mer

SLS kommentar 2022-04-07
Listning på vårdcentral införs för ökad kontinuitet
Den 6 april klubbade Riksdagen igenom lagförslag om listning på förhand hos vårdcentraler och motsvarande vårdenheter med ett förtydligande tillägg. Lagändringen börja gälla från och med den 1 juli 2022.

– Jag är glad att primärvårdspropositionen klubbades av riksdagen. Den är ett steg i rätt riktning och vi hoppas att den ger förutsättningar för att stärka kontinuiteten i patient-läkarrelationen, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer

SLS hemsida 2022-04-01
SLS ordförande gästar Göteborgs Läkaresällskap

Den 30 april var SLS ordförande Tobias Alfvén och kanslichef Per Johansson på besök hos Göteborgs Läkaresällskap för att diskutera med nämnden hur samarbetet kan stärkas.

Mötet landade i flera konkreta förslag om samarbete kring remisser och programverksamhet. På kvällen höll Tobias Alfvén en mycket uppskattad LARS ÖBERG föreläsning på temat ” Världens hälsa, idag och imorgon, möjligheter och hot – en överblick” inom ramen för Göteborgs Läkaresällskaps onsdagssammankomster.

Läs mer

SLS uttalande 2022-03-10
Attack mot barnsjukhus i Mariupol – brott mot krigets lagar
Att attackera sjukhus som är livsviktiga under ett krig är helt oacceptabelt. Det är inhumant, omoraliskt och ett brott mot krigets lagar och måste upphöra, säger Tobias Alfvén, barnläkare och ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer

SLS uttalande 2022-02-24
SLS fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina
SLS ordförande Tobias Alfvén kommenterar nyheten om att Ryssland invaderat Ukraina.
–Det är en mörk dag för Europa. Svenska Läkaresällskapet fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina som är en olaglig och fruktansvärd handling. Krig innebär alltid ett hot mot människors liv och hälsa. Nu går vi mot en oviss framtid – låt oss alla tillsammans stå upp för fred och frihet och enas i solidaritet. Ukrainas befolkning behöver vårt stöd

Läs mer

SLS KOMMENTAR 2022-02-18
Digitala vårdbesök lockar yngre personer i storstaden
Myndigheten för vård-och omsorgsanalys har undersökt hur digitala vårdbesök bidrar till patienters hälsa. Undersökningen visar bland annat att de digitala vårdbesöken har gjort vården mer tillgänglig för patienter, men att de inte används jämnt i befolkningen.

Läs mer

DAGENS MEDICIN DEBATT REPLIK 2022-02-16
"Vi är öppna för en dialog om läkemedelsfrågor”
För att kunna ordinera läkemedel behövs kompetens för att kunna ta ansvar för behandlingen. Det måste vara utgångspunkten för möjligheten att skriva recept.

Läs mer

SKRIVELSE 2022-02-15
Klubba igenom primärvårdspropositionen – läkarkårens budskap till Sveriges riksdag
I december presenterade regeringen primärvårdspropositionen ”Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform” för Sveriges riksdag. Regeringens förslag bygger på förslagen i betänkandena SOU 2018:39 och SOU 2019:42. Röster har höjts om att propositionen borde stoppas i riksdagen, något SLS och SFAM menar är fel väg att gå.

Läs mer

2022-02-10 Kampanjlansering SLS satsning för läkares fortbildning
SLS kraftsamlar kring fortbildning för en patientsäker vård
Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning – ett direkt hot mot patientsäkerheten. I pandemins kölvatten riskeras en fortsatt nedgång – en utveckling som Svenska Läkaresällskapet (SLS) vill stoppa.

Läs mer

DAGENS MEDICIN 2022-02-10
SLS och SFAM: Genomför primärvårdspropositionen!

Om primärvårdspropositionen stoppas kommer det att innebära flera steg bakåt för den sargade svenska primärvården, skriver Tobias Alfvén, SLS och Magnus Isacson, Sfam i Dagens Medicin.

Läs mer

REMISSVAR 2022-02-09
SLS positivt till professionernas ökade inflytande i byggandet av framtidens hälso- och sjukvård

SLS har lämnat synpunkter på betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71). SLS är positivt till förslaget om att den svenska sjukvårdsmodellen bör förändras genom ny lag om riksintressen. SLS anser dock att utredningen inte tillräckligt beaktat det hållbarhets- och klimatperspektiv som lyfts fram i tilläggsdirektiven.

Läs mer

REMISSVAR 2022-02-04
För en mer jämlik vård och hälsa för barn och unga
SLS har lämnat synpunkter på betänkandet ”Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård”. SLS välkomnar förslag om hälsodataregister för systematiskt förbättringsarbete och lyfter vikten av nytta-risk-analys när det gäller sammanhållen dokumentation för att säkra ungas rätt till integritet och sekretess.

Läs mer

REMISSVAR 2022-02-03
Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar faller platt
Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar förbigår helt den viktiga analysen om hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkar prioriteringsordningen i hälso- och sjukvården. SLS lyfter fram skarp kritik i sitt remissvar.

Läs mer

 

DAGENS SAMHÄLLE 2022-01-31

SLS efterlyser regional kraftsamling för vårdens medarbetare
Öppna fler vårdplatser, investera i forskning, bygg ut den nära vården och signalera att medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Bara så kan man stoppa personalflykten från vården, skriver Svenska Läkaresällskapet i Dagens Samhälle.

Läs hela debattartikeln "Läkaresällskapet: Nu måste personalflykten stoppas"

VI FORSKAR FÖR LIVET - JANSSEN PODCAST 2022-01-28
Utmaningar och möjligheter för klinisk forskning

Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet och Anna Nilsson Vindefjärd, Forska!Sverige medverkar i Janssens podcast om forskningens utamningar och möjligheter. Det sägs att Sverige tappat position och initiativ inom läkemedelsforskningen trots goda förutsättningar. Hur ska vi bli en ledande nation igen? Hur har pandemin påverkat forskningen? Vilken är den största utmaningen för klinisk forskning?

SLS REMISSVAR 2022-01-18
Insamling av stora mängder data riskerar tränga undan det omätbara
Svenska Läkaresällskapet har lämnat remissvar på rapporten Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården och är positivt till förslaget om att patientregistret utvidgas för att innehålla data för primärvård, men har synpunkter på patientregistrets föreslagna omfattning och innehåll.

KVALITETSVÅRD 2022-01-10
Ledare inom hälso- och sjukvården om vårdens utmaningar och möjligheter
Vilka förhoppningar bär det nya året med sig? Kvalitetsvård ställde frågan till fyra ledare inom vården, däribland Tobias Alfvén, SLS ordförande. Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet pekar på flera utmaningar för 2022: vårdskulden, tilliten till professionerna liksom omställningen till en nära vård. I slutet av 2022 hoppas han dock att vi har anledning att fira.

LÄKARTIDNINGEN 2022-01-04
"Precisionshälsa – av vikt för framtidens hälso- och sjukvård"
Precisionshälsa kräver förändringar på flera områden och nivåer: hälsodata, integritet, etik, juridik, vårdens organisation, kompetens, datakapacitet, hälsoekonomi med mera. Det är, för patienternas skull, ett ansvar vi behöver ta tillsammans med politikerna, i syfte att dra nytta av de möjligheter som finns, menar representanter för Forska!Sverige, Agenda för Hälsa och Välstånd och SLS.

JULHÄLSNING 2021-12-21
Tillsammans för bästa möjliga hälsa

Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén sammanfattar det gångna året och blickar framåt.


DAGENS MEDICIN DEBATT 2021-11-I7
"Välfungerande vård förtjänar att ta mer plats i valdebatten"
Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet, vill se de politiska partierna diskutera frågor som vårdplatser, kompetensutveckling och omställningen till nära vård.


SLS REMISSVAR 2021-11-05
Ökad tillgänglighet i vården uppnås inte genom fler överenskommelser med SKR
SLS har lämnat synpunkter på de förslag som presenteras i delbetänkandet ”Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan” (SOU 2021:59) och är starkt kritiskt till gällande modell att försöka styra väntetiderna i hälso- och sjukvården och vill se lösningar på de grundläggande kapacitetsproblemen.


SLS KOMMENTAR 2021-10-29
Svenska Läkaresällskapet undertecknar upprop för klimat och hälsa

SLS stödjer gemensamt upprop som uppmanar världens ledare att skyndsamt agera för att bromsa klimatförändringarna som hotar den globala hälsan.


SLS KOMMENTAR 2021-10-05

Fast läkarkontakt en förutsättning för rätt stöd vid psykisk ohälsa
Sedan 2017 har regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh arbetat med att modernisera svensk hälso- och sjukvård. 2019 gav regeringen ett avslutande tilläggsuppdrag - att utreda primärvårdens förutsättningar att ge snabbare och bättre stöd vid psykisk ohälsa. I januari 2021 presenterades delbetänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa.

Tobias Alfvén, ordförande i SLS, och Susanna Althini, specialist i allmänmedicin och ledamot i SLS nämnd, kommenterar betänkandet.


SLS REMISSVAR 2021-10-03
SLS välkomnar hälsoreform för barn och unga och efterlyser en resursstark elevhälsa
SLS välkomnar nationellt hälsovårdsprogram som tar ett helhetsgrepp om barns och ungas hälsa, utveckling och välmående under hela uppväxttiden. Programmet bör vara kunskapsbaserat och inkludera hälsofrämjande och förebyggande insatser riktade till barn och unga avseende både fysisk och psykisk hälsa. SLS lyfter särskilt vikten av en resursstark elevhälsa.


SLS KOMMENTAR 2021-09-24
Ett steg i riktningen mot fler specialister i allmänmedicin
SLS välkomnar beskedet om att regeringen ger Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag och rekommendationer för antalet ST-tjänster i allmänmedicin i varje region. Susanna Althini, allmänläkare och ledamot i SLS nämnd och SLS ordförande Tobias Alfvén kommenterar nyheten.

Läs mer


REPLIK DN DEBATT 2021-09-22

"Den överbelastade vården kan inte vänta på en utredning"
– Vi är i ett läge där vårdplatsbristen riskerar att fullständigt brisera på grund av slutkörd personal och stora uppskjutna behov i ljuset av pandemin samt besparingskrav på akutsjukhusen, skriver SLS ordförande Tobias Alfvén och Karin Pukk Härenstam, ordförande för SLS delegation för medicinsk kvalitet.

Läs mer

GÖTEBORGS-POSTEN 2021-09-13
Stoppa sparkraven som hotar akutsjukhusen och patientsäkerheten
Akutsjukhusen klarar inte fler besparingar. Om besparingarna genomförs kan det få förödande konsekvenser för både patienter och sjukvårdspersonal. SLS ordförande Tobias Alfvén och Akil Awad, specialistläkare och initiativtagare till Stockholms sjukvårdsupprop, skriver på GP Debatt.

Läs mer

SLS KOMMENTAR 2021-09-09
Förändring av den svenska sjukvårdsmodellen måste involvera vårdens professioner
Utredarna Sofia Wallström och Fredrik Anderson föreslår på DN debatt en radikal förändring i den svenska sjukvårdsmodellen genom ny lag om riksintressen och ett förstatligande av sjukhusinfrastrukturen. SLS ordförande Tobias Alfvén kommenterar och lyfter vikten av att vårdens professioner är involverade i diskussionen och processen framåt.

– Det kan inte undgått någon att den långtgående decentraliseringen av ansvar till regioner och kommuner i Sverige försvårat samordning på områden som kräver nationella lösningar för effektiv resursanvändning och vård på lika villkor, säger Tobias Alfvén.

Läs mer

DN DEBATT 2021-09-08
Jämlik folkhälsa kräver insatser på flera nivåer
Arbetet för en jämlik folkhälsa måste ske utifrån ett gemensamt ansvarstagande av de aktörer som påverkar samhället och folkhälsan, skriver Tobias Alfvén, SLS ordförande tillsammans med Anna Kiessling, ordförande SLS kommitté för prevention och folkhälsa i en kommentar.

Läs mer

SLS KOMMENTAR 2021-08-20
Allas ansvar att ta klimatförändringarna på allvar
Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att klimatet förändras i en mycket snabbare takt än vad forskningen tidigare trott. SLS ordförande Tobias Alfvén kommenterar rapporten från FN:s klimatpanel IPCC: "Nu måste alla agera för att minska utsläppen av växthusgaser och bromsa uppvärmningen".

Se även SLS policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård

 

DAGENS SAMHÄLLE 2021-08-18
"Det behövs ett samlat ledningsansvar för att uppnå mål om ökad hälsa"
Ansvar och resurser måste följas åt för att möjliggöra goda förutsättningar för medicinsk FoU,  skriver Svenska Läkaresällskapet tillsammans med 17 andra undertecknare från vården, akademin, regionerna och life science-företag.

Vårdkostnaderna ökar och en ny Sifo-mätning visar att allmänheten vill se ökade investeringar i medicinsk forskning och utveckling (FoU). Regeringen har gjort flera satsningar på life science, men ny statistik från SCB visar att ökningen år 2021 hittills bara blir 1,5 procent för medicinsk forskning, vilket beräknas vara en nedgång i förhållande till BNP. Stärkt finansiering, förtydligat ansvar och ökad integration av forskning i vården krävs för att bättre kunna hantera hälsohot och uppnå mål om ökad hälsa.

 

MEDICINVETARNA PODCAST 2021-07-28
Hur mår barnen?

I KI:s podcast Medicinvetarna #73 pratar SLS ordförande Tobias Alfén om barns hälsa och levnadsvillkor i Sverige och världen över, samt om hur klimatförändringar och coronapandemin påverkat utvecklingen negativt.

Se även SLS rapport Kraftsamling för ungas psykiska hälsa (2021)LÄKARTIDNINGEN 2021-06-30
Rusta för folkhälsan – för en jämlik hälsa i framtiden
Pandemins påverkan på samhället kommer att märkas många år framöver. Vi behöver agera nu. Utan stärkta insatser för jämlik hälsa finns en uppenbar risk att hälsoklyftorna ökar ytterligare, skriver Anna Kiessling, ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa och medförfattare i Läkartidningen.

Läs artikeln


2021-06-24
Sommarhälsning från SLS ordförande Tobias Alfvén
"Jag har haft förmånen att vara ordförande i Svenska Läkaresällskapet i snart ett år, och det har varit ett händelserikt år där SLS flyttat fram positionerna på en rad områden. SLS har klivit fram som proaktiv påverkansaktör, ökat synligheten i press och media, och är en viktig arena för kunskapsutbyten. Detta tack vare ett ökat samarbete med SLS föreningar, som medlemsreformen bidragit till."


DAGENS MEDICIN 2021-06-23
Svenska Läkaresällskapet klättrar på maktlistan
Dagens Medicin har sedan sedan 1996 publicerat "Maktlistan" med de 100 mäktigaste inom svensk hälso- och sjukvård. Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén är ny på listan med motiveringen: "Sedan han tog över ordförandeklubban har Läkaresällskapet etablerat sig som en mycket tydligare röst i debatten om svensk hälso- och sjukvård".


SLS REMISSVAR 2021-06-18
Dela information inom vård och omsorg ställer krav på åtgärder för att skydda patientens integritet
Utredningen föreslår i sitt delbetänkande Informationsöverföring inom vård och omsorg en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samt kvalitetsuppföljning. Utredningens förslag grundas på att det ska vara frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda de nya möjligheterna för att dela dokumentation digitalt. Svenska Läkaresällskapet (SLS) är positivt till utredningens förslag under förutsättning att integritetsstärkande åtgärder införs.


SLS REMISSVAR 2021-06-16
Nationellt vårdprogram för ökad folkhälsa
Kunskapsstyrning och kunskapsstyrningsorganisationen är högaktuella ämnen inom Svenska Läkaresällskapet (SLS) och frågor som engagerar en stor del av läkarkåren som efterlyser ökad delaktighet. SLS välkomnar därför möjligheten att kvalitetsgranska nytt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor.

– Det är av största vikt att berörda föreningar i SLS får möjlighet att
granska och ge synpunkter på nationella vårdprogram utifrån sina expertkompetenser, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Det är ju trots allt professionen som beforskar
medicinska problem i hälso- och sjukvården och som tar fram
och omsätter ny kunskap i vårdens vardag. Det är också läkarprofessionen som tillsammans med andra professioner tar fram underlag till eller utarbetar egna riktlinjer, rekommendationer och vårdprogram baserade på den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen.


SLS SKRIVELSE 2021-05-21
SLS och SLF efterlyser tydligare lagstiftning som reglerar sjukvårdsbeslut för personer utan beslutsförmåga
I en skrivelse till Socialdepartementet yrkar Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund att frågan om vårdbeslut rörande beslutsoförmögna snarast behandlas och leder till tydlig lagreglering.


PRESSMEDDELANDE 2021-05-21
Fem hälsoinsatser i skolan som kan förbättra ungas psykiska hälsa
Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Svenska Läkaresällskapet bildade 2019 arbetsgruppen "Kraftsamling för ungas psykiska hälsa" i syfte att bidra till att vända utvecklingen. Nu publicerar gruppen en rapport med förslag på åtgärder där skolan utgör den mest relevanta arenan för interventionerna.

– Orsakerna till den försämrade psykiska hälsan hos unga är till stor del väl kartlagda och hälsofrämjande åtgärder med påvisad effekt på hälsa och välbefinnande är väl beskrivna och effekterna belagda i stora studier, säger Tobias Alfvén, barnläkare och ordförande i Svenska Läkaresällskapet. 


DAGENS SAMHÄLLE 2021-05-06
Vårdens digitalisering kräver informatikkompetens hos vårdprofessionella
Om Sverige ska bli världsledande inom såväl life science som digitalisering av vården måste vårdprofessionella med kunskap om medicinsk informatik involveras i arbetet, skriver läkare och forskare samt företrädare för Svenska Läkaresällskapet i en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle.

Läs mer


FRAMTIDENS KARRIÄR - LÄKARE 2021-05-04
Sjukvårdens styrning måste utgå från medicinska behov
Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet om hälso- och sjukvårdens styrning i "Framtidens Karriär – Läkare".

–Hälso- och sjukvården befinner sig fortsatt under stark press på grund av pandemin, men man ska komma ihåg att bristande kontinuitet, stängda vårdplatser och personalbrist var välkända problem redan före pandemin. Coronapandemin har accentuerat hälso- och sjukvårdens befintliga problematik, som till stor del orsakats av det faktum att sjukvårdens styrning de senaste decennierna präglats av ekonomisk kontroll, detaljmätning och byråkratisering. Detaljstyrningen har missgynnat kärnan i hälso- och sjukvården – patient-läkarmötet, liksom kunskap, kvalitet och etiskt omhändertagande av den enskilde patienten, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.


DN DEBATT 2021-04-27
"Stärk medicinsk forskning och utveckling inför nästa hälsokris"
I en debattartikel på DN Debatt presenteras en rapport med 10 åtgärdsförslag för att stå bättre rustade inför nästa hälsohot.

Det handlar bl a om att säkerställa forskningskompetens, kunna dela hälso- och vårddata samt öka möjligheten att genomföra patientnära studier i vården. Bakom rapporten står Forska! Sverige och nätverket Agenda för hälsa och välstånd där Svenska Läkaresällskapet representeras av Tobias Alvfén som ordförande.


SLS REMISSVAR 2021-03-26
SLS efterlyser nationellt kvalitetsregister för postcovid
Svenska Läkaresällskapet (SLS) har besvarat en snabbremiss från Socialstyrelsen gällande en preliminär version av ett kunskapsstöd som tagits fram till hälso- och sjukvården vid postcovid.

– Precis som anges i dokumentet finns det i dagsläget stora kunskapsluckor gällande kvarstående eller sena symtom efter covid-19 och behovet av kunskapskapsstöd med tydliga diagnoskoder är av stort värde, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Vår bedömning är dock att det finns stor risk för att delar av dokumentet är för allmänt hållna för att ge ett relevant stöd till berörda verksamheter och vårdpersonal.


SVT AKTUELLT 2021-03-22
Antalet barn och unga som smittats av covid-19 fortsätter att öka. Men exakt vad det beror på är oklart, enligt Tobias Alfvén, barnläkare på Sachska barn- och ungdomssjukhuset.

– Vi kan se att smittspridningen hos de äldre barnen följer smittspridningen bland vuxna ganska bra. Kanske börjar fler tröttna på restriktionerna, framförallt tonåringar som känner, nu har vi hållit på med det här ett år och det börjar räcka, säger han i Aktuellt.


SLS REMISSVAR 2021-03-24
SLS välkomnar förslag för bättre vård och omsorg för sköra äldre
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, tillsammans med fast läkarkontakt, samt vid behov en namngiven fast vårdkontakt – vägen till ett tryggare och mer personcentrerat välfärdssystem.

– Covid-19 pandemin har på ett skoningslöst sätt visat att det finns uppenbara problem med hur vi i Sverige har organiserat vård och omsorg för äldre, säger Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Sköra äldre med många olika sjukdomar är en patientgrupp som måste värnas och prioriteras och här kan en fast omsorgskontakt, tillsammans med fast läkarkontakt, samt vid behov en namngiven fast vårdkontakt leda till ett tryggare och mer personcentrerat välfärdssystem.


PANELSAMTAL VÅRDARENAN 2021-03-19
Vilka patienter ska med på standardtåget och i vilken turordning?
SLS ordförande Tobias Alfvén medverkade tidigare i veckan i ett panelsamtal om kunskapsstyrning tillsammans med Maziar Mohaddes, ordförande för nationella programområdet rörelseorganens sjukdomar, samt Karl Åke Jansson, sektionschef rekonstruktiv ortopedi, Karolinska Universitetsjukhuset.

Läs mer


DAGENS MEDICIN 2021-03-18
Använd erfarenheterna av covid-19-pandemin till en konstruktiv diskussion
Vad kan vi lära oss av pandemin? Vad har fungerat och vad kan bli bättre? Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén lyfter några viktiga lärdomar i en debattartikel publicerad i Dagens Medicin.

Läs mer


DN DEBATT REPLIK 2021-03-16
"Kraftfullare åtgärder krävs för att nå mål om fast vårdkontakt"

I en replik på DN debatt efterlyser Svenska Läkaresällskapet och Svensk förening för allmänmedicin kraftfullare åtgärder för att nå målet om fast läkarkontakt för alla Sveriges invånare.

Läs mer


DN DEBATT REPLIK 2021-03-15

”Digital vård är här för att stanna – men måste användas rätt”
Digitala stöd inom vården måste introduceras på ett sunt sätt, användas där de ger dokumenterad nytta och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.
I en debattartikel i DN den 14 mars undrar författarna hur Svenska Läkaresällskapet (SLS) med flera kunde tillåta nätläkarbolagen att sjösatta en helt oprövad teknik i full skala. I en replik publicerad på DN debatt  bemöter SLS ordförande Tobias Alfvén påståendet och förtydligar SLS hållning i frågan.

Läs mer


SLS KOMMENTAR 2021-02-19

Region Stockholm vänder och vill göra en ny upphandling av sjukvårdsrådgivningen 1177
Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén ställer sig positiv till nyheten.

Läs mer


SVT 2021-02-07 

Infektionssjukdomar bland barn på historiskt låg nivå
Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén, barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, medverkar i SVT nyheter om varför han tror färre barn söker vård för vanliga virusinfektioner.


DAGENS SAMHÄLLE 2021-02-04

Ta tillvara kraften som används för att bekämpa pandemin
Vi hoppas att regeringen aktivt stöder nya samarbetsformer och initiativ som utvecklats för att bekämpa pandemin. Då kan vi som land mer effektivt bekämpa den pågående pandemin och stå starkare inför nästa hälsohot, skriver Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet tillsammans med företrädare för Forska!Sverige och Agenda för hälsa och välstånd.


SLS KOMMENTAR 2020-01-20

SLS uppmanar ansvariga i hälso- och sjukvårdsnämnden att avslå genomförandet av köpet av Vårdtjänster
– Svenska Läkaresällskapet anser att det är direkt olämpligt att en privat digifysisk vårdgivare sköter den centrala sjukvårdsrådgivningen i en region, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Det blir en uppenbar jävssituation där misstankar alltid kommer att finnas att bolaget i fråga gynnar de egna verksamheterna genom rådgivningen. Patienter som ringer till 1177 ska aldrig behöva fundera på om de råd och tips de får är opartiska eller inte. Vår starka rekommendation till ansvariga i hälso- och sjukvårdsnämnden är att avslå genomförandet av köpet, avslutar Tobias Alfvén.


SVT MORGON 2021-01-18

Tobias Alfvén, barnläkare samt ordförande i Svenska Läkaresällskapet svarar på frågor om barn och covid-19 i SVT Morgonstudion.


SLS REMISSSVAR 2020-01-14

Människors livsvillkor måste inkluderas i byggandet av en europeisk hälsounion
Svenska Läkaresällskapet (SLS) stöder byggandet av en europeisk hälsounion och finner ansatsen att utveckla arbetet och samarbetet för förstärkning av EU:s resiliens mot gränsöverskridande hot mot människors hälsa, mycket angelägen och stödjer de förslag som föreslås.

– Vi vet att Covid-19 pandemin slår hårdast mot de mest sårbara i samhället, inte enbart de äldsta eller de som redan har sjukdomar, utan även de som lever i social utsatthet, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Vi saknar ansatser att nå dessa grupper och efterlyser anpassade insatser. Digitala verktyg för korrekta modelleringar, riskbedömningar och insatser är viktiga, men hjälper inte för de som inte nås, de som inte förstår språket, inte kan läsa eller saknar ett hem.


SLS KOMMENTAR 2021-01-13

Forskare måste kunna publicera resultat utan att utsättas för hot
Som flera medier rapporterat bland annat Läkartidningen så har en barnläkare och forskare efter en publicering i New England Journal of Medicine utsatts för en rad negativa påhopp på nätet och hot som nu polisanmälts.

Forskaren har tillsammans med medarabetare studerat registerdata som visar att få barn i grundskolan blivit svårt sjuka i covid-19 under våren när skolorna varit öppna. Något som gett upphov till oacceptabla reaktioner på nätet, och till och med hot.

Svenska Läkaresällskapet ser med oro på att klimatet i samhället skulle utvecklas i sådan riktning. Vi vill uttrycka vårt stöd för de utsatta läkarna och forskarna och framhålla att denna typ av reaktioner på sikt kan hota den fria och öppna vetenskapliga diskussionen. Det måste stå forskare fritt att redovisa sina resultat även om de går emot olika opinioner eller samhällsströmningar. Vi måste alla hjälpas åt för att hålla borta risken för självcensur som skulle kunna innebära att forskare avstår från att publicera viktiga resultat, något som riskerar att skada den så avgörande och viktiga öppna vetenskapliga diskussionen.


SLS REMISSSVAR 2021-01-13
Dramatiska avgiftshöjningar för kliniska prövningar hotar den fria forskningen i Sverige
I sitt remissvar till ”Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel – Rapport från Läkemedelsverket” avstyrker Svenska Läkarsällskapet förslaget om odifferentierade avgifthöjningar för klinisk prövning av humanläkemedel och föreslår istället att för akademiska läkemedelsprövningar behålla nuvarande avgiftsnivå med möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse.

– Den föreslagna avgiftshöjningen på 300 % för kliniska prövningar får mycket svåra konsekvenser för svensk oberoende fri akademisk forskning, vilket i sin tur kommer att drabba patienter i svensk hälso- och sjukvård, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Det kommer bland annat innebära att antalet kliniska prövningar riskerar att minska radikalt, vilket går helt emot life science strategin om att öka antalet studier i landet. Det innebär dessutom att regeringen går emot de egna intentionerna om att värna om den fria akademiska forskningen.


2020-12-23 ORDFÖRANDE SUMMERAR 2020

Vikten av kunskap- och erfarenhetsutbyte!
Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén sammanfattar 2020 och blickar framåt.


PRESSMEDDELANDE 2020-12-23

Svenska Läkaresällskapet möter pandemin med vetenskap istället för tyckande
Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 – ”State of the Art Covid-19”gick av stapeln den 15-16 december. Mötet som arrangerades av Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med partners blev en succé.

Över 1500 deltagare från läkarkåren och övriga hälsoprofessioner samlades för att tillsammans med internationella och nationella experter samt forskare sammanfatta och diskutera kunskapsläget gällande covid-19.

– När pandemin briserade blev det tydligt hur viktigt det är för läkarkåren med en arena som samlar professionen över specialitetsgränserna, säger Tobias Alfvén. Som läkarkårens vetenskapliga professionsorganisation utgör SLS den självklara arenan och vi var snabba med att ställa om vår verksamhet för att möta upp det behovet.


PRESSMEDDELANDE 2020-12-20
Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet
Svenska Läkaresällskapet (SLS) har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision som fått arbetsnamnet ”Hippokratesrevision”. Idag lanseras en slutrapport som sammanfattar projektet och de pilotrevisioner som genomförts inom invärtesmedicin, allmänmedicin samt opererande specialiteter.

– Hippokratesrevisionens syfte är att belysa en enhets styrkor och svagheter med utgångspunkt i medicinsk kvalitet, vetenskap och etik, dels att stimulera utveckling och kvalitetsförbättringar, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Läs även debattartikel i Läkartidningen 2020-12-19


DAGENS NYHETER 2020-12-10
SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS LÄKARPANEL
SLS läkarpanel chattar med DN:s läsare om covid-19.


SVT Forum 2020-12-17
Ta del av inspelning från panelsamtalet om mediernas roll och professionens ansvar under pandemin som arrangerades under "State of the Art Covid-19"
Moderator: SLS ordförande Tobias Alfvén
Medverkande: Amina Manzoor, Dagens Nyheter, Ulrika Björkstén, Vetenskapsradion, Pär Gunnarsson, Läkartidningen samt Johan von Schreeb, Jan Albert och Soo Aleman.

Se inspelning

PRESSMEDDELANDE 2020-12-11
Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin
Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi.

– Pandemin har visat på vikten av att samla professionen över specialitetsgränserna, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Vi har haft veckovisa avstämningar i SLS Covid-19 arbetsgrupp där vi delat erfarenheter och diskuterat professionsgemensamma frågor med anledning av pandemin. Flera frågor uppstod bland annat kring hur vi ska kunna säkerställa en så säker kirurgi som möjligt. Därför bildades arbetsgruppen för säker kirurgi som haft patientsäkerheten i fokus. Vi hoppas att rekommendationerna får stor spridning. De ger viktig vägledning för hur och när testning ska ske och hur det påverkar en eventuell operation, avslutar Tobias Alfvén.


SLS KOMMENTAR 2020-11-30

Dödsdomen mot Ahmadreza Djalali måste upphävas
Svenska Läkaresällskapet sluter upp bakom kravet på att Iran omedelbart släpper den tidigare KI-forskaren och svenska medborgaren Ahmadreza Djalali.

–Ahmadreza Djalalis fall berör oss alla, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Yttrandefriheten och rätten till en rättvis rättegång är grundläggande mänskliga rättigheter som måste värnas. Svenska Läkaresällskapet ställer sig bakom WMAs vädjan med hopp om att Irans president nu ingriper för att dödsdomen inte ska verkställas och att Ahmadreza Djalali släpps fri.


SLS SKRIVELSE 2020-11-26
Läkarintyg under pandemin
Mot bakgrund av den ökande smittspridningen i Sverige yrkar Svenska Läkaresällskapet och dess sektioner på att Försäkringskassan återgår till tidigare beslut om avsteg från tidsgränserna för läkarintyg vid sjukpenning och vård av barn.


FRAMTIDENS KARRIÄR-LÄKARE 2020-11-25
Ge förutsättningar för att hantera coronavåg
En andra våg av covid-19 kräver återigen en kraftsamling från stora delar av hälso- och sjukvården. För att klara detta krävs fokus på att minska smittspridningen och att vi delar på arbetsbördan.

– Det krävs även löften från regioner och stat om långsiktiga satsningar som åtgärdar sjukvårdens grundläggande problem, säger Tobias Alfvén, Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer


DEBATT ALTINGET 2020-11-20

"Barns rätt till utveckling är inte säkerställd i något land"
Barnens ställning kan stärkas genom att regeringen inrättar ett Barnkollegium som främjar samverkan för barns bästa från det nationella till lokala planet. Det skriver Karolinska Institutet, Unicef, Läkaresällskapet, SIGHT, Svea och två ledamöter i WHO–Unicef–Lancet-kommission som nu presenterar en ny rapport.

Läs mer

LÄKARTIDNINGEN 2020-11-19
Tobias Alfvén har utsetts till  ”Årets ST-läkarhandledare”. Han har nominerats till utmärkelsen av ST-läkarna på Sachsska barn- och ungdomssjukhuse.


SLS REMISSVAR 2020-11-13
Professionen är central i en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård
Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar några av förslagen i betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36), men saknar helt förslag för hur professionen ska inkluderas i arbetet och efterlyser förbättrade förutsättningar för fortbildning.

– Det är förvånande att den medicinska professionen inte lyfts tydligare i utredningens förslag, säger Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Allt arbete för en mer kunskapsbaserad vård måste inkludera professionen, och vår roll i det arbetet måste tydliggöras. Vi efterlyser även förslag på hur fortbildningsfrågan ska lösas. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är en nödvändig förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna fortsätta att leverera resultat, avslutar Tobias Alfvén.


LÄKARTIDNINGEN DEBATT 2020-11-06
Hälsosamma levnadsvanor räddar liv
I krissituationer tenderar socioekonomiskt svaga grupper att drabbas hårdare än andra. För att nå riksdagens folkhälsomål att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa och sluta påverkbara hälsoklyftor inom en generation måste arbetet med hälsosamma levnadsvanor intensifieras.


SVD DEBATT 2020-10-29
Utan fler ST-tjänster i allmänmedicin ingen omställning till god och nära vård!
Det behövs 1 400 nya specialister i allmänmedicin till 2027 för nå målet om fast läkarkontakt. Efter regeringens avslag av 1 250 nya ST-tjänster vill vi ha svar på hur läkarbristen ska åtgärdas, skriver SLS ordförande Tobias Alfvén på SVD debatt.


INTERVJU TIDSKRIFTEN ALLMÄNMEDICIN NR 3 2020
Tobias Alfvén: Samverkan stärker vår profession!
Svenska Läkaresällskapet har luft under vingarna. Nu genomförs en historisk reform där många sektioner blir medlemsföreningar. Borta är den tidigare bilden av ett konservativt sällskap för Stockholmsläkare. Barnläkaren Tobias Alfvén är ny på ordförandeposten och vill se mer samverkan mellan olika specialiteter.


DN DEBATT 2020-10-23
”Läkare bör inte delta i geschäft med onödiga undersökningar”
Marknadsomställningen av hälso- och sjukvården utmanar läkares yrkesetik och principen om vård efter behov, skriver SLS ordörande Tobias Alfvén tillsammans med Johan Nilsson och Mikael Sandlund, SLS etikdelegation för Svenska Läkaresällskapet på DN Debatt.

Läs artikel


PRESSMEDDELANDE 2020-09-17
NKS – ett demokratiskt haveri och ett sällan skådat slöseri med skattemedel
NKS-projektet innebär ett stort misslyckande när det gäller planering och organisering av sjukvården i Stockholmsregionen, vilket kommer att påverka vården och patienter under många år framöver. En av de största lärdomarna är att vårdens professioner måste finnas med i hela processen när sjukvården ska genomgå stora organisationsomställningar, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällsakapet i ett pressmeddelande.


KOMMENTAR 2020-09-17
Kommer migrationslagstiftningen att överensstämma med medicinsk etik?
SLS ordförande Tobias Alfvén tillsammans med Mikael Sandlund, ordförande i SLS etikdelegation kommenterar nyheten om att den parlamentariska Migrationskommittén nu lämnat över sitt betänkande.

Läs kommentar

DEBATT SKÅNSKA DAGBLADET 2020-09-17
Säker vård och god arbetsmiljö
WHO har utlyst 17 september till den internationella patientsäkerhetsdagen vilket Svenska Läkaresällskapet tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund uppmärksammar med en debattartikel som lyfter förutsättningar för ökad patientsäkerhet.

Läs artikel


DEBATT ALTINGET 2020-09-10
Hög tid att prioritera medicinsk forskning

Utan medicinsk forskning står Sverige utan kunskap att hantera kriser. Befolkningen är tydliga med att de vill prioritera forskning, det måste regeringen också vara. Det skriver SLS ordförande Tobias Alfvén tillsammans med 33 aktörer inom forskning och hälso- och sjukvård.


SLS PRESSMEDDELANDE 2020-09-03
Efterlängtad reform eller hyllvärmare?
Svenska Läkaresällskapet saknar skarpa förslag som kommer att lösa de resurs- och bemanningsproblem som primärvården sedan länge brottas med.


SJUKHUSLÄKAREN 2020-08-12
Imponerande att se kraften hos professionen
Tobias Alfvén nytillträdd ordförande i Svenska Läkaresällskapet intervjuas av tidningen Sjukhusläkaren. Tobias tillträder sitt uppdrag mitt under pandemin och SLS största medlemsreform." Det är när vi tillsammans höjer våra röster som vi kan göra skillnad".


SVENSKA DAGBLADET DEBATT 2020-07-22
”Avgörande att Sverige samordnar vårddata”
Med nationellt samordnade hälso- och vårddata skulle Sverige få bättre möjligheter att hantera pandemier och liknande hälsohot, skriver SLS ordförande Tobias Alfvén tillsammans med en rad debattörer inom forskning och vård.

Läs debattartikel

DAGENS NYHETER DEBATT 2020-07-19
”Utbytet mellan vård och forskning måste stärkas”
16 ­representanter från hälso- och sjukvården samt forskning: Vårdens medarbetare besitter en enorm innovationskraft, vilket ­blivit tydligt under pandemin. En ny undersökning visar samtidigt att en ­majoritet av Sveriges regionpolitiker vill ge dem ett större ­mandat. Det är dags att ge vården ett nytt kunskapsuppdrag.

Läs debattartikel


DAGENS MEDICIN 2020-07-10

”Vetenskapen glöms bort när vården görs om”
Tobias Alfvén, ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet, vill stärka samhörigheten mellan läkare i en värld av fylld av specialister, subspecialister och subsubspecialister.
Dagens Medicin har intervjuat Tobias Alfvén om hur han ser på sitt nya uppdrag som ordfröande i Svenska Läkaresällskapet

Läs intervju och se filmklipp med Tobias Alfvén

SLS PRESSMEDDELANDE 2020-07-02
Läkarkåren går samman och lanserar nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi har gemensamt tagit fram ett vårdprogram för att skapa en bas för utredning, handläggning och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad covid-19 i Sverige.

– Covid-19 pandemin innebär stora utmaningar för hälso- och sjukvården och behöver mötas av långsiktigt hållbara strategier som inkluderar hela vårdsystemet och läkare över specialitetsgränserna, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet (SLS).

Läs mer

2020-07-01 Tobias Alfvén tillträder som Svenska Läkaresällskapets ordförande
"Jag känner mig hedrad inför detta uppdrag, hedrad att tillsammans med er, kollegor runt om i Sverige, få vara med och driva våra kärnfrågor om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet".


Läkartidningen 2020-05-28 SLS får en ny ordförande – och många nya medlemmar
Svenska läkaresällskapets nya ordförande heter Tobias Alfvén. Och han tillträder i samma veva som Läkaresällskapet genomgår sin största reform någonsin.