Viktig information för dig som medlem

Den 1/1 2021 trädde den största organisationsförändringen på över 50 år i SLS ikraft. Vi fick en ny medlemskategori: medlemsförening. Varmt välkomna alla nya medlemmar som nu blir föreningsanknutna medlemmar i SLS – tillsammans stärker vi professionens röst.

Villkoren för att bli medlemsförening är samma som för nuvarande sektioner. Av SLS 67 sektioner har 56 blivit medlemsföreningar t.o.m. den 1 januari 2024, se lista nedan.

Medlemsavgiften och inflytande i SLS fullmäktige är proportionell till antalet läkarmedlemmar i föreningen. För 2024 baseras medlemsavgiften på en schablon om 160 kr per läkare. Samtliga medlemmar i medlemsföreningen är medlemmar i SLS, s.k. föreningsanknuten medlem och har samma förmåner som dagens individuella medlemmar, bland annat:

  • möjlighet att delta i SLS programverksamhet till reducerat medlemspris  
  • möjlighet att söka forskningsanslag och resebidrag (styrs av stiftelsernas reglementen)
  • tillgång till lokaler i SLS hus till reducerat medlemspris
  • fortbildningsdagar till reducerat medlemspris.

Medlemmar med annan yrkesbakgrund än läkare blir också föreningsanknutna medlemmar och betraktas som associerade medlemmar i SLS.

Läkare som vill vara medlem i SLS går via medlemskap i en medlemsförening. Alla läkare har emellertid inte en naturlig tillhörighet till en specialitet eller förening som blir medlemsförening. Likaså finnas det läkare som vill vara en del av SLS men, av olika skäl, inte vill vara medlem i en medlemsförening. Därför kvarstår möjlighet till individuellt medlemskap i SLS för läkare och andra relevanta yrkesgrupper.  

Varför har SLS genomfört den här förändringen?
För att stärka interndemokratin och den solidariska finansieringen av SLS verksamhet. För att renodla SLS roll som moderförening och skapa starkare incitament för nuvarande sektioner att bestämma inriktning i SLS verksamhet. För att skapa en modern, stark och effektiv organisation som kan stötta medlemmarna i sin läkargärning men också hälso- och sjukvården att utvecklas i rätt riktning.  

Vad innebär reformen för mig som är individuell medlem i SLS?
Ingen ska ha dubbelt medlemskap. Om du är medlem i någon av de 56 medlemsföreningarna kan du bortse från denna avi då du per automatik blir föreningsanknuten medlem i SLS 2024. Vi har inför aviseringen tagit bort individuella medlemmar i SLS som är medlemmar i någon av de 54 medlemsföreningarna – men vi kan givetvis ha missat någon.

Om du inte är medlem i någon av de 56 medlemsföreningarna men har naturlig tillhörighet till någon av dem kan du själv välja hur du vill tillhöra SLS – antingen blir du medlem i medlemsföreningen och därmed föreningsanknuten medlem i SLS, eller så kvarstår du som individuell medlem i SLS.

Om du inte har naturlig tillhörighet till någon av de 56 medlemsföreningarna kvarstår du som individuell medlem.

Om du har några frågor hör gärna av dig till: medlem@sls.se

Medlemsföreningar i SLS från den 1 januari 2021
Föreningen för arbets- och miljömedicin
Sektionen för Medicinens Historia
Svensk Andrologisk Förening
Svensk Barnkirurgisk Förening
Svensk förening för allmänmedicin
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
Svensk förening för basal och klinisk farmakologi
Svensk förening för Beroendemedicin
Svensk Förening för Hematologi
Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin
Svensk Förening för Klinisk Cytologi
Svensk Förening för Klinisk Fysiologi
Svensk Förening för Klinisk Kemi
Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik
Svensk Förening för Medicinsk Informatik
Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
Svensk Förening för Neuroradiologi
Svensk Förening för Nuklearmedicin
Svensk Förening för Patologi
Svensk Gastroenterologisk Förening
Svensk medicinsk audiologisk förening
Svensk Njurmedicinsk Förening
Svensk Onkologisk Förening
Svensk Reumatologisk Förening
Svensk Rättsmedicinsk Förening
Svensk Socialmedicinsk Förening
Svensk Thoraxkirurgisk Förening
Svensk Transplantationsförening
Svenska Barnläkarföreningen
Svenska Endokrinologföreningen
Svenska Föreningen för Allergologi
Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri
Svenska Infektionsläkarföreningen
Svenska Kardiologföreningen
Svenska Neurologföreningen
Svenska Rättspsykiatriska Föreningen
Svenska Smärtläkarföreningen
Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi
Svenska Sällskapet för Maxillofacialkirurgi
Sveriges ögonläkarförening

Medlemsföreningar i SLS från den 1 januari 2022
Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Svensk Geriatrisk Förening
Svensk Handkirurgisk Förening
Svenska Hygienläkarföreningen
Svensk Förening för Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin
Svensk förening för klinisk neurofysiologi
Svensk Förening för Klinisk Nutrition
Svensk Neurokirurgisk Förening
Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi
Svensk Ortopedisk Förening
Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin
Svensk Urologisk Förening

Medlemsföreningar i SLS från den 1 januari 2023
Svensk  Kirurgisk Förening
Svenska Psykiatriska Föreningen

Medlemsföreningar i SLS från den 1 januari 2024
Svensk Förening för Akutsjukvård
Svenska Internmedicinsk Förening