Vikten av en oberoende, vetenskaplig professionsförening

Det finns en enda vetenskaplig, oberoende professionsorganisation som samlar läkarprofessionen över specialitetsgränserna och som stärker läkargärningen, och det är Svenska Läkaresällskapet.

 • SLS samlar hela läkarprofessionen över specialitetsgränserna och stärker läkargärningen.

 • SLS är ingen förhandlingspart, ingen myndighet eller fackförening.

 • SLS behöver inte vara lojal mot någonting annat än SLS kärnvärden och vision om bästa möjliga hälsa för alla genom klinisk och vetenskaplig excellens.

 • SLS värnar medicinen, vetenskapen och beprövad erfarenhet

 • Vid frågeställningar och inför varje förändringsbeslut ska vi alltid fråga oss:”Är det här nya förslaget i vår värderade riktning, eller motverkar det läkargärningens kliniska och vetenskapliga excellens?”

 • Tillsammans blir vi en starkare röst

 • Våra möjligheter att påverka utvecklingen i hälso- och sjukvården stärks när vi gör det tillsammans. Det är av största vikt i en tid då det finns många krafter som vill tränga sig mellan läkaren och patienten.

Vad gör SLS?

 • SLS delar årligen ut 30-40 mkr i forskningsanslag och priser

 • Genomför årligen runt 50 kurser, föreläsningar och möten för att möta behovet av utbildning- och fortbildning i läkarkåren.
  SLS nya programkoncept.

 • Bedriver genom våra sektioner, delegationer, kommittér och arbetsgrupper ett omfattande policy- och påverkansarbete.


Exempel på policy- och påverkansarbete:

 • Professionsbaserad kvalitetsrevision (”Hippokratesrevision”)

 • Barn och ungdomars psykiska hälsa

 • Klimatpolicy


Axplock av andra aktuella policyfrågor SLS arbetar med:

 • Klinisk forskning – SLS bereder riktade insatser för att stimulera kliniker till fortsatt forskning efter disputationFöreskrift om BT – SLS i nära dialog med SoS i arbetet med att ta fram föreskriften 

 • Utlandstjänstgöring som del i ST – SLS bereder insatser för att stärka och tydliggöra att tjänstgöring utomlands ska kunna vara del av ST

 • Fortbildning – SLS arbetar på bred front för det livslånga lärandet och inte minst kontinuerlig kompetensutveckling efter färdig ST

 • Standardiserade vårdförlopp – SLS bereder ett ställningstagande med anledning av ök mellan S-dep och SKL om att sprida SVF till hela sjukvården

 • Medicinska åldersbedömningar – RMV har på inrådan av bland annat SLS accepterat en differentierad felmarginal i åldersbedömningarna

 • Den nära vården – rundabordssamtal med utredaren Anna Nergårdh om forskning i primärvården i februari 2020 

 • ”Hälsans parlament” – samarbete med ledamöter i Socialutskottet kring kommande gemensamma seminarier om levnadsvanor