Vägen till att bli medlemsförening

Den nya organisationen och SLS reviderade stadgar träder i kraft den 1 januari 2021. Ansök om att bli medlemsförening senast den senast den 1 mars 2020.

Hur blir min sektion medlemsförening i SLS?

1. Sektion ansöker om att bli medlemsförening senast den 1 mars 2020

 • Det är formellt fullmäktige som antar medlemsförening och dess stadgar. För att hinna med till fullmäktige 2020 – som fattar beslut om medlemsföreningar i SLS 2021 – måste sektionen skicka in ansökan till SLS om attbli medlemsförening senast den 1 mars 2020.

 • Fullmäktige fattar beslut om att anta medlemsförening på mötet i maj 2020

Två villkor bör vara uppfylla när ansökan skickas in:

 • A. Sektion bör ha tagit beslut på sitt årsmöte om att bli medlemsförening i SLS.

 • B. Sektion bör ha anpassat sina stadgar efter de nya bestämmelserna samt GDPR.

Ansökan
Sektionen skickar ett mejl till SLS om att den önskar bli medlemsförening i SLS. Mejlet skickas till medlemsforening@sls.se senast den 1 mars 2020.

Justerat protokoll från årsmötet där beslutet framgår och de reviderade stadgarna (där det framgår vilka ändringar som är gjorda) ska bifogas ansökan.

Är inte villkor A och B ovan uppfyllda kan sektionen bli medlemsförening 2021
En del sektioner hinner inte ha årsmöte innan den 1 mars 2020 och saknar därmed möjlighet att anpassa sina stadgar i tid. Andra kräver två på varandra följande årsmöten för att reviderade stadgar ska träda ikraft. Även dessa sektioner kan ansöka om att bli medlemsförening i SLS men medlemskapet blir villkorat, se nedan.

Ansökan sker senast den 1 mars 2020 enligt det sätt som beskrivs ovan.
Sektionen bifogar antingen ett justerat styrelseprotokoll eller årsmötesprotokoll där avsikten/beslutet att bli medlemsförening i SLS framgår.

2. Fullmäktige fattar beslut om att anta medlemsförening på mötet i maj 2020

SLS fullmäktige 2020 beslutar att anta sektioner som medlemsföreningar
genom att godkänna deras anpassade stadgar. Fullmäktige kommer även
att anta medlemsföreningar som ännu inte hunnit att anpassa sina
stadgar – men det sker under villkor att dessa sektioner fattar de formella
besluten på nästkommande årsmöte. SLS nämnd får i uppdrag att
bevaka att så sker. Nämnden får också i delegation att godkänna revidera
de stadgar i efterhand. Ny deadline för dessa sektioner att fatta de formella
besluten är den 1 oktober 2020.


3. Sektion/medlemsförening skickar in medlemsregister senast den 1 november 2020

För att SLS ska kunna beräkna föreningens avgift och mandat 2021 måste
sektionen/medlemsföreningen lämna in sitt medlemsregister till SLS
senast den 1 november 2020. Uppgifterna ska sedan enligt stadgarna lämnas in årligen. Detta är en av bestämmelserna som ska tas med i medlemsföreningens/sektionens egna stadgar. SLS kommer i god tid innan att skicka ut instruktioner om var/
hur registret ska skickas in och vilka uppgifter som ska ingå.


4. Organisationsförändringen träder ikraft

Den nya organisationen och SLS reviderade stadgarna träder i kraft den
1 januari 2021. Då får SLS sina första medlemsföreningar. Deras medlem
mar blir även föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella för
måner.

Utskick till SLS sektioner

Information 1: Om ny medlemskategori i SLS (Utskickat juni 2019)

Information 2: Hur blir min sektion medlemsförening (Utskickat sep 2019)

Reviderad Information 2: Hur blir min sektion medlemsförening (Utskickat jan 2012)

Information 3: SLS erbjudande till medlemsförening (Utskickat okt 2019)

Information 4: SLS instruktion om medlemsregister  (Utskickat jan 2020)

Reviderad Information 4: SLS instruktion om medlemsregister  (Utskickat april 2020)

Information 5: Stadgeändringar för sektion som kvarstår som sektion (Utskickat april 2020)

Bilaga till Info 5 2020-04-22 och även Info 1 2019-06-19 SLS stadgar och normalstadgar fr 2021

Tidplan

 • Hösten 2019 - våren 2020, interna beslutsprocesser i sektionerna

 • SLS kansli bistår med att anpassa stadgarna till att bli medlemsförening

 • SLS kansli ger kommunikativt stöd när det gäller information till medlemmar

 • 1 mars 2020, sektioner ansöker om att bli medlemsförening, eller om att kvarstå som sektion (möjlighet till dispens fr. tidplan finns)

 • Maj 2020: FM fastställer antalet medlemsföreningar respektive sektioner samt medlemsavgifter för 2021

 • 1 november 2020: medlemsföreningar lämnar in medlemsregister som underlag för avgift och mandat, sektion lämnat in medlemsregister som underlag för mandat

 • Januari 2021: Ny organisation träder i kraft

 

Har ni frågor om medlemsreformen? Vill ni ha hjälp med att revidera era stadgar?
Kontakta kanslichef Per Johansson
per.johansson@sls.se
08-440 88 88

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.