Sammanfattning av förslag om nytt medlemskap

Ombildningen av medlemskapet föreslås för att SLS ska fortsätta vara ett starkt och tvärvetenskapligt läkarsällskap för sina föreningar.

Förslaget innebär att

A) Det från och med 2021 införs en ny medlemskategori, medlemsförening, för de föreningar som i dag är sektioner i SLS. En medlemsförening ansluts med hela sitt medlemsantal och utövar inflytande i och betalar avgift till SLS i relation till antalet läkarmedlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar i föreningen bli medlemmar i SLS. SLS tillhandahåller ett medlemsregister dit samtliga medlemsföreningar med sina medlemmar kan anslutas och det införs extratjänster för medlemsföreningar som önskar utökat administrativt stöd från SLS.

B) Sektioner som avstår från att bli medlemsförening kan ansöka om att kvarstå som sektion. För medlem i sektion kvarstår möjlighet till individuellt medlemskap i SLS. Sektioner som avstår från att bli medlemsförening i SLS får inte samma inflytande och förmåner som medlemsföreningar. Nätverk skapas för individuella medlemmar i det fall en sektion skulle välja att lämna SLS.

  • Vissa förändringar införs även för lokala läkarsällskap samt Kandidat- och underläkarföreningen (KUF). KUF kommer att bli en förening i SLS med rösträtt vid fullmäktige, vilket tidigare inte varit fallet.

  • En schablonavgift på förslagsvis runt 200 kr per läkarmedlem i medlemsföreningen tas ut. Avgiften bör kunna differentieras utifrån olika kategorier. Schablonavgiften är inte knuten till en fysisk person i medlemsföreningen utan utgör endast en beräkningsgrund. Medlemsföreningen beslutar med andra ord helt själv hur avgiften till SLS slutligen finansieras. Beloppen kommer även fortsättningsvis att beslutas av fullmäktige.

  • Organisationsförändringen kommer att utvärderas tre år efter att den trätt i kraft.

Målsättningen är att så många sektioner som möjligt väljer att uppgradera sig till medlemsförening i SLS och att huvudspåret in i SLS för läkare blir genom medlemskap via medlemsföreningen. Medlem i medlemsförening blir således även medlem i SLS, med möjlighet att söka forskningsanslag och delta i kurser/program som SLS arrangerar. I förslaget ingår även att SLS tillhandahåller ett centralt medlemsregister dit medlemsföreningar och medlemmar ansluts.

Att avstå från att bli medlemsförening i SLS och kvarstå som sektion under nuvarande former är endast ett andrahandsalternativ. Ska målen om ett mer demokratiskt, rättvist och starkare SLS nås bör huvuddelen av sektionerna övergå till medlemsföreningar. En viktig del av förslaget är att den förändrade organisationen följs upp och utvärderas efter tre år.

De föreslagna förändringarna inklusive reviderade stadgar föreslås träda i kraft från den 1 januari 2021.