Rapport från fullmäktigemöte 2019

SLS fullmäktige beslutade (med över två tredjedelars majoritet) den 14 maj 2019 att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening – med tillhörande stadgeändringar. Det är den största organisatoriska förändring inom SLS sedan fullmäktige infördes 1969 med sektioner som röstbärande organ. Dispensmöjligheter från tidplanen finns för de sektioner som inte har hunnit anpassa sina stadgar.

Beslutet innebär att sektioner kan bli medlemsföreningar i SLS från och med den 1 januari 2021. En medlemsförening ansluts med hela sitt medlemsantal och utövar inflytande i organisationen samt betalar avgift till SLS i relation till antalet läkarmedlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar i föreningen blir föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella förmåner.

Ta del av propostion 2 om ny medlemskategori i SLS som fullmäktige 2019 fattade beslut om.

Proposition 2 om ny medlemskategori

I ett separat utskick till SLS sektioner beskriver vi fördelarna med att uppgradera er sektion till medlemsförening, vad det innebär ekonomiskt samt hur processen går till för er sektion att bli medlemsförening 2021. Vi nämner också de förändringar som gäller för de som kvarstår som sektioner efter att förändringen trätt ikraft. Läs mer här

För att kunna bli medlemsförening 2021 måste ni i sektionerna innan den 1 mars 2020 revidera era stadgar och fatta de formella besluten. Vår avsikt är att göra denna process så smidig och enkel som möjligt för er.

SLS ändrade stadgar träder i kraft 1 januari 2021 tillsammans med Normalstadgar för SLS medlemsföreningar och sektioner som stöd för ert stadgeändringsarbete. Läs mer här

I SLS stadgar finns vissa bestämmelser som ska finnas med i medlemsföreningarnas och sektionernas egna stadgar. Normalstadgar finns. GDPR har också påverkat SLS stadgar och Normalstadgarna, även medlemsförening/sektion behöver anpassa sina stadgar till GDPR.

För de sektioner som önskar kan SLS kansli även hjälpa till med att revidera stadgarna.

Kontakta medlemsforening@sls.se

För kommunikativt stöd när det gäller information till era sektionsmedlemmar.

Kontakta medlemsforening@sls.se


För övriga frågor kontakta

Kanslichef Per Johansson, 08-440 88 88 alt.  Organisationssekreterare Susann Asplund Johansson, 08-440 88 92.