SLS kommittéer

Driver, utreder och bereder frågor för en förbättrad hälsa och sjukvård.

SLS arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
Arbetet sker till stor del i SLS delegationer och kommittéer. SLS har tre permanenta delegationer för: forskning, utbildning och medicinsk etik. Utöver delegationerna finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper.

Kommittén för säker vård

Driver och arbetar övergripande med frågor som rör kvalitet och säkerhet i vården. Tillsammans med SLS medlemsföreningar, sektioner och delegationer arbetar kommittén med olika aktiviteter för att höja medvetenheten och kunskapen om patientsäkerhetsfrågor. Kommittén utgör även en resurs för expertkunskap i kontakten med departement, myndigheter och andra aktörer.

Kommittén för eHälsa

Ett rådgivandestöd till nämnden när det gäller digitalt stöd för en
god vård. Kommittén utgör en kontaktyta gentemot SLS sektioner och företräder SLS vid kontakter med myndigheter och organisationer inom eHälsoområdet.

Kommittén för läkemedelsfrågor

Bevakar läkemedelsfrågor som är gemensamma för medlemsföreningarna och sektionerna samt bistår nämnden med bland annat remissyttranden.

Kommittén för medicinska språkfrågor

Arbetar med språkvård och språkrådgivning för ett exakt och enhetligt
medicinskt fackspråk. Verkar även för att det språk som används till patienter och anhöriga ska vara klart och begripligt för dem.

Kommittén för global hälsa

Arbetar för att tvärvetenskapligt stimulera global hälsa i samhället, skola, högreutbildning, arbetsliv och forskning, för en rättvis och jämlik
hälsa världen över.

Kommittén för prevention och folkhälsa

Verkra för att arbetet med levnadsvanor, primär och sekundär prevention av kroniska sjukdomar, och folkhälsa utvecklas inom hälso- och sjukvården och i samhället.