Stadgar för medlemsföreningar och sektioner

Från den 1 januari 2021 har SLS även föreningar som medlemmar. Sen dess har 54 av SLS tidigare 66 vetenskapliga sektioner blivit medlemsförening.

I SLS stadgar §§ 35-36 står vad en medlemsförening och sektion är och vilka kriterier en förening ska uppfylla för att bli en medlemsförening i SLS.

 • Svenska Läkaresällskapets huvudsakliga verksamhet bedrivs inom dess medlemsföreningar och sektioner, som har till uppgift att bevaka och främja forskning, utbildning och utveckling inom sina ämnesområden. Antalet medlemsföreningar och sektioner fastställs av fullmäktige. Medlemsförening och sektion ska vara riksomfattande och bereda utrymme även för yngre och blivande läkare.
 • Ny medlemsförening får bildas inom ämnesområden som vunnit allmänt erkänd självständig ställning.
 • Medlemsförening ska omfatta minst 30 läkarmedlemmar
 • Medlemsföreningar och sektioner bör särskilt beakta möjligheten att genom egna stadgeändringar skapa utrymme för subsektioner.
 • Ledamot i medlemsförenings styrelse som deltar i beslut som rör SLS bör vara läkare.
 • Uppgift om styrelseledamöter ska meddelas SLS omedelbart efter förrättade val.
 • Stadgeändring fastställs av nämnden.

 

Ansökan att bli ny medlemsförening

Vill din förening, som inte är en etablerad sektion i SLS sen tidigare, bli medlemsförening i SLS? Då kan ni skicka in en ansökan eller kontakta SLS kansli för mer information om hur ni går till väga. Ansökan ska innehålla:

 1. motiverad ansökan om att bli medlemsförening där det framgår varför verksamheten inte kan bedrivas inom redan etablerad medlemsförening/sektion
 2. Stadgar
 3. Årsmöte eller styrelseprotokoll som visar att ambitionen att bli medlemsförening är väl förankrat
 4. Verksamhetsberättelse för de två senaste åren
 5. Underlag som visar på att ni uppnår  minst 30 läkarmedlemmar

Ansökan mailas till malin.henriksson@sls.se

Efter kontroll att ansökan uppfyller SLS stadgekrav skickas ansökan för yttrande till SLS medlemsföreningar, sektioner och lokala läkaresällskap.

Därefter föreläggs ansökan fullmäktige för beslut.