Ansökan om att bli associerad förening

Föreningar inom medicinen eller närstående ämnesområde som är angeläget men ännu inte vunnit allmänt erkänd självständig ställning kan ansöka om att bli en associerade föreningar i SLS

Enligt SLS Stadgar § 38 kan associerade föreningar bildas för att bevaka och främja forskning, utbildning, etik och kvalitet inom medicinen eller närstående ämnesområde som är angeläget men ännu inte vunnit allmänt erkänd självständig ställning. Föreningen ska vara en nationell förening, ha minst 30 läkarmedlemmar, dess styrelseledamöter ska vara medlemmar i SLS samt övriga medlemmar bör vara medlemmar i SLS.

Ansökan ska innehålla:

  1. motiverad ansökan om att bli associerad förening
  2. föreningens stadgar
  3. verksamhetsberättelse för de två senaste åren
  4. underlag som visar att ni uppnår 30 läkarmedlemmar. Samtliga styrelseledamöter ska vara medlemmar i medlemsförening, enskilda medlemmar eller associerade medlemmar i SLS. Övriga medlemmar bör vara medlemmar i medlemsförening, enskilda medlemmar eller associerade medlemmar i SLS.

Ansökan mailas till malin.henriksson@sls.se

Efter kontroll att ansökan uppfyller SLS stadgekrav skickas ansökan för yttrande till SLS medlemsföreningar, sektioner, kandidat- och underläkarföreningen och lokala läkaresällskap.

Därefter föreläggs ansökan fullmäktige för beslut.

Associerad förening får företrädas vid fullmäktigemöte genom representant som får delta i överläggningarna men inte i besluten.