Delegationer

För att lyfta aktuella frågor och förbereda underlag till nämnden, Läkaresällskapets styrelse, finns fyra permanenta delegationer. Ordföranden i delegationerna väljs av Fullmäktige och ingår i nämnden.

Forskningsdelegationen

Delegationenens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder.

Utbildningsdelegationen

Delegationen har som mål att främja läkares utbildning och ska på eget initiativ, eller på uppdrag av Sällskapets fullmäktige eller nämnd följa, bereda och ge nämnden råd och upplysningar i utbildningsfrågor med utgångspunkt från samhällets och patienternas behov.

Etikdelegationen

Delegationen bereder frågor om medicinsk etik på eget initiativ eller på uppmaning av SLS nämnd eller fullmäktige. Syftet är främja intresset för etiska frågor inom medicinen.

Delegationen för medicinsk kvalitet

Delegationen ska, på eget initiativ eller på uppmaning av Sällskapets fullmäktige eller nämnd, bereda frågor rörande medicinsk kvalitet och ge nämnden råd och upplysningar i sådana frågor.