Deklaration av jäv, intressekonflikter och andra bindningar

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening. Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och sjukvård genom att främja vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.

Tillsammans med våra medlemsföreningar , sektioner och medlemmar initierar och driver vi frågor för att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården. Vi sprider kunskap, stödjer forskning och utarbetar riktlinjer, uttalanden, rapporter och policydokument. Vi ingår dessutom i statliga utredningar och besvarar remisser. Integritet och oberoende är fundamentet för vår verksamhet och en förutsättning för vår samhällsroll.

En del för upprätthållandet av SLS oberoende är att förtroendevalda i SLS nämnd och delegationer redovisar eventuella bindningar i en jävsdeklaration. Denna ska lämnas in till SLS, årligen i september. Jävsdeklarationen bör uppdateras och lämnas in på nytt om förtroendevaldas eventuella bindningar ändras under året, exempelvis i samband med ny tjänst eller nytt uppdrag.  Nominerade ledamöter fyller i och skickar in en jävsdeklaration för det tilltänkta uppdraget inför valberedningens förslag till SLS Fullmäktige. Nya förtroendevalda behöver inte det året de blivit valda inkomma med en ny jävsdeklaration i september såvida hens eventuella bindningar inte har ändrats.

I jävsdeklarationen bekräftar förtroendevalda/ledamöterna att de
      - inte är jäviga i det aktuella uppdraget,
      - kommer att meddela SLS om jäv skulle uppstå under arbetets gång.

Nämndledamöters jävsdeklarationer granskas av SLS ordförande, vars jävsdeklaration granskas av vice ordförande. Delegationsledamöters jävsdeklarationer granskas av respektive delegationsordförande. En förtroendevald som bedöms som jävig ska meddelas omgående. Ordförande fattar därefter beslut om åtgärd. Huvudregeln är att den förtroendevalda själv ansvarar för att inte hamna i en jävsituation. 

Jävsdeklarationen är inte offentlig. Svenska Läkaresällskapets behandling av personuppgifter sker enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

GDPR-information

SLS (som är personuppgiftsansvarig för behandlingen) samlar in personuppgifterna i denna blankett för att kunna värna föreningens oberoende och integritet vid olika policybeslut samt vid utdelning av forskningsanslag och priser. Laglig grund för behandlingen är berättigat intresse. Uppgifterna bevaras även för att kunna visa att hanteringen av priser och forskningsanslag gått rätt till enligt diskrimineringslagens regler (kräver att vi behåller personuppgifterna i 2 år). Därför tillkommer även den lagliga grunden rättslig förpliktelse. Personuppgifterna i blanketten kan även komma att användas i granskning av interna och externa revisorer.

Vi kommer lagra blanketten för att uppfylla ovanstående ändamål. Detta innebär att vi behåller blanketterna under samma tidsrymd som mandatperioderna gäller, men när det gäller beslut rörande forskningsanslag och priser bevaras de längre och för samma tid som besluten bevaras. 

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Vill du utöva någon av dem kan du ta kontakt med susann.asplund@sls.se. Du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om SLS hantering av personuppgifter kan du ta del av vår integritetspolicy.

Deklaration av jäv, intressekonflikter och andra bindningar