Återkoppling SLS Fullmäktige 2018

Nedan ges information om de viktigaste besluten vid SLS fullmäktige den 15 maj 2018 samt hur SLS kommer att arbeta vidare med sektions-medlemsfrågan det kommande året.

Viktiga beslut på fullmäktige

 • Till ny ordförande respektive vice ordförande i SLS valdes Britt Skogseid samt Tobias Alfvén, som formellt börjar sina uppdrag den 
  1 juli 2018.

 • Karin Pukk Härenstam valdes till ordinarie ledamot i nämnden och ordförande i den nyinrättade delegationen för medicinsk kvalitet. Märit Halmin, Bo Runesson och Ingmarie Skoglund omvaldes som ledamöter i nämnden. Patrik Danielsson hade tidigare meddelat att han inte står till förfogande. Det innebär att nämnden från den 1 juli 2018 blir en färre.

 • Fullmäktige fastställde resultat- och balansräkning samt beviljade nämnden ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Fullmäktige antog även förslag till verksamhetsplan medlemsavgifter (oförändrade) för 2019 och budget för 2018 som vari balans.  
 • Proposition 1 om ändring i reglemente för SLS Samfond togs av fullmäktige enligt nämndens förslag. Proposition 2 om förlängd mandatperiod för SLS ordförande och vice ordförande återremitterades till nämnden för ytterligare beredning.
 • Mest diskussion under fullmäktige skapade proposition 3 om sektions- medlemskapsfrågan med inriktningsförslaget att sektionerna ska bli huvudsakliga medlemmar i SLS och utöva demokratiskt inflytande i SLS fullmäktige baserat på antalet läkarmedlemmar i sektionen. Fullmäktige bordlade beslut om inriktningsförslaget. Fullmäktige beslutade istället att en arbetsgrupp ska utses med representanter från sektionerna och kansliet med uppdrag att föreslå stadgeändringar, inklusive följdändringar i sektionernas stadgar, som möjliggör att SLS organisationsstruktur förändras i mer demokratisk riktning. Fullmäktige beslutade också att nämnden ska utse arbetsgruppen före sommaren 2018. Ett diskussionsunderlag från gruppen ska skickas ut till sektionerna under kvartal 3. Arbetsgruppens slutliga förslag ska sedan tillställas fullmäktige för beslut 2019. 

Arbetsgrupp för att stärka demokratin inom SLS
SLS nämnd beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2018 om direktiv för arbetsgruppen i enlighet med fullmäktiges beslut, se bilaga. Nämnden beslutade också om gruppens principiella sammansättning:

Sektioner 
Kirurgisk specialitet 
Internmedicinsk specialitet 
Specialitet med generalistkompetens 
Servicespecialitet 
Neurologisk specialitet 
En-två övriga intresserade

Övriga
lokalt läkaresällskap
Kandidat- och underläkarföreningen 

Ambitionen är att samtliga sektioner ska känna sig representerade. Det ska finnas en rimlig spridning på specialitetsområden. Det ska också finnas rimlig spridning på större respektive mindre sektioner som har olika behov av stöd från SLS.  I övrigt kommer SLS kansli att bistå med administrativt stöd, utredningskapacitet och juridisk kompetens i stadgearbetet. Nämndens vice ordförande blir sammankallande. 

Tidplanen för gruppens arbete är i linje med det som beslutades av fullmäktige. Under juni utses sektionerna som ska sitta i gruppen och arbetet startar i augusti. Senare under hösten kommer ett förslag från gruppen på förändrad organisation skickas ut på remissbehandling inom hela SLS. Ett omarbetat förslag efter remissrundan skickas ut till sektionerna i början av nästa år för att behandlas på ordinarie eller extra insatta årsmöten. Sektionerna ges därmed möjlighet att under våren anta förslag till följdändringar i sina stadgar och därmed avgöra om de vill vara en del av den nya organisationen. Slutligen, vid fullmäktige 2019 lägger nämnden fram en proposition för beslut om SLS nya stadgar inklusive följdändringar för normalstadgar för SLS sektioner, sektionsavgifter och annat som krävs för att en organisationsförändring ska kunna träda ikraft.

Vid frågor eller funderingar om arbetsgruppen kontakta:

Direktiv för SLS arbetsgrupp för stärkt interndemokrati (beslutade vid nämndens sammanträde 2018-06-12) PDF >>

 

 

våren 2018:
Nytt förslag om medlemskap i SLS
För starkare koppling mellan moderföreningen Svenska Läkaresällskapet och dess vetenskapliga sektioner.

För oss som verkar centralt inom Svenska Läkaresällskapet (SLS) 
är det slående hur sektionerna och moderföreningen både är starkt beroende av och kompletterar varandra. Ensamma kan sektionerna ha svårt för att ta initiativ och plats i debatten när det gäller stora centrala hälso- och sjukvårdsfrågor. På motsvarande sätt är SLS beroende av en nära samverkan med sina sektioner för att få tillgång till den expertis som finns där. Sektionerna har således den djupa kunskapen om sina frågor medan SLS har överblicken och kontakterna med övriga sektioner, beslutsfattare och myndigheter. Tillsammans är vi en stark röst som kan göra skillnad, men var för sig är vi otillräckliga.

Hälso- och sjukvården förändras i hög takt. Motstridiga styrsignaler, ekono-
miska incitament, detaljstyrning och brist på kompetensutveckling äventyrar medicinska beslut och tillämpningen av etiska principer. Någon måste arbeta för att hälso- och sjukvården fortsatt investerar i medicinsk forskning och kunskap samt styr vårdens begränsade resurser så att patientgrupper med nedsatt autonomi och svåra sjukdomstillstånd får sina behov tillgodosedda. Vi ser ingen annan aktör som är bättre lämpad att leda det arbetet än SLS tillsammans med sina vetenskapliga sektioner. Ju tydligare SLS och dess sektioner gör gemensam sak, desto kraftfullare kan vi tillsammans agera för patienten, det medicinska perspektivet och en bättre och mer jämlik hälsa och sjukvård i samhället.

Ett grundläggande problem i SLS stadgar är den svaga kopplingen mellan 
individuella läkarmedlemmar (som betalar medlemsavgift) och sektionerna 
(som fattar besluten). Det ställs i dag inga formella krav på att läkarmedlem i sektion är med i SLS eller vice versa. I stadgarna anges att en sektion ska omfatta minst 30 medlemmar i SLS – vilket är lågt ställda krav när sektioner i snitt har över 500 läkarmedlemmar. En konsekvens är att sektionerna inte kan sägas representera SLS medlemmar. I syfte att rätta till detta demokratiproblem arbetar SLS med ett förändringsförslag som kommer att läggas fram till Fullmäktige 2018. Läs mer om förslaget nedan.

Stefan Lindgren
Ordförande Svenska Läkaresällskapet


Kortfattat innebär förslaget

 • Sektionerna blir de huvudsakliga medlemmarna i SLS och de ansluts med samtliga sina medlemmar som därmed blir en del av organisationen.
   
 • Individuellt medlemskap i SLS kommer att vara möjligt för läkare utan naturlig sektionstillhörighet samt för läkare under utbildning.

 • Den som är verksam inom medicinen eller närstående områden kommer fortsatt ha möjlighet att söka associerat medlemskap.

 • Sektionerna föreslås från och med den 1 januari 2020 betala en avgift till SLS i relationtill antalet sektionsmedlemmar som är läkare (runt 200–300 kr/läkarmedlem).

 • De avgifter som nämnden föreslår att sektionerna ska betala beräknas  utifrån vad SLS i dag tar in i medlemsintäkter. Förändringen är med    andra ord kostnadsneutral. Det är sedan sektionerna som i fullmäktige beslutar om budget, avgifter, ambitionsnivå för SLS verksamhet och vad den ska få kosta.


De främsta skälen till förslaget


     1. Stärka den organisatoriska demokratin

 • SLS huvudsakliga verksamhet bedrivs inom sektionerna som har  beslutsmandat i fullmäktige (FM) som är SLS högsta beslutande  organ. FM slår fast budget och sätter övergripande riktning för SLS       som organisation och verksamhet. Det är även FM som utser   nämnden och andra centrala funktioner av förtroendevalda i SLS.

 • Att sektionerna utgör basen inom SLS men i sin tur består av läkar-       medlemmar där endast en liten minoritet är medlemmar i moder-föreningen innebär ett demokratiskt underskott.
 • Genom att sektionerna ansluts till SLS med samtliga sina medlemmar och betalar en medlemsavgift baserad på antalet läkarmedlemmar – skapas en stark demokratisk legitimitet för de beslut som sektionerna fattar i FM. Det blir också reellt ”ägarskap” som nämnden, delegationerna och kansliet kan svara mot.

 

     2. Öka trovärdigheten och stärka professionens röst i 
         samhället

 • Förslaget tydliggör att SLS samlar 68 sektioner och deras 30 000–      40 000 läkarmedlemmar vilket stärker professionens röst.

 • SLS och dess sektioner har en unik roll i svensk hälso- och sjukvård.    Vi är den enda oberoende läkarorganisation som bevakar det medicinska perspektivet och att hälso- och sjukvården investerar i forskning, kunskap och hälsa. Det är också vi som bevakar att vårdens begränsade resurser fördelas så att patientgrupper med nedsatt autonomi och svåra sjukdomstillstånd får sina behov tillgodosedda. Ju tydligare det blir för omvärlden att SLS och dess sektioner gör gemensam sak, desto kraftfullare kan organisationen agera. I dessa tider när hälso- och sjukvården förändras i hög takt behövs vår gemensamma röst mer än någonsin!

 

     3. Bedriva mer sektionsövergripande aktiviteter

 • Genom att stärka sektionernas koppling till SLS kan vi bedriva mer sektionsövergripande aktiviteter. Ett aktuellt exempel är SLS fortbildningspolicy som bygger på att SLS i samverkan med sektionerna utformar rutiner och riktlinjer för övergripande utvärdering av läkares fortbildningsportföljer och bedömning av fortbildningsprocessen. Vi kan även tillsammans utveckla mötesverksamhet och utbildningsaktiviteter som bidrar till läkares kompetensutveckling. 

 • SLS kan erbjuda ett tjänsteutbud med administrativa, juridiska och ekonomiska tjänster som sektionerna vid behov kan ta del av till en låg kostnad. Det kan handla om sektionens medlemsregister, hemsida samt hjälp med att arrangera möten.

Tidplan för processen

MAJ 2017: Fullmäktige diskuterade avsiktsförklaring om förändringen

HÖSTEN 2017:
• Sektionsordförande besvarade enkät
• Förändringsförslag arbetas fram
• Nämnden i dialog med sektionsordförande

MARS 2018: Nämnden fattar beslut om inriktningsförslag 

MAJ 2018: Inriktningsförslag tas upp av fullmäktige 

JUNI-OKTOBER 2018: Stadgekommitté där sektioner ingår utformar slutligt förslag (stadgeförändringar, avgifter m.m.) 

HÖSTEN 2018-VÅREN 2019: Kommitténs förslag skickas ut till samtliga sektioner som lyfter detta på sina årsmöten eller eventuellt extrainsatta årsmöten. Sektionerna fattar beslut om de ska vara med i den nya organisationen eller inte och fastställer följdändringar i sina stadgar 

MAJ 2019: Fullmäktige 2019 fattar beslut om SLS nya stadgar, sektionsavgifter, följdändringar i stadgar för de sektioner som ingår i den nya organisation och annat som krävs för att förändringen ska kunna träda ikraft. 

Den nya organisationen gäller från och med den 1 juli 2019 och sektionerna betalar medlemsavgift från och med den 1 januari 2020.

Informationsmaterial

PPT-bilder från informationsmöte den 23 januari 2018 på Läkaresällskapet.

Flyer 10 skäl pdf

Information om medlemsfrågan pdf


Kontakta oss gärna för frågor och mer information

Kanslichef Per Johansson 
alt. 08-440 88 88 
Eva Kenne alt. 08-440 88 87

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.