Bakgrund och överväganden

På uppdrag av SLS fullmäktige 2018 har arbetsgruppen arbetat intensivt under hösten i syfte att föreslå en stärkt organisation.

Centrala frågor som gruppen bearbetat är hur sektionerna kan ges tydligare roll, hur SLS kan öka sitt tvärvetenskapliga perspektiv och hur vi kan se till att det känns meningsfullt och motiverat för sektionskollektivet att ta gemensamt ansvar för finansiering av SLS sektionsövergripande arbete.

  • En utgångspunkt för gruppen har varit direktivet (se bilaga 1.) och strävan att åstadkomma en förändring som innebär att endast medlemmar utövar det demokratiska inflytandet i SLS. I dag är majoriteten sektionsmedlemmar inte medlemmar i SLS trots att sektionerna är röstbärande organ i SLS fullmäktige.
  • En annan har varit att med en organisationsförändring åstadkomma en mer solidarisk och rättvis finansiering av SLS sektionsövergripande arbete. Arbetsgruppens analys har visat att SLS ger stöd till sektioner samt bedriver ett omfattande sektionsövergripande arbete – såsom påverkansarbete, remisser, etiska riktlinjer, kurser/symposier och expertuppdrag från myndigheter – som i dag finansieras av medlemsavgifter från de cirka 10 000 individuella medlemmarna i SLS. Det som nu bör åstadkommas är en anpassning av organisationen som tillgodoser att det sektionsövergripande arbetet främst finansieras av sektionskollektivet med en rimlig kostnad för varje medlem.
  • En tredje utgångspunkt i arbetet har varit att hitta alternativ som stärker SLS som moderförening till föreningar och inte minst nuvarande sektioner och därmed i förlängningen SLS som den samlande vetenskapliga professionsorganisationen för läkare i Sverige. Organisationsförändringen som slutligen beslutas ska ge förutsättningar för SLS att i ännu högre utsträckning stötta sektionerna och driva de gemensamma frågor man vill att SLS ska driva.
  • Slutligen, en fjärde utgångspunkt har varit att samtliga sektioner som i dag ingår i SLS ska känna sig välkomna i en ny organisation med möjlighet att påverka dess arbetsformer. Arbetsgruppen har uppmärksammats på att sektionernas behov av och identifikation med moderföreningen ser olika ut beroende på storlek och specialitetsområde m.m. Det bör därför finnas olika ingångar för dem i SLS så ingen sektion känner sig tvingad att bli medlem i SLS.

Dessa fyra utgångspunkter är en utmaning, men nödvändigt, att arbeta med samtidigt. Att hitta en rimlig avvägning mellan att å ena sidan lösa demokrati- och rättviseproblematiken i SLS och att å den andra få till en organisation som bygger på frivillighet (och att alla sektioner ska känna sig välkomna) har varit en utmaning för arbetsgruppen. Frukten av gruppens ansträngningar är denna diskussionspromemoria med förslag till ny medlems- och organisationsstruktur i SLS.

Som framgår i promemorian är det ”formen” – hur SLS ska organiseras – som arbetsgruppen nu lägger förslag kring, vilket var fullmäktiges uppdrag till gruppen. ”Innehållet” – vad SLS ska ägna sig åt – är emellertid en minst lika viktig diskussion som gruppen också berört i sina analyser och som måste föras inom hela organisationen från och med nu.

Stockholm den 18 januari 2019

För arbetsgruppen
Maria Wolf, Sektionen för allmänmedicin
Stefan James, Sektionen för kardiologi
Peter Elbe, Sektionen för kirurgi
Henrik Engblom, Sektionen för klinisk fysiologi
Per von Hofsten, Sektionen för oto-rhino-laryngologi, huvud- och halskirurgi
Bengt Jeppsson, Läkaresällskapet i Lund
Maria Belikova, Kandidat- och underläkarföreningen
Tobias Alfvén, vice ordförande SLS, sammankallande (medlem i Sektionen för pediatrik)

 

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.