Förslag om ny kategori av medlemskap

Förslag om ett nytt medlemskap i SLS
SLS nämnd beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2018 om direktiv för en arbetsgrupp för stärkt interndemokrati i enlighet med fullmäktiges beslut. Den har bestått av representanter från sektioner, lokalt läkarsällskap, Kandidat- och underläkarföreningen samt SLS nämnd och kansli och ska ta fram ett förslag till nytt medlemskap i SLS.

Arbetsgruppen har haft tre möten och tre telefonsammanträden under hösten 2018. Ett förslag till nytt medlemskap har utarbetats och presenterades för sektioner, lokala läkarsällskap samt Kandidat- och underläkarföreningen vid ordföranderådet den 1 februari 2019. Läs mer här

Förslaget har även varit utskickat till SLS vetenskapliga sektioner och lokala läkarsällskap för synpunkter.

Arbetsgruppen
Maria Wolf/Ulrika Elmroth, Allmänmedicin 
Stefan James, Kardiologi
Peter Elbe, Kirurgi 
Henrik Engblom, Klinisk fysiologi 
Per von Hofsten, Oto-rhino-laryngologi, huvud- halskirurgi 
Bengt Jeppsson, Lunds läkaresällskap
Maria Belikova, Kandidat- och underläkarföreningen 

SLS nämnd och kansli
Tobias Alfvén, vice ordförande (sammankallande)
Per Johansson, kanslichef
Agneta Davidsson Ohlson, administratör
Susann Asplund Johansson, organisationssekreterare (sakkunnig stadgar)

Arbetsgruppens förslag som pdf

---------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Fortsatt tidsplan för arbetet med medlemskapsfrågan

 • 15/2: Inkomna synpunkter på promemorian
 • 5/3: Nämndmöte (diskussion av utkast till proposition)
 • 9/4: Nämndmöte (beslut om att lägga fram proposition)
 • 11/4: Utskick handlingar till fullmäktige
 • 14/5: Fullmäktige – beslut om proposition
 • Maj 2020: Fullmäktige fastställer antalet medlemsföreningar och sektioner samt medlemsavgifterna. (Tidsplanen kommer att ta höjd för att sektionerna har möten vid olika tidpunkter.)
 • Januari 2021: Ny organisation träder i kraft med bland annat avisering av medlemsföreningar

------------------------------------------------------------------
Skälen till ett förslag om nytt medlemskap

     1. Stärka den organisatoriska demokratin

 • SLS huvudsakliga verksamhet bedrivs inom sektionerna som har  beslutsmandat i fullmäktige (FM) som är SLS högsta beslutande  organ. FM slår fast budget och sätter övergripande riktning för SLS       som organisation och verksamhet. Det är även FM som utser   nämnden och andra centrala funktioner av förtroendevalda i SLS.
 • Att sektionerna utgör basen inom SLS men i sin tur består av läkar-       medlemmar där endast en liten minoritet är medlemmar i moder-föreningen innebär ett demokratiskt underskott.
 • Genom att sektionerna ansluts till SLS med samtliga sina medlemmar och betalar en medlemsavgift baserad på antalet läkarmedlemmar – skapas en stark demokratisk legitimitet för de beslut som sektionerna fattar i FM. Det blir också reellt ”ägarskap” som nämnden, delegationerna och kansliet kan svara mot.

     2. Öka trovärdigheten och stärka professionens röst i
         samhället

 • Förslaget tydliggör att SLS samlar 68 sektioner och deras 30 000–      40 000 läkarmedlemmar vilket stärker professionens röst.
 • SLS och dess sektioner har en unik roll i svensk hälso- och sjukvård.    Vi är den enda oberoende läkarorganisation som bevakar det medicinska perspektivet och att hälso- och sjukvården investerar i forskning, kunskap och hälsa. Det är också vi som bevakar att vårdens begränsade resurser fördelas så att patientgrupper med nedsatt autonomi och svåra sjukdomstillstånd får sina behov tillgodosedda. Ju tydligare det blir för omvärlden att SLS och dess sektioner gör gemensam sak, desto kraftfullare kan organisationen agera. I dessa tider när hälso- och sjukvården förändras i hög takt behövs vår gemensamma röst mer än någonsin!

     3. Bedriva mer sektionsövergripande aktiviteter

 • Genom att stärka sektionernas koppling till SLS kan vi bedriva mer sektionsövergripande aktiviteter. Ett aktuellt exempel är SLS fortbildningspolicy som bygger på att SLS i samverkan med sektionerna utformar rutiner och riktlinjer för övergripande utvärdering av läkares fortbildningsportföljer och bedömning av fortbildningsprocessen. Vi kan även tillsammans utveckla mötesverksamhet och utbildningsaktiviteter som bidrar till läkares kompetensutveckling.
 • SLS kan erbjuda ett tjänsteutbud med administrativa, juridiska och ekonomiska tjänster som sektionerna vid behov kan ta del av till en låg kostnad. Det kan handla om sektionens medlemsregister, hemsida samt hjälp med att arrangera möten.

--------------------------------------------------------------------------

Informationsmaterial

PPT-bilder från informationsmöte den 23 januari 2018 på Läkaresällskapet.

Flyer 10 skäl pdf

Information om medlemsfrågan pdf


Kontakta oss gärna för frågor och mer information

Tobias Alfvén

Per Johansson, 08-440 88 88

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.