Stadgar för medlemsföreningar och sektioner

  • Svenska Läkaresällskapets huvudsakliga verksamhet bedrivs inom dess medlemsföreningar och sektioner, som har till uppgift att bevaka och främja forskning, utbildning och utveckling inom sina ämnesområden. Antalet medlemsföreningar och sektioner fastställs av fullmäktige. Medlemsförening och sektion ska vara riksomfattande och bereda utrymme även för yngre och blivande läkare.
  • Sektion ska omfatta minst 30 medlemmar i Sällskapet.
  • Medlemsföreningar och sektioner bör särskilt beakta möjligheten att genom egna stadgeändringar skapa utrymme för subsektioner.
  • Ny sektion får bildas inom ämnesområden som vunnit allmänt erkänd självständig ställning.
  • För medlemsförening; ledamot i medlemsförenings styrelse som deltar i beslut som rör SLS bör vara läkare.
  • För sektion; ledamot i sektionsstyrelse ska vara enskild medlem eller associerad medlem i SLS och övriga sektionsmedlemmar bör vara enskilda medlemmar eller associerade medlemmar i SLS.
  • Uppgift om styrelseledamöter ska meddelas SLS omedelbart efter förrättade val.
  • Stadgeändring fastställs av nämnden.

§ 35 och § 36 Sällskapets stadgar

Ansökan

Ansökan med motivering varför verksamheten inte kan bedrivas inom redan etablerad sektion, stadgar, verksamhetsberättelse / ekonomisk redogörelse över de senaste två åren samt medlemsförteckning mejlas till susann.asplund@sls.se

Efter kontroll att ansökan uppfyller SLS stadgekrav skickas ansökan för yttrande till SLS medlemsföreningar, sektioner och lokala läkaresällskap.

Därefter föreläggs ansökan fullmäktige för beslut.