Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas

40 organisationer i gemensamt upprop. "Dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet och respektera vårdens yrkesetik".

Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad. Alla vårdprofessioner har tydliga etiska koder och riktlinjer som grundas i internationella deklarationer, framtagna med syfte att vägleda vårdpersonal i att ge vård av hög etisk standard. Grundläggande för dem är att vårdpersonalen ska ha patientens hälsa som det främsta målet och aldrig frångå principen om människors lika värde.

Vårdprofessionerna anser att följande ska tjäna som utgångspunkt vid vårdpersonals omhändertagande av varje människa, utan undantag. Detta inkluderar asylsökande och papperslösa.

  • Vårdpersonalens uppgift är att ge vård, behandling, omvårdnad och rehabilitering på lika villkor för alla patienter.
  • Vårdpersonalens bedömning ska utan åtskillnad utgå från varje patients behov och grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Patientens rättsliga status ska inte inverka på vårdpersonalens beslut att ge eller avstå från vård eller påverka vilken vård som ges.
  • Patientsekretessen omfattar varje patient på lika villkor.
  • Varje patient har rätt till information som kan förstås och är anpassad till patientens behov och förutsättningar.

"Vi vill uppmana regeringen att lyssna till den samlade vårdyrkeskårens uppmaning att dra tillbaka förslagen och respektera vårdens yrkesetik samt alla människors rätt till en trygg och säker hälso- och sjukvård" skriver 40 organsationer i ett gemesamt upprop i Dagens Samhälle. 

Läs hela debattartikeln här