SLS får fortsatt stöd att driva Levnadsvaneprojektet

SLS ska med de medel vi tilldelats göra vårt yttersta för att bidra till fortsatt positiv utveckling kring levnadsvanor och minskat hälsogap mellan olika grupper i samhället.

SLS driver på uppdrag av Socialstyrelsen sedan 2011 Levnadsvaneprojektet med det övergripande syftet att stödja införandet av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder i vården. Projektet har varit framgångsrikt och SLS har positionerat sig som en viktig aktör vad det gäller att sprida kännedom om riktlinjerna, verka för en positiv attityd till sjukdomsförebyggande arbete inom hälso- och sjukvården samt bidra med kunskap om metoder för ett lyckat sjukdomsförebyggande arbete. Även för 2022 har SLS beviljats medel för att fortsätta det viktiga arbetet.

- Vi är glada för det fortsatta förtroendet att verka för implementeringen av riktlinjerna genom SLS Levnadsvaneprojekt och läkares arbete med hälsosamma levnadsvanor i samband med kirurgiska interventioner; för personer med psykisk ohälsa; samt utbildnings- och informationsinsatser inriktade mot olika målgrupper, säger Anna Kiessling, projektledare och ordförande i SLS kommitté för prevention och folkhälsa. 2022 är statsbidraget till professionsföreningarnas arbete för hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården mer än halverat. SLS ska med de medel vi tilldelats göra vårt yttersta för att bidra till fortsatt positiv utveckling kring levnadsvanor och minskat hälsogap mellan olika grupper i samhället.

- Jag hoppas att vi genom ett framgångsrikt arbete 2022 kan visa våra politiker vinsterna av att investera ordentligt med resurser i professionsorganisationernas evidensbaserade arbete för hälsofrämjande insatser i hälso- och sjukvården. Ska vi lyckas sluta hälsoklyftan inom en generation så är professionsorganisationernas arbete avgörande, avslutar Anna Kiessling.