Djupt olyckligt att hälsofrämjande statsbidrag halveras

Statsbidragen för hälsofrämjande insatser halveras i år, enligt regeringsbeslut nyligen. ”Djupt olyckligt”, säger Anna Kiessling, projektledare för SLS Levnadsvaneprojekt samt ordförande för SLS kommitté för prevention och folkhälsa i en kommentar i Altinget.

Under 2015 – 2021 har SLS bedrivit ett Levnadsvaneprojekt med stöd från Socialstyrelsen. Projektets långsiktiga mål är att preventionsarbete och stöd för hälsosamma levnadsvanor ska bli en naturlig och viktig del av läkares arbete inom hälso- och sjukvården där det är relevant. Projektet har varit framgångsrikt, men än återstår en hel del att göra.

SLS anser:

  1. Det är nödvändigt att även fortsatt resurssätta ett riktat stöd för att implementera systematiskt arbete att stödja hälsosamma levnadsvanor och i synnerhet för att säkra att det kommer utsatta grupper till del.

  2. Professionernas insatser i detta arbete har varit mycket resurseffektiva och gett goda resultat.

  3. Det finns många som ”tycker” om levnadsvanor baserat på olika intressen, kunskaper och personliga erfarenheter. För framgång måste dock strategier och vägval bygga på tillgängliga evidens vilket professionsorganisationernas arbetehela tiden gjort.

  4. Det är djupt olyckligt att stödets halverats och det finns en uppenbar risk att det kommer att leda till att den positiva utveckling vi ser kommer att stanna av vilket i sin tur riskerar att öka hälsogapet mellan olika grupper i samhället.

Läs mer "Hälsofrämjande statsbidrag halverade" 2022-01-27 Altinget