Svenska Läkaresällskapet belönar forskning om förbättrad utvärdering av behandlingseffekt vid barncancer

Martin Dalin, ST-läkare på Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid Göteborgs Universitet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets pris för bästa vetenskapliga projektansökan: ”Skräddarsydd analys av cirkulerande tumör-DNA som markör för behandlingssvar och återfall vid barncancer” och belönas med 100 000 kronor.

Martin Dalin leder en forskargrupp på Sahlgrenska Cancer Center som forskar om cirkulerande tumör-DNA (ctDNA), vilket är fragmenterat genetiskt material som läckt ut till blodet från döende tumörceller hos patienter med cancer. Eftersom ctDNA innehåller mutationer specifika för patientens cancerceller kan det användas som mått på hur mycket cancer som finns i kroppen.

– Det övergripande syftet med vår forskning är att ta reda på hur bra individualiserad ctDNA-analys fungerar som biomarkör vid barncancer, säger Martin Dalin. I vår studie inkluderar vi barn som behandlas för olika typer av cancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För att kunna utveckla en skräddarsydd analys med maximal känslighet kartlägger vi först vilka mutationer som ligger bakom varje enskilt fall av cancer med hjälp av storskalig DNA-sekvensering. Därefter väljer vi ut ett antal mutationer för varje patient och använder dessa för att analysera nivåerna av ctDNA i blod- och urinprover som samlats in vid diagnos och med jämna mellanrum under och efter behandlingen. Slutligen korrelerar vi ctDNA-nivåerna med klinisk information om behandlingseffekt och eventuella sjukdomsåterfall. Hittills har vi samlat in över 1100 blodprover och 120 urinprover från 165 barn med olika sorters cancer.

Om metoden fungerar kommer den att kunna användas för att ge vägledning vid behandlingsbeslut, vilket Martin Dalin hoppas kan bidra till ökad överlevnad och mindre biverkningar vid barncancer.

– Det är enormt glädjande att Svenska Läkaresällskapet uppmärksammar vår forskning som har en tydlig relevans för den barnonkologiska vården, säger Martin Dalin. Vår vision är att resultaten på sikt ska kunna bidra till att färre barn dör av cancer och att barn som behandlas för cancer får mindre biverkningar, men också att minska behovet av andra mer invasiva och potentiellt skadliga metoder för att övervaka sjukdomsbördan.

För eventuella pressfrågor kontakta
Martin Dalin
Email: martin.dalin@gu.se
Telefon: 0709-220310

Fotograf: Johan Wingborg, Göteborgs Universitet.