SLS agerar för minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har antagit en policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård för att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård. Policyn är framtagen av en arbetsgrupp inom SLS som tillsattes på uppdrag av SLS fullmäktige 2019 och antagen av Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Under det senaste seklet har vi upplevt en fantastisk global utveckling med minskad mödra- och barnadödlighet, kraftigt ökad genomsnittlig livslängd, ett för många ökat välstånd och en minskad fattigdom, detta trots en betydande befolkningsökning. Baksidan är en stor belastning på biosfären och alla de ekosystem som utgör grunden för mänsklig hälsa, vilket bidragit till klimatförändringar som utgör det största globala hälsohotet under 2000- talet. 

– Klimatförändringar hotar hälsa och liv, särskilt bland sårbara grupper som barn, äldre och de som är kroniskt sjuka eller socioekonomiskt utsatta, säger Maria Wolodarski, ordförande i SLS arbetsgrupp för klimat och hälsa. Om inga åtgärder vidtas riskerar alla de framsteg som gjorts under modern tid avseende den globala folkhälsan att utraderas. 

Globala utmaningar som växthuseffekten, migration, våld, konflikter, spridning av nya sjukdomar och ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar, samt överanvändning av antibiotika ställer helt nya krav på svensk hälso- och sjukvård.

– Det är högst angeläget att Svenska Läkaresällskapet som läkarkårens vetenskapliga organisation är med och bidrar till att påskynda omställningen till en mer hållbar sjukvård, minskar sin egen klimatpåverkan och agerar förebild, säger Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. I ljuset av en pandemi av Coronaviruset Covid-19 framstår behovet av det globala perspektivet som viktigare än någonsin.

Ambitionen med SLS klimatpolicy är att understryka alla de fördelar som en klimatomställning av samhälle och sjukvård har för folkhälsa, miljö och planet samtidigt som SLS förbinder sig att vidta åtgärder för att vara med och bidra i det arbetet.

I syfte att belysa kopplingen klimat och hälsa, verka för en hållbar sjukvård samt att som organisation ta ansvar för att förbättra sitt klimatavtryck ska Svenska Läkaresällskapet bland annat:

  • Årligen utlysa forskningsanslag för klimat och hälsa
  • Verka för att läkares hållbarhetsarbete ska vara meriterande
  • Sprida kunskap om klimat och hälsa
  • Minska antalet fysiska möten och införa grundregeln att inrikesresor sker via tåg
  • Upprätta policy för upphandling av varor och tjänster
  • Kartlägga energianvändningen i SLS hus i syfte att reducera energiförbrukningen och därmed klimatavtrycket.