Regeringen vidtar åtgärder för att stärka och samordna intensivvården i Sverige

I en skrivelse till Socialdepartementen uppmanade styrelsen för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) socialminister Lena Hallengren att omedelbart agera för ökning och nationell samordning av intensivvårdsplatser i Sverige med anledning av covid-19. Nu agerar regeringen.

Vid dagens presskonferens (2020-03-18) gav socialminister Lena Hallengren besked om att Socialstyrelsen får i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser med syfte att stödja regionerna i koordinationen och utökningen av intensivvårdsplatser inom landet. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner och med andra relevanta aktörer. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård erbjuder sig att vara med som en del i det arbetet.

– Det är glädjande att socialministern agerar för att öka antalet intensivvårdsplatser. Det som nu krävs är att Socialstyrelsen snabbt får till en nationell samordning för att leda och samordna intensivvården. Det kommer att underlätta fördelning av tillgängliga resurser, kommunikation och kunskapsutbyten, säger Annette Nyberg, överläkare och ordförande i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård.

Arbete med att förbereda vården för en kraftig ökning av antalet intensivvårdspatienter med anledning av Covid-19-pandemin pågår för närvarande i alla regioner och på sjukhusen. Ett arbete som inriktas på att öka antalet intensivvårdsplatser, omfördela och utbilda personal för att de ska kunna bidra inom intensivvården, samt säkerställa tillgång till sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och läkemedel. Det finns även en ny förordning för att säkra tillgång och fördelning av personlig skyddsutrustning.

– I det här skedet är det även viktigt att göra förberedelser för att kunna skapa tvingande lagstiftning eller annan reglering för att möjliggöra omfördelning av tillgänglig personal och utrustning till intensivvårdsplatser, ändra arbetsscheman, samt tillföra nödvändiga ekonomiska resurser, avslutar Annette Nyberg.

För eventuella pressfrågor kontakta
​Annette Nyberg
Överläkare och ordförande i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
annette.nyberg@vgregion.se
Telefon: 0706- 41 40 55

Om Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) är en specialitetsförening för läkare inom anestesiologi, intensivvårdsmedicin, anestesiologisk algologi, ambulanssjukvård (både yt-och luftburen) samt hyperbarmedicin. Föreningen utgör en vetenskaplig sektion inom Svenska Läkarsällskapet och ingår som en specialitetsförening inom Läkarförbundet.
Läs mer www.sfai.se