eHälsa – vision, frustration och inspiration

Ola Björgell vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet och ordförande i SLS programkommitté möter seniorprofessor Göran Petersson, ordförande i SLS kommitté för eHälsa i ett samtal om eHälsa med anledning av att SLS eHälsodagar 2020.

Alla talar om eHälsa men vad är det för något egentligen?
 
– eHälsa har blivit ett samlingsbegrepp för digitalt stöd i vården. Förr talade man om datorstödd vård, senare om IT i vården och sedan ett par år om eHälsa. Kärt barn har många namn som bekant. Politiker har stora förhoppningar och visioner om vad eHälsa kan åstadkomma bland annat när det gäller att möta åldersexplosionen, effektivisera vården och förbättra förutsättningar för forskning.
 
Undermåliga IT-system i hälso- och sjukvården är en källa till stor frustration bland kollegor. Vad kan man göra åt det?
 
– En av anledningarna till att IT inte fungerar som professionen önskar handlar bland annat om att många IT-verktyg inte är tillräckligt utformade tillsammans med professionen eller med patienterna och att systemen skiljer sig åt mellan olika regioner. Dessutom är det många IT-program som inte är tillräckligt standardiserade eller utvärderade för att uppnå full effektivitet.  
 
AI är på stor ingång i samhället, hur kommer det att påverka oss i hälso- och sjukvården?
 
– AI som står för artificiell intelligens är ju inget nytt påfund, utan har förfinats i takt med smartare digitala system. AI kan vara ett bra stöd i vården när man ska hantera stora datamängder som är svåra för professionen att överblicka och svåra att analysera utan datorns hjälp. Med hjälp av olika algoritmer kan datorn hjälpa till med beslutsstöd.
 
I takt med att digitaliseringen i samhället går så snabbt och erbjuder nya arbetssätt så ökar behovet av att fylla på med ny kunskap. Kan Du tipsa om några bra utbildningar?
 
– I Sverige finns det idag några enstaka kurser respektive program på masternivå, bland annat på Karolinska Institutet, Linköping och Kalmar. Inom läkares grundutbildning har det varit svårt att få in moment inom det ämnesområde som eHälsa tillhör, nämligen medicinsk informatik, men inom ramen för det nya 6-åriga programmet har diskussioner påbörjats där samtliga läkarutbildningar deltar. Svenska Läkaresällskapet bidrar genom att årligen arrangera en återkommande inspirationsdag om eHälsa. I år firar vi 10 års jubileum genom att arrangera SLS eHälsodagar 2020, ett tvådagars möte som äger rum den 24-25 mars i Kalmar.  

Vilka vänder sig eHälsodagarna 2020 till och varför är mötet förlagt i Kalmar?

– Vi välkomnar alla yrkesgrupper i hälso- och sjukvården och uppmuntrar till ett tvärprofessionellt deltagande eftersom e-hälsa involverar många olika professioner. Kalmar som region har ett stort intresse för digitalisering och eHälsa. Mötet sker i samarbete med Linnéuniversitetet som sedan flera år har en masterutbildning i eHälsa och som sedan 2002 forskat och utvärderat IT i vården vid eHälsoinstitutet. Regionen driver dessutom projektet ”eHealthArena” tillsammans med näringslivet om hur IT bäst ska utformas. Projektet betonar Kalmars småskalighet och möjliggör testning på ett enklare och snabbare sett innan det kan skalas upp. Lokalt finns det expertis och kunskap som vi kan dra många lärdomar av. Numera är dessutom E-hälsomyndigheten förlagd till Kalmar.

Vad kommer man som deltagare att lära sig?  

– eHälsodagarna 2020 inleds med en utbildningsdag tisdagen den 24 mars och efterföljs av SLS årliga inspirationsdag om eHälsa onsdagen den 25 mars. Under utbildningsdagen kommer flera av grunderna för eHälsa och digital vård att presenteras och diskuteras med praktiknära fall. Programmet är utformat efter önskemål från SLS medlemmar och innehåller bland annat juridik, AI, visualisering, informationsstruktur kombinerat med kvalitetsregister samt standardiserade vårdförlopp. Inspirationsdagen kommer att innehålla en framåtblick med olika aspekter på eHälsa samt en rad konkreta exempel och uppföljning med politiker och myndigheter om vad som hänt sedan föregående inspirationsdag. Det kommer bli två fullmatade dagar, där dag två även erbjuder möjlighet att delta via videolänk för de som inte kan närvara på plats.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.