Hur har Covid-19 påverkat sektionernas förutsättningar att ge ST-kurser?

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har genomfört en enkätundersökning bland SLS sektioner för att undersöka hur sektionernas ST-kurser påverkats av pandemin. ST-kurser som ställts in eller flyttats fram kan påverka tiden för ST-läkaren att få ut sitt specialistkompetensbevis.

Kurser för att nå målen i specialiseringstjänstgöringen ges som SK-kurser via Socialstyrelsen, av regionerna och även av SLS sektioner. Socialstyrelsen har god kännedom om vilka SK-kurser som har ställts in och för att få en övergripande bild av hur SLS sektioners ST-kurser (ej SK-kurser) påverkats genomförde SLS en enkätundersökning i juni 2020.

Webbenkäten skickades ut till Svenska Läkaresällskapets 66 sektioner och av de 48 sektioner som svarade var det 23 sektioner som svarade att de ger kurser och det var enbart dessa som kunde fortsätta svara på frågorna i enkäten.

– Undersökningen ger en översiktlig bild av hur sektionernas kurser påverkats av pandemin och hur det i sin tur bedöms påverka ST-läkarna, ett observandum riktat till huvudmännen och myndigheten för vidare bedömningar av helheten, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS delegation för utbildning.

Resultaten visar att det finns risk för att specialistkompetensen försenas, dock bedömer den absoluta majoriteten att det enbart är i liten omfattning. Värt att notera är att 11 av 15 sektioner svarar att kurser i någon grad har ställts in och att sex av dessa anger att det är 81 - 100 % av kurserna. Bland dessa finns sektionerna för Anestesi och intensivvård samt Kirurgi, men det är osäkert hur många kurser det gäller. Förutom inställda kurser har mer än hälften (8 av 15) angett att kurserna har skjutits upp till hösten 2020 och två tredjedelar (10 av 15) att kurserna har skjutits upp ännu längre än till hösten 2020. Ungefär hälften av de svarande sektionerna har drabbats ekonomiskt (8 av 15). Trots det bedömer majoriteten (9 av 15) att de har resurser (pengar, lärare, personal, lokaler, osv) för att genomföra vårens inställda kurser i höst

– Trots att undersökningen är liten talar resultaten för att det finns viss risk för att specialistkompetensen försenas, flera har angett att kurser har skjutits upp längre än till hösten 2020, om inte kompenserande åtgärder vidtas till exempel genom stöd till berörda sektioner och att Socialstyrelsen och regionerna ger fler kurser, avslutar Hans Hjelmqvist.

Svenska Läkaresällskapet har som ett nästa steg bjudit in Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund samt Lipus till en dialog om hur läkares specialiseringstjänstgöring påverkats av pandemin och vad aktörerna gemensamt kan göra för att inte ytterligare försena läkarnas specialistutbildning.  

Ta del av enkätundersökning