Förslag om förebyggande sjukpenning med anledning av Covid-19

För ett ökat skydd för de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i Covid-19.

REMISSVAR Svenska Läkaresällskapet (SLS) uppmanade i skrivelse 2020-03-23 socialministern att skyndsamt agera för att säkra ersättning till utsatta riskgrupper som sitter i hemmakarantän och som i nuläget riskerar inkomstbortfall. SLS framhöll att många olika grupper av patienter är extra sårbara om de utsätts för coronavirus och utvecklar covid-19. Utöver riskgruppen äldre individer, finns ett stort antal patienter med lungsjukdomar, patienter med försämrat immunförsvar eller pågående immunosuppressiv behandling som till exempel njurtransplanterade.

Socialdepartementet remitterade i slutet av maj promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 . I beredning av SLS remissvar har synpunkter inkommit från 15 av SLS vetenskapliga sektioner som i huvudsak är positiva, men lämnar vissa synpunkter, varför SLS tillstyrker förslaget men med reservation för att det krävs vissa förtydliganden.

Svaren från SLS sektioner visar bland annat att

  • Vissa förtydliganden behövs när det gäller vilka diagnoser, kombinationer av diagnoser eller funktionsnedsättningar, resttillstånd eller behandlingar som berättigar till ersättning.

  • Barnperspektivet får inte glöms bort. Förslaget om förebyggande sjukpenning gäller den som är försäkrad för sjukpenning, (försäkrad genom arbete) och avstår från sitt förvärvsarbete. Barn ingår inte i det som nu föreslås. Ssektionerna för medicinsk genetik och genomik samt barnkirurgi belyser frågan närmare i SLS sektioners remissvar

  • Intygshanteringen måste vara vara mycket enkel för att inte öka den administrativa belastningen på en hårt pressad hälso- och sjukvård.

  • Effekter på jämlikheten på uppmärksammas. SLS lyfter fram svaret från sektionen för socialmedicin när det gäller synpunkter på, vilket helt saknas i promemorian. Sektionen lyfter fram att individer med lägre socioekonomisk situation har sämre hälsa och att detta ses i nästan alla diagnoser som anges som grund för intygen. Sektionen framhåller att möjlighet att utföra förvärvsarbete i hemmet är förbehållet framförallt de med högre socioekonomisk situation liksom möjligheten att anpassa arbetssituationen så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan tillgodoses.

  • Förordningen bör skyndsamt träda i kraft. Då det kan finnas patienter som ingår i riskgrupperna som inte kunnat arbeta hemma eller erbjudas anpassat arbete och som varit hemma utan sjukpenning under den tid då virusets spridning varit som störst i samhället bör det utredas om ersättningen kan erbjudas retroaktivt. Se närmare synpunkter från sektionen för hematologi.

  • Regeringen bör avvakta med att sätta ett datum för när förordningen upphör, eftersom virusets spridning åter kan ta fart och det ändå föreslås att rätten till förebyggande sjukpenning upphör när Folkhälsomyndigheten (FHM) bedömer att risken för spridning i samhället uppgår till nivå 3 eller lägre.

Ta del av SLS remissvar

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.