Agenda 2030 och målen för en hållbar utveckling angår oss alla

Läkarkåren har ett ansvar att belysa vikten av ett brett perspektiv på hälsa, något som blivit tydligt under pandemin.

Ledamöter ur Svenska Läkaresällskapet kommitté för global hälsa lyfter Agenda 2030 och de globala målen utifrån ett hälsoperspektiv i en artikel publicerad i Läkartidningen 2020-10-12. Artikelförfattarna hoppas att detta blir startskottet för en angelägen diskussion om hur alla som arbetar inom hälso- och sjukvården mer effektivt kan bidra till att uppnå målen.

Huvudbudskap

  • Agenda 2030 och de 17 globala målen antogs av FN:s medlemsländer 2015. Målen utgör en gemensam plan för en hållbar utveckling och därigenom förbättrad hälsa i världen.

  • Mellan 1990 och 2015 har hälsan i världen förbättrats. Medellivslängden har ökat och barna- och mödradödligheten har halverats.

  • Fortfarande dör över fem miljoner barn före sin fem­årsdag, 300 000 kvinnor dör i barnsäng varje år, antibiotikaresistens och icke-smittsamma sjukdomar ökar. Klimatförändringar har utsetts till århundradets största hälsohot.

  • När vi planerar för hur vårt samhälle och hälsosystem ska se ut efter covid-19-pandemin kan Agenda 2030 och dess fokus på internationellt samarbete och tvärprofessionella angreppssätt spela en viktig roll.


Läs artikeln