Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse 2018

I verksamhetsberättelsen för 2018 sammanfattas det gångna året och vi redovisar för de aktiviteter som genomförts för att nå uppsatta mål inom respektive verksamhetsområde.

Under 2018 har SLS fortsatt sitt engagemang för en patientorienterad hälso- och sjukvård på vetenskapliga och professionella grunder. Bland annat har SLS prövat en modell för professionsbaserad klinisk revision –”Hippokratesrevision – på en hjärt-lungklinik och på tre vårdcentraler i landet samt arbetat för en stärkt primärvård genom eget policyarbete och genom att delta i referensgruppen till utredningen om god och nära vård.

SLS har även deltagit aktivt i samhällsdebatten kring hälso- och sjukvården, inte minst via debattartiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, och vi har besvarat närmare 30 remisser. I Almedalen deltog SLS för femte året i rad med eget program. Våra seminarier lyfte aktuella frågor som patient-läkarmötet, primärvården, Hippokratesrevision och den hälsosamma staden.  

SLS lanserade under våren ett idéprogram för en förbättrad hälsa och sjukvård. Programmet lyfter de frågor som SLS anser är avgörande för utvecklingen av en god och kostnadseffektiv svensk hälso- och sjukvård: patientmötet, den nära vården, forsknings- och utvecklingsfrågorna, kunskaps- och kompetensuppföljningen samt den globala utblicken.
Programmet presenteras på kampanjsidan sls.se/lakarhjalp och i filmer med talespersoner för de sex olika fokusfrågorna.  

2018 har SLS beviljats statsbidrag för att fortsatt driva det så kallade Levnadsvaneprojektet. Syftet med projektet är att stödja att det preventiva och hälsofrämjande arbetet integreras i hälso- och sjukvården. SLS har även tilldelats statliga bidrag för att bedriva ett utbildningsprogram för asylsökande läkare.

Under senhösten fick vi i uppdrag av Socialstyrelsen att utreda frågan om och i så fall hur blodsmitta och hotbild ska kommuniceras i medicinska journaler. SLS har även varit representerat i organ inom statliga myndigheter såsom
Socialstyrelsens ST-råd och Inspektionen för vård och omsorgs insynsråd.

Under 2018 har det varit sprudlande aktivitet i huset. SLS har ordnat flera vetenskapliga Berzeliussymposier, fortbildningskurser, Etik-, Preventions- och eHälsodagar och en mängd Tisdagsdebatter kring angelägna ämnen. Varje vecka stöter man på förtroendevalda – nämnd, delegation, kommitté, sektion eller annan gruppering – som träffas i huset för att diskutera framtidsfrågor.

Det har även varit en omfattande konferensverksamhet med externa gäster.
SLS har fortsatt den varsamma husrenoveringen och under sommaren restaurerat SLS föreläsningssal där den ursprungliga prakten lyfts fram. Salen har fått namnet Karolina Widerströmsalen efter Sveriges första legitimerade kvinnliga läkare.  

SLS delade ut forskningsbidrag om drygt 30 miljoner kronor under året. Vi har också fått donerat eller ärvt pengar till medicinsk forskning inom olika sjukdomsområden – ytterligare ett tecken på det starka förtroende som finns för organisationen.

Guldgruvan, som all denna fantastiska verksamhet vilar på, är de 130 ideellt engagerade medlemmarna som gör att SLS trots begränsade resurser får ut så mycket aktiviteter av god kvalitet.

Vid utgången av 2018 hade SLS närmare 10 000 medlemmar. Det är i dessa tider ändå en bra siffra för en ideell organisation som arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Men vi ska inte nöja oss med detta. Målet är att det ska vara självklart och naturligt för alla läkare – från student  till färdig specialist – att tillhöra sin vetenskapliga professions-organisation.

Välkommen att läsa mer om våra aktiviteter i 2018 års verskamhetsberättelse!

Per Johansson
Kanslichef Svenska Läkaresällskapet

SLS verksamhetsberättelse 2018

Läs och ladda ned pdf av SLS verksamhetsberättelse 2018

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.