Rapport från SLS ordförandråd

Den 16 oktober samlades Svenska Läkaresällskapets sektioner till höstens ordföranderåd för diskussion om aktuella professionsgemensamma frågor. Specialinbjuden gäst var Sofia Wallström, nytillträdd generaldirektör för IVO som bland annat berättade om myndighetens uppdrag.

SLS ordförande Britt Skogseid inledde mötet med att lyfta vikten av att läkarkåren samlas i den vetenskapliga och oberoende professionsorganisationen, särskilt i en tid då hälso- och sjukvårdssystemen hotar patient-läkarmötet.

Inbjuden gäst var Sofia Wallström, nytillträdd generaldirektör för IVO som talade om myndighetens uppdrag och utvecklingsarbeten.

SLS nya programverksamhet presenterades av Ola Björgell, ordförande i SLS programkommitté och SLS vetenskaplige sekreterare. De åtta programkoncepten presenteras närmare i SLS program 2019-2020.

Sektionerna välkomnades bidra till programverksamheten och flera förslag på fortbildningsaktiviteter kom upp i bikupor. Sektionerna ombads skicka in sina förslag till program@sls.se


Aktuella frågor inom SLS och sektionerna
Under programpunkten aktuella frågor inom SLS och sektionerna berättade bland andra Henrik Engblom ordförande i Hjärtförbundet om samarbetet mellan SLS och flera av SLS sektioner i Hjärtförbundet. Målsättningen är att ”främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård”. SLS tillhandahåller bland annat administrativt stöd som är mycket uppskattat.

Per Johansson, SLS kanslichef, redogjorde för arbetet i den arbetsgrupp som tillsattes efter en motion i fullmäktige 2016, och som tagit fram en modell för professionsbaserad kvalitetsrevision. Piloter har genomförts på en hjärt-lungklinik och på två vårdcentraler. Läs rapport från den första revisionen.

Inom kort kommer även rapport finnas från revisionerna i primärvården. Arbetet med modellutveckling fortsätter och fler piloter ska genomföras. Under hösten planeras en pilot-revision inom opererande specialiteter.

SLS medlemsreform
Tobias Alfvén, SLS vice ordförande uppdaterade om arbetet med ny medlemskategori och redogjorde för vilka fördelar det innebär att bli medlemsförening och vilka fördelar det innebär för medlemsföreningens medlemmar.

Sektionerna ansöker om att bli medlemsföreningar, eller om att kvarstå som sektion, före 1 mars 2020. Fullmäktige fastställer i maj 2020 antalet medlemsföreningar respektive sektioner samt medlemsavgifter för 2021. I november 2020 lämnar medlemsföreningar in medlemsregister som underlag för avgift och mandat och sektion lämnar in medlemsregister som underlag för mandat. Den nya organisationen träder i kraft 2021.

Dispensmöjligheter från tidplanen finns för de sektioner som inte har hunnit anpassa sina stadgar. Ny deadline för dessa sektioner att fatta de formella besluten är den 1 oktober 2020 för att hinna bli medlemsförening 2021.

SLS har samlat all information om medlemsreformen på hemsidan, där sektionerna även kan ladda ned informationsmaterial.

Information om SLS medlemsreform

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.