Smer presenterar modell för etisk analys av styrmodeller i vården

Svenska Läkaresällskapet välkomnar Smers rapport om styrmodeller i hälso- och sjukvården. Intresset för hälso- och sjukvårdens styrning är stort bland SLS medlemmar. Obeprövade styrmodeller som införs i vården har starkt kritiserats. SLS kommer att studera rapporten och ta ställning till analysverktyget som presenteras.

Idag fredagen den 12 april publicerar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) rapporten ” Styrmodeller i hälso- och sjukvården – förslag till modell för etisk analys”. Rapporten presenterar en modell för etisk analys av styrmodeller i vården. Tanken är att modellen ska kunna användas vid beslutsfattande på både nationell, regional och sjukhus- eller vårdenhetsnivå. Den ska även kunna användas för analys av både nya styr- och organisationsmodeller och modeller som redan används. Analysmodellen utgör ett förslag och Smer välkomnar en diskussion kring hur den kan utvecklas och förbättras.

– Svenska Läkaresällskapet har varit tydlig i sin kritik mot införandet av obeprövade styr- och ersättningsmodeller i hälso- och sjukvården. Alltför ofta saknas vetenskapligt stöd, en plan för utvärdering och vårdetiska analyser lyser med sin frånvaro, säger Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

– Med hänsyn till det stora engagemang som finns bland SLS medlemmar är det angeläget att studera Smers bidrag och ta ställning till om detta analysredskap förefaller användbart, och om vi ska driva fram användning av detta, eventuellt efter ytterligare förfining utifrån det läkarprofessionella perspektivet, säger Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Läs rapporten här