Livslångt lärande i Europa och Sverige

Internationella och nationella organisationer driver frågan – Läkaresällskapet och Läkarförbundet har utarbetat policyer

TEMAARTIKEL LÄKARTIDNINGEN 2019-08-26

Hans Hjelmqvist
Professor, överläkare, anestesi och intensivvård; ordförande, Delegationen för utbildning, Svenska läkaresällskapet

Sofia Rydgren Stale
Specialist i psykiatri, primärvården, Region Skåne; andre vice ordförande, Sveriges läkarförbund; ordförande, Utbildnings- och forskningsrådet (UFO)

Torbjörn Ledin
Professor, överläkare, otorinolaryngologi, institutionen för klinisk och experimentell medi­cin, Linköpings universitet; f d ordförande, Delegationen för utbildning, Svenska läkaresällskapet

Det livslånga lärandet har alltid utgjort en central del av läkaryrket men tagit sig olika uttryck genom åren inom olika länder och specialiteter. Även om livslångt lärande alltid har funnits har det utökats och fördjupats genom ökad internationell kommunikation och genom ny kunskap om metoder för livslångt lärande, såsom »continuous professional ­development« (CPD) – en kontinuerlig professionell utveckling för att läkaren ska bibehålla och utveckla sin professionalitet. 

För Europa har tillkomsten av EU lett till att fler och fler länder arbetat för gemensamma minimistandarder och riktlinjer. 

I denna artikel vill vi lyfta fram exempel på hur den europeiska läkarorganisationen Euro­pean ­Union of Medi­cal Specialists (UEMS) och den europeiska specia­listläkarorganisationen European Society of ­Intensive Care Medi­cine (ESICM) har arbetat med att utveckla och harmonisera olika former av undervisning under såväl specialistutbildning som fortbildning. Vidare presenteras hur Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund tagit fram modeller för kompetensutveckling för läkare i Sverige under hela deras tjänstgöringstid.