”Så kan förvirringen kring utbytta mediciner minskas"

Utbyte på apotek till billigare läkemedel sparar pengar, men har också skapat problem. Riskerna ökar när det är svårt för patienter att förstå vilket läkemedel som är vilket. Ett sätt att lösa detta vore att i receptet använda ett eget namn för varje grupp av läkemedel som får bytas ut mot varandra, skriver Svenska Läkaresällskapet tillsammans med sex företrädare för olika professioner inom vården på DN debatt.

DN DEBATT 27/12 2018 På många köksbord runtom i landet står läkemedelsburkar som är svåra att sortera. Problemet är att burkarna och tabletterna i dem ser olika ut och har skilda namn trots det kan vara samma läkemedel. Risken är stor att ta fel, ta dubbelt eller missa att ta ett läkemedel. Vi läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare, apotekare och receptarier som arbetar i vård, tandvård och på apotek vill att du ska få samma namn på läkemedel som byts ut på alla apotek, på alla läkemedelslistor, på burkarnas doseringstexter och på dospåsar. Så är det inte i dag.

När läkemedel inte tas som avsett så ökar risken för under-, över- eller felbehandlingar. Riskerna ökar när det är svårt för dig att förstå vilket läkemedel som är vilket. Ett och samma namn för dig som patient på en och samma läkemedelsbehandling över tid minskar risken för att du i onödan inte får full effekt av din läkemedelsbehandling eller skadas genom att ta dina läkemedel fel.

Under 2017 expedierades på apotek ett läkemedel med annat namn och utseende än det på receptet cirka 34 miljoner gånger, eller vid nästan hälften av alla vanliga recept. Drygt 17 miljoner av dessa byten gjordes hos personer 65 år och äldre. Det innebar knappt 9 tillfällen per år i genomsnitt hos alla äldre, men många fler hos de sjukaste med många läkemedel.

Utbyte på apotek sparar pengar för samhället och för dig som patient men har också skapat köksbordsproblemet. Ett enkelt sätt att minska problemet vore att i receptet få använda ett entydigt namn för varje grupp av läkemedel som får bytas ut mot varandra på apotek. I dag går inte det. Den som ordinerar ett läkemedel på recept måste i stället välja ett av många varumärken i utbytesgruppen. Det är då det namnet som kommer att stå på listor över de läkemedel du fått recept på – även om burken som du fått heter något helt annat.

Vi representerar de läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, apotekare och receptarier som du möter i vården och på apotek. Vi vill att när du får ett läkemedel som kan komma att bytas ut på apotek så ska du och den som fattar beslut om din läkemedelsbehandling använda samma namn – det fastställda svenska namnet på substansen – som den du möter på apotek och den vårdpersonal som kan komma att hjälpa dig med behandlingen.

Vi vill därför att substansnamnet ska användas för recept på de läkemedel som kan komma att bytas ut på apotek. Därmed kommer substansnamnet också stå med på läkemedelslistor över dina ordinerade läkemedel både i vården och på apotek. Vi vill också att det namnet inte bara ska stå finstilt på burken utan också tydligt på den etikett med dosering som sätts på burken på apoteket. Om du har dosförpackade läkemedel ska det stå tydligt på dospåsarna.

Genom att alla använder samma namn på samma läkemedelsbehandling blir det lättare för dig att hålla reda på läkemedelsburkar med olika utseende och handelsnamn som egentligen är samma läkemedelsbehandling. På så sätt kan otryggheten hos dig och dina närstående minska; misstag i hur du tar dina läkemedel bli färre; onödiga vårdkontakter och onödigt merarbete undvikas.

Vårt förslag är tekniskt enkelt att genomföra och innebär inga behov av tidsödande och dyra ombyggnader av vare sig patientjournaler eller apotekssystem. Det som behövs är att varje grupp av läkemedel som får bytas ut mot varandra på apotek får ett eget namn baserat på substansnamnet samt ett eget varunummer. Det kan genomföras nu. Det gör att du tillsammans med legitimerad personal i vård och på apotek kan ha samma namn över tid för en och samma läkemedelsbehandling även om namn och utseende på burken skiftar. För de patienter där det finns medicinska skäl för det ska det precis som i dag vara möjligt att få ett läkemedel med ett visst handelsnamn i en utbytesgrupp. För läkemedel som inte byts ut på apotek blir det ingen förändring.

Problemet med att hålla reda på vilka burkar som innehåller samma läkemedel drabbar nästan alla med läkemedelsbehandling. Allt som kan göras för att minska riskerna för dig som patient och göra det enklare att hjälpa dig hålla reda på dina läkemedel är viktigt. Det arbetssätt – ”generiskt förhållningssätt” – som Läkemedelsverket i stället anvisar oss som har ansvar för din läkemedelsbehandling anser vi inte är tillräckligt. Enbart det arbetssättet ger inte dig som patient ett och samma sammanhållande namn på dina respektive läkemedelsbehandlingar i alla källor. Vi anser att vårt förslag är nödvändigt för att det ”generiska arbetssätt” som Läkemedelsverket anvisar ska kunna förstås av våra patienter.

Vårt förslag blandas ofta ihop med så kallad generisk förskrivning. Generisk förskrivning innebär att substansnamnet anges på receptet även för läkemedel som innehåller samma substans men som inte alltid bedömts som utbytbara på apotek. I flera länder inom EU är det möjligt med generisk förskrivning. Generisk förskrivning leder till en viss osäkerhet kring vilken vara läkaren verkligen avser att patienten ska få och ställer krav på utbildning och annan information till den som ordinerar läkemedlet. I motsats till generisk förskrivning så innebär vårt förslag att endast exakt de läkemedel som Läkemedelsverket beslutat ska ingå i en utbytesgrupp får expedieras på apotek när ett recept anger denna utbytesgrupp.

Det är dags för Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten att ta ansvar för att snarast förverkliga vårt förslag att ge våra patienter ett och samma namn över tid på varje läkemedelsbehandling eller förklara för våra patienter varför de inte anser det möjligt att genomföra.

Mikael Hoffmann, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läke­medelsfrågor, chef för stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi
Mia Ahlberg, ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet

Kristina Billberg, förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter (avgående) Hans Göransson, förbundsordförande för Sveriges Tandläkarförbund
Ami Hommel, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening
Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet
Elin Karlsson, ordförande i Sveriges läkarförbunds råd för läkemedel, IT och medicinteknik

DN debatt 2018-12-27 ”Så kan förvirringen kring utbytta mediciner minskas”

Foto: Mikael Hoffmann

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.