Allas rätt till vård på lika villkor

Svenska Läkaresällskapet anser att ingen ska vägras vård i Sverige.

I en aktuell debatt (1) föreslås rätten till vård begränsas. Svenska Läkaresällskapet står tillsammans med 30 andra vårdorganisationer bakom ställningstagande från Rätt till vård–Initiativet (2) och ser med oro på förslag som begränsar allas rätt till vård.

Dagens vård till papperslösa och EU-migranter präglas av stora skillnader vad gäller kunskap om lagstiftningen och dess tillämpning. Vården varierar därför stort i landet och människor med tydliga vårdbehov blir alltjämt nekade behandling som de har rätt till. Detta är oförenligt med all grundläggande vårdetik och oacceptabelt i en rättsstat.  

Svenska Läkaresällskapet anser att samhället och arbetsgivarna inom vården måste tillåta att legitimerad sjukvårdspersonal arbetar i enlighet med sin yrkesetik. Läkaretiken formulerades redan av Hippokrates på 400-talet före Kristus och respekteras i flertalet av världens länder. Denna etik innebär bland annat att vård erbjuds den behövande utan att vårdgivarna först ska ta reda på om hen har betalningsförmåga eller lagstadgad rätt till vård.

Oavsett om samhällets grund är barmhärtighet eller lagstiftning, måste ett land som vill vara modernt och demokratiskt, se till att vårdpersonal kan utöva sitt yrke utan politiska eller organisatoriska hinder. Vi menar därför att det är självklart att behov av vård ska uppfyllas för alla patienter som söker sådan. Vi tar inte ställning till om och hur vårdgivaren ska efterfråga betalning, men bristande betalningsförmåga eller avsaknad av personnummer får aldrig vara grund för att vägra sjukvård.

1. DN Debatt 2018-02-06

2. Rätt till vård på lika villkor
Ställningstagande från Rätt till vård–Initiativet
2017-06-19

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.