Hur säkerställer vi att hälso- & sjukvårdens resurser går till dem som behöver dem mest?

Professionsbaserad klinisk revision kan vara svaret. Ett system där professionella grupper regelbundet granskar hälso- & sjukvårdens verksamheter på plats runt om i landet som involverar patienter och anhöriga. Det övergripande syftet är att belysa en enhets styrkor och svagheter utifrån medicinsk kvalitet, vetenskap och etik, men även att stimulera till utveckling och kvalitetsförbättringar.

PRESSMEDDELANDE 2018-06-28 Hur vet och säkerställer vi att hälso- & sjukvårdens resurser går till bra och säker vård till dem som behöver dem mest? Professionsbaserad klinisk revision kan vara svaret. Ett system där professionella grupper regelbundet granskar hälso- & sjukvårdens verksamheter på plats runt om i landet och som involverar patient-, anhörig- och medborgarinflytande.

– Granskningarna är inte enbart inriktade på medicinska resultat utan omfattar även efterlevnad av etiska principer, professionella värden, forskning och fortbildning, säger Britt Skogseid, tillträdande ordförande för Svenska Läkaresällskapet. Inom Läkaresällskapet kallar vi detta en ”Hippokratesrevision”.

Arbetet har utvecklats som en följd av Läkaresällskapets projekt "En värdefull vård". På uppdrag av Läkaresällskapets fullmäktige 2016 i samråd med berörda vetenskapliga sektioner, utfördes under våren 2018 en medicinsk revision vid Hjärtlungkliniken Universitetssjukhuset i Örebro.

– Revisionen utgör en del av ett pilotprojekt för professionell granskning och klinisk revision i Läkaresällskapets regi, säger Niklas Ekerstad, med dr, specialist i internmedicin och kardiologi samt ordförande i SLS arbetsgrupp. Det övergripande syftet är dels att belysa en enhets styrkor och svagheter med utgångspunkt i medicinsk kvalitet, vetenskap och etik, dels att stimulera utveckling och kvalitetsförbättringar.

Revisionen skedde enligt en överenskommelse mellan Läkaresällskapet och verksamhetschefen för Hjärtlungkliniken i Örebro, Stella Cizinsky, och föregicks av en verksamhetsrevision med fokus på organisation, ledning, ekonomistyrning och personalfunktion utförd av Anders Nilsson 2018. Den utfördes fysiskt på Hjärtlungkliniken den 12-13 mars 2018 av Niklas Ekerstad, med dr, specialist i internmedicin och kardiologi och Claes-Göran Löfdahl, professor emeritus, specialist i internmedicin och lungmedicin. Besöket i Örebro föregicks av förberedelser utifrån bland annat studier av registerbaserade kvalitetsdata, i kardiologins fall i samarbete med Joakim Alfredsson, docent, specialist i internmedicin och kardiologi. Läs mer i rapporten.

Ladda ned rapport

SLS i Almedalen

Ämnet diskuteras även i ett av Läkaresällskapets seminarier på Almedalen, "Kan Hippokratesrevision säkerställa vård efter behov?". Panelen kommer att diskutera hur kommer det sig att den här typen av revision i stort sett saknas i dag, vem som ska efterfråga och finansiera dessa revisioner samt om professionernas och vårdgivarens syn på mål och kvalitet i sjukvården skiljer sig åt och om en revision av verksamheter bidrar till patientsäker vård efter behov och stimulerar till kvalitetsutveckling?

"Kan Hippokratesrevision säkerställa vård efter behov?"
Tisdagen den 3 juli kl. 14.30-15.30, D-huset, Sal D 24, Uppsala Universitet, Kaserngatan 1 (Betty Petterssons hus), Visby.

Medverkande: Niklas Ekerstad, ordförande Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp, Stella Cizinsky, verksamhetschef, Hjärtlungkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, Göran Stiernstedt, statlig utredare.
Moderator: Britt Skogseid, professor, överläkare, Internmedicin/endokrinologi, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset samt ordförande för Svenska Läkaresällskapet fr o m den 1 juli 2018.