För en förbättrad hälsa och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet summerar 2017

Under 2017 har Svenska Läkaresällskapet arrangerat en rad aktiviteter som debatter, seminarier, Berzeliussymposier, work-shops, Konst & Läkekonst-program med mera. Vi har drivit viktiga frågor för att förbättra och utveckla hälso-och sjukvården. Spridit kunskap, belönat forskare och gett stöd till forskning genom projektanslag, resebidrag och post doc-stipendium. Vi har utarbetat riktlinjer, uttalanden, rapporter och policydokument samt deltagit som experter i hearings och utredningar och besvarat remisser. Ta del av axplock som visar på Läkaresällskapets kraft och engagemang för en förbättrad hälsa och sjukvård.

Januari 2017Storskaligt experiment utan vetenskaplig grund

VÄRDEBASERAD VÅRD SLS har under året kritiserat införandet av värdebaserad vård. SLS anser att samma krav ska ställas på nya styr- och ersättningsmodeller som på nya behandlingsmetoder – det ska finnas vetenskapligt stöd och en plan för utvärdering. Likaså ska etiska principer beaktas. SLS uppmanade rådet för styrning med kunskap att utse en myndighet med uppdrag att evidensgranska värdebaserad vård. SBU
fick senare i uppdrag av regeringen att kartlägga kunskapsläget och Sahlgrenska universitetssjukhuset beslutar efter en egen granskning att inte införa modellen storskaligt i hela organisationen. Läs mer

Februari 2017

Hög tid att göra upp med New Public Management

ORGANISATION & LEDNING SLS har under flera år drivit frågan om styrkulturen inom hela välfärdssektorn. Kritik har riktats mot bland annat NPM-baserade styrmodeller som leder till ett produktions-inriktat hälso- och sjukvårds-system. I ett debattinlägg på SVD uppmanade SLS civilminister Ardalan Shekarabi om att gå från ord och handling. Regeringen gav därefter Statskontoret i uppdrag att kartlägga hur statliga myndigheter involverar medarbetare från kommunal verksamhet när styr- och stödmaterial ska tas fram. SLS har i sin tur under året kraftsamlat kring tre områden för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård:

  1. Professionell kvalitetsutveckling. SLS vill ersätta dagens externa kvalitetsgranskning med ett system för kvalitetsutveckling genom professionell granskning. En arbetsgrupp är tillsatt för att lämna förslag.
  2. Utveckla första linjens sjukvård med primärvården som bas. En arbetsgrupp är tillsatt för att bland annat lämna förslag på hur den ”friska” befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård kan tillgodoses på ett resurseffektivt sätt?
  3. Kompetensutveckling. Den produktionskultur som präglat hälso- och sjukvården de senaste decennierna har gjort att läkarnas och andra yrkesgruppers kompetensutveckling försummats. I syfte att vända utvecklingen arbetar SLS för en modell med årliga fortbildningsplaner för alla specialistläkare. Läs mer

Mars 2017

Nya metoder krävs för att begränsa ökade vårdkostnader

FORSKNING Det krävs både strukturella förändringar och nya satsningar för att förbättra hälsan och begränsa ökningen av vårdkostnaderna i Sverige. Det är en av slutsatserna i rapporten Agenda för hälsa och välstånd – 2017 som arbetats fram av nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd”, som består av aktörer, däribland SLS, inom akademi, vård, fackförbund, näringsliv och patientorganisationer. Ladda ned rapport

April 2017

Ohälsosamma levnadsvanor ökar komplikationsrisken i samband med kirurgi

LEVNADSVANOR "Stark för kirurgi – Stark för livet" är en del av SLS Levnadsvane-projekt, vars syfte är att implementera de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder i vården. I en metaanalys, som utförts inom delprojektet, visar studier att förändringar av ohälsosamma levnadsvanor leder till ökad patientsäkerhet vid operation och minskar risken för framtida sjukdom. Positivt är att även tidsbegränsade förändringar av levnadsvanor visar effekt på hälsan. Läs mer

Maj 2017

Hur kan du som arbetar i hälso- och sjukvården förebygga vårdskador?

PATIENTSÄKERHET I dag skadas nära 1 av 10 patienter i vården på grund av bristande patientsäkerhet. Därför har Socialstyrelsen tillsammans med SLS och tio andra myndigheter och organisationer tagit fram en webbplats som vårdpersonal ska kunna använda för att lära sig mer om hur man kan förebygga vårdskador.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Juni 2017

Inför teamarbete i vårdutbildningarna

UTBILDNING SLS och Svensk sjuksköterskeförening gick gemensamt ut i debatten för att lyfta fram vikten av att införa teamarbete i vårdutbildningarna. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Ska man lyckas tillgodose en högkvalitativ vård även i framtiden måste förutsättningar läggas på den kliniska vardagen – där medarbetare ges möjligheter och resurser att utveckla bra team och bedriva förbättringsarbeten. Läs mer

Juli 2017

Det digitala mötet - möjligheter och utmaningar

eHÄLSA Under året har det debatterats livligt kring de digitala vårdcentralerna Kry och Min Doktor. Båda har fått kritik för att de tagit emot för höga ersättningar från landstingen. I Almedalen bjöd SLS in till fortsatt debatt. Mikael Hoffmann, ordförande i SLS kommitté för läkemedelsfrågor påpekade risken för att mindre sjuka patienter prioriteras på bekostnad av mer sjuka, genom den ersättningsmodell som finns för de digitala vårdcentralerna. SLS anser att digital kommunikation i vården är ett komplement som ska användas när det är lämpligt. Digital kontakt kan dock inte ersätta det fysiska mötet när det finns behov av ett sådant. Grundprincipen är att samtliga verktyg ska finnas i den offentliga vården och användas med patientens behov som utgångspunkt. Även om digital läkarbedömning betyder snabb tillgänglighet och visar god patienttillfredsställelse ser SLS problem med verksamheter som helt byggs upp runt den principen. Läs mer

Augusti 2017

SLS startar program för asylsökande läkare

ASYLPROJEKT Med stöd av statliga medel kunde SLS starta program som omfattar intensivundervisning i svenska och översiktlig undervisning i teoretisk och praktisk medicin för asylsökande läkare med examen från tredje land. Undervisningen omfattar heltid under 12 månader och syftar till att göra det möjligt för deltagarna att klara av de prov som Socialstyrelsen anordnar för erhållande av svensk legitimation som läkare. Läs mer

September 2017

Rolf Ahlzén årets etikpristagare

ETIK Rolf Ahlzén, läkare som arbetar halvtid inom psykiatrin i Karlstad och som docent i medicinsk humaniora vid Karlstads universitet, tilldelades SLS pris i medicinsk etik. Rolf Ahlzén fick priset för sina breda insatser inom etik och medicinska värdefrågor i forskning, utbildning och praktik. Läs mer

Oktober 2017

Utökad läkarutbildning löser inte hälso- och sjukvårdens problem!

DEBATT Ministern för högre utbildning och forskning har i samband med budgetpropositionen 2018 aviserat en utökning av läkarutbildningen i Sverige. Motivet som anförs är brist på läkare samt att Sverige bör klara sin försörjning av läkare på egen hand. Förslaget löser varken den inhemska läkarförsörjningen eller hälso- och sjukvårdens stora problem. Det som måste till är förändringar i vårdens och läkares arbetssätt, skriver SLS ordförande Stefan Lindgren i ett debattinlägg på Dagens Medicin. Lösningen på hälso- och sjukvårdens stora utmaningar är inte att få fler läkare i Sverige. Det handlar om att förändra vårdens och läkarprofessionens arbetssätt i grunden. Där utbyggnaden av den nära vården och ökad globalisering talar för färre och bredare specialiteter än i dag. Läs mer

November 2017

Svensk vårdpersonal bör få tjänstledigt för humanitära hjälpinsatser

GLOBAL HÄLSA Svensk vårdpersonal bör få tjänstledigt för humanitära hjälpinsatser, skriver två företrädare för Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för främjande av humanitära medicinska insatser på DM debatt. Det är en skam att det inte finns lagstadgad rätt att få tjänstledigt för sjukvårdspersonal att arbeta med humanitära hjälpinsatser globalt.
Läs mer

December 2017

ST-utbildningen ska inte användas för att lösa behovet av läkararbetskraft

ST-UTBILDNING SLS uppmanar i en skrivelse Västra Götalandsregionen att avstå från den förändring i ST-utbildningen inom ortopedi och eventuellt andra specialiteter som man planerar att genomföra nästa år. Förslaget innebär ett tillägg av två månaders tjänstgöringstid i allmänmedicin vilket leder till att den nödvändiga träningstiden inom ortopedisk kirurgi och med ortopediska patienter minskar. Blir det verklighet kan detta få stora konsekvenser för ST-utbildningen och risken är enligt Sektionen för ortopedi stor att den totala ST-tjänstgöringen för blivande ortopeder förlängs.
Läs mer

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.