Workshop om brukarmedverkan i forskning

Vetenskap, SLS

Välkommen till workshop tisdagen den 17 april, kl. 9.30 - 16.00 i Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation arrangerar i samverkan med SBU, Forte och Region Östergötland den 17 april en workshop om brukarmedverkan i klinisk forskning i syfte att höja kunskapsnivån inom området, såväl i Läkaresällskapet som i forskarsamhället som helhet.

Aktiva forskare med egen erfarenhet av brukarmedverkan deltar i mötet tillsammans med företrädare för Läkaresällskapets vetenskapliga sektioner, patientorganisationer, SBU, Forte och Vetenskapsrådet.

Anmälan senast den 26 mars. Dagen är kostnadsfri.

Avbokning
Eventuell avbokning måste ske senast torsdagen den 12 april. Vid utebliven eller senare avbokning debiteras 200 kronor för att täcka kostnader för förtäring.

Anmälan

Organisationskommitté: Mats Ulfendahl, Jörgen Lundälv (SLS), Stella Jacobson (Forte) och Marie Österberg (SBU)

 

Program

09.30 Välkommen/inledning. Mats Ulfendahl & Jörgen Lundälv, SLS

09.45 Keynote Lecture: Patient and Public Involvement. Dr. Gary Hickey, INVOLVE, National Institute for Health Research, UK

11.00  Exempel på brukarmedverkan i forskning. Medverkande professor Fredrik Piehl, Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet & Eva Helmersson, Neuroförbundet.

11.40 Exempel på brukarmedverkan i forskning. Professor Sten Rubertsson, Uppsala universitet.

12.00 LUNCH

13.00 Patienters och allmänhetens medverkan i forskning nu och i framtiden - en diskussion mellan företrädare för patientorganisationer, myndigheter och professionen. Deltagare Mårten Jansson, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Sofia Tranæus, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Agneta Bladh, ordförande Vetenskapsrådet och tidigare statssekreterare i Utbildningsdepartementet och Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet.

13.40
Exempel på brukarmedverkan i forskning: Med.dr. Ann-Sofie Backman, Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Magnus Kjellberg och Ingemar Engström.
 
14.00 Keynote-presentation: Norska Kreftforeningens erfarenheter av att involvera brukare i beredningsprocessen. Elisabeth Authen Sethre, sektionschef Forskning, Kreftforeningen, Oslo.

14.45 KAFFE/TE

15.15 Korta anföranden av representanter för Svenska Läkaresällskapet, brukarorganisationer, medicinsk fakultet, Forte och Vetenskapsrådet följt av en gemensam diskussion. Deltagare huvudsekreterare Peter Allebeck, Forte, Johan D Söderholm, dekanus Linköpings universitet, huvudsekreterare Jan-Ingvar Jönsson, Vetenskapsrådet, Eva Helmersson, Neuroförbundet och Ann-Mari Wulfstrand Byhlin, metodutvecklare Brukarkraft-Verdandi.

16.00 AVSLUTNING

Mer information

Monica Windén, 08-440 88 66