SLS temadag om BT

Malmö
SLS

För en hög kvalitet på BT över hela landet!

Varmt välkomna till Svenska Läkaresällskapets temadag om bastjänstgöring (BT) som arrangeras den 24 september 2024 under kongressen Framtidens Specialistläkare i Malmö.

Idag finns BT i någon form på de flesta håll i landet och de som genomför BT har fått sin grundutbildning utanför Sverige. Under 2027 kommer vi se en stor förändring då svenskutbildade läkare blir klara med sin grundutbildning och ska genomföra ST inkl. BT enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2021:8). Det innebär förändringar avseende volymer men också varierande bakgrundskunskaper mellan olika grupper av läkare beroende på i vilket land de har fått sin grundutbildning.

Målet med denna temadag är att ta första steget mot en nationell samsyn om vilka kvalitetskrav vi ska ställa på BT-läkare och hur det ska kunna genomföras likvärdigt över hela landet.

Tid: 24 september 2024 kl. 10.30-17.00
Programansvarig: Jonas Ahl, ledamot av Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation och övergripande studierektor på Skånes Universitetssjukhus.
Deltagare: Representanter från SLS, Nationella vårdkompetensrådet, Socialstyrelsen, HR, universitetsrepresentanter för svensk grundutbildning, Sveriges läkarförbund, studierektorer och chefer med ansvar för BT och ST samt BT-läkare. 

Förbereda dig!
Om du vill få det mesta ut av denna temadag, kan du med fördel sätta dig in i gällande regelverk om BT:

Temadagens struktur
Under temadagen kommer vi att arrangera workshops där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter samt diskuterar hur vi ska nå en god kvalitet på BT och att alla läkare når målen: 

  • Kan vi nå en nationell samsyn?
  • Hur hanterar vi att läkarna kommer in i systemet med olika bakgrundskunskaper?
  • Hur säkrar vi en tillräckligt hög lägstanivå avseende kompetens?
  • Hur ska vi kvalitetssäkra kompetensen för ”gråblockare”?
  • Vilka krav ska vi ställa på genomförda formativa bedömningar och slutbedömningar efter placeringar?
  • Hur ska vi hantera yngre kollegor som inte når kompetensmålen?

Dagen summeras med avslutande paneldiskussioner och förhoppningen om att vi tillsammans kan ta ett första steg mot samsyn om hur vi når en hög kvalitet på BT över hela landet!

Läs mer